Cercador d'entitats privades - TEP

Cercador d'Entitats privades - TEP

La normativa en matèria de transparència estableix unes certes obligacions de publicitat activa per a les entitats privades que perceben ajudes o subvencions públiques. Aquestes entitats poden donar compliment d'aquestes obligacions fent pública la informació requerida en la seua seu web, o utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició.

En aquest cercador es pot consultar la informació introduïda per les entitats que han utilitzat TEP com a eina per a complir amb aquestes obligacions.

18/05/2024

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  • NIF: G98327448
  • PIME: No
  • Sense ànim de lucre (-50.000€): Sí (Entitat sense ànim de lucre amb finalitats exclusivament d'interés social o cultural i amb un pressupost inferior a 50.000 euros)
  • Lloc Web: www.apccv.org

2022: Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Àmbit d'actuació (CNAEs) Tipus d'organització Sense ànim de lucre (-50.000€)
9002 - Activitats auxiliars a les arts escèniques Associació Entitat sense ànim de lucre amb finalitats exclusivament d'interés social o cultural i amb un pressupost inferior a 50.000 euros

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Àmbit d'actuació (CNAEs): 9002 - Activitats auxiliars a les arts escèniques
Tipus d'organització: Associació
PIME: No
Sense ànim de lucre (-50.000€):
SUBVENCIONS I AJUDES
Entitat pública concedent NIF de l’entitat pública Objecte / Finalitat Data de concessió Import concedit Import rebut Import reintegrat Codi BDNS
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA L01462508 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES 2022 30/09/2022 6.225,60 6.225,60 0,00 625047
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA L01462508 AYUDAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 2021 12/01/2022 5.060,73 5.060,73 0,00 563081
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN L02000012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO Y OTRAS ENTIDADES PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON PARA LA REALIZACION EVENTOS CULTURALES 2022 26/07/2022 6.448,20 3.868,92 0,00 612722
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional A10017599 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2022 del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para las personas jurídic 11/07/2022 3.926,22 0,00 0,00 612324

Font: Totes aquestes dades s'importen a la plataforma TEP des de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que és el sistema d'informació de l'Estat, que inclou totes les subvencions concedides per les administracions públiques.
Data de sincronització de les dades des de BDNS: 09/12/2022

SUBVENCIONS I AJUDES

Entitat pública concedent: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
NIF de l’entitat pública: L01462508
Objecte / Finalitat: AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES 2022
Data de concessió: 30/09/2022
Import concedit: 6.225,60
Codi BDNS: 625047
Entitat pública concedent: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
NIF de l’entitat pública: L01462508
Objecte / Finalitat: AYUDAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 2021
Data de concessió: 12/01/2022
Import concedit: 5.060,73
Codi BDNS: 563081
Entitat pública concedent: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN
NIF de l’entitat pública: L02000012
Objecte / Finalitat: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO Y OTRAS ENTIDADES PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON PARA LA REALIZACION EVENTOS CULTURALES 2022
Data de concessió: 26/07/2022
Import concedit: 6.448,20
Codi BDNS: 612722
Entitat pública concedent: Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional
NIF de l’entitat pública: A10017599
Objecte / Finalitat: RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2022 del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa y para las personas jurídic
Data de concessió: 11/07/2022
Import concedit: 3.926,22
Codi BDNS: 612324
Número total de subvencions: 4
Import total: 21.660,75
FUNCIONS I NORMATIVA
Funcions
No consta informació
Normativa aplicable
Normativa de subvencions
Normativa de transparència

FUNCIONS I NORMATIVA

Funcions
No consta informació
Normativa aplicable
  • Normativa de subvencions
  • Normativa de transparència

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA, RESPONSABLES I RETRIBUCIONS

No consta informació

CONTRACTES I SUBCONTRACTES

No consta informació

CONVENIS

No consta informació

PRESSUPOSTOS, COMTES ANUALS E INFORMES D'AUDITORIA

No consta informació
Registre 168 de 836