Cercador d'entitats privades - TEP

Cercador d'Entitats privades - TEP

La normativa en matèria de transparència estableix unes certes obligacions de publicitat activa per a les entitats privades que perceben ajudes o subvencions públiques. Aquestes entitats poden donar compliment d'aquestes obligacions fent pública la informació requerida en la seua seu web, o utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició.

En aquest cercador es pot consultar la informació introduïda per les entitats que han utilitzat TEP com a eina per a complir amb aquestes obligacions.

28/05/2024

ESCOLA POSTGRAU I XARXA DE CENTRES D INVESTIGACIO EN INT_TELIGENCIA ARTIFICIAL FUNDACIO CV

 • NIF: G16913162
 • PIME: No
 • Sense ànim de lucre (-50.000€): No
 • Lloc Web: www.valgrai.eu

2022: Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Àmbit d'actuació (CNAEs) Tipus d'organització
8543 - Educació universitària Fundació

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Àmbit d'actuació (CNAEs): 8543 - Educació universitària
Tipus d'organització: Fundació
PIME: No
Sense ànim de lucre (-50.000€): No
SUBVENCIONS I AJUDES
Entitat pública concedent NIF de l’entitat pública Objecte / Finalitat Data de concessió Import concedit Import rebut Import reintegrat Codi BDNS
Secretaría Autonómica de Universidades A10026799 CONVENIO CONSELLERIA CON ESCUELA DE POSTGRADO Y RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL FUNDACIÓN DE C.V. (ValgrAI) 2022 22/04/2022 2.000.000,00 0,00 0,00 623613

Font: Totes aquestes dades s'importen a la plataforma TEP des de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que és el sistema d'informació de l'Estat, que inclou totes les subvencions concedides per les administracions públiques.
Data de sincronització de les dades des de BDNS: 25/05/2024

SUBVENCIONS I AJUDES

Entitat pública concedent: Secretaría Autonómica de Universidades
NIF de l’entitat pública: A10026799
Objecte / Finalitat: CONVENIO CONSELLERIA CON ESCUELA DE POSTGRADO Y RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL FUNDACIÓN DE C.V. (ValgrAI) 2022
Data de concessió: 22/04/2022
Import concedit: 2.000.000,00
Codi BDNS: 623613
Número total de subvencions: 1
Import total: 2.000.000,00
FUNCIONS I NORMATIVA
Funcions
Finalitats Les finalitats de la Fundació són: a) Contribuir a incrementar el coneixement en intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades amb aquesta. b) Desenvolupar i donar suport a la docència de postgrau, la investigació i els estudis en intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades. c) Cooperar per a aquestes finalitats amb les universitats i centres d'investigació, empreses i qualsevol altra persona física o entitat pública i privada. Activitats La Fundació exerceix un paper coordinador entre les Universitats Públiques i altres actors en activitats de formació, investigació, difusió i transferència de tecnologia sobre intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades amb aquesta. El desenvolupament de totes aquestes activitats tindrà lloc preferentment a través dels socis de la Fundació, sense perjudici que la Fundació puga assumir aquestes activitats previ acord dels socis o quan aquests no puguen realitzar-les. Podrà desenvolupar les seues activitats mitjançant recursos propis o mitjançant la contractació de serveis externs o altres modalitats admeses en Dret. La Fundació pot dur a terme les activitats següents per al compliment de les seues finalitats: a) Desenvolupar estudis de formació de postgrau i cooperar a la impartició dels ja existents a la Universitat Politècnica de València, a la Universitat de València Estudi General, a la Universitat d'Alacant, a la Universitat Jaume I, en la Universitat Miguel Hernández i en altres universitats valencianes i centres d'investigació reconeguts en intel·ligència artificial i disciplines relacionades. b) Desenvolupar i donar suport a la investigació de tota mena en intel·ligència artificial i disciplines relacionades. c) Organitzar, impartir i celebrar cursos, seminaris, conferències i congressos. d) Promoure i realitzar estudis directament o en col·laboració amb altres persones o entitats. e) Promoure la transferència de tecnologia en intel·ligència artificial i assessorar la indústria valenciana. f) Facilitar la captació de talent a la indústria valenciana. g) Establir relacions i cooperar amb qualssevol persones i entitats, públiques i privades, per a servir al millor desenvolupament de les seues finalitats fundacionals. h) Qualsevol altra activitat que contribuïsca efectivament al desenvolupament de les finalitats fundacionals.
/2022/FUNCIONES76.pdf
Normativa aplicable
Normativa de fundacions
Normativa de subvencions
Normativa de transparència

FUNCIONS I NORMATIVA

Funcions
 • Finalitats Les finalitats de la Fundació són: a) Contribuir a incrementar el coneixement en intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades amb aquesta. b) Desenvolupar i donar suport a la docència de postgrau, la investigació i els estudis en intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades. c) Cooperar per a aquestes finalitats amb les universitats i centres d'investigació, empreses i qualsevol altra persona física o entitat pública i privada. Activitats La Fundació exerceix un paper coordinador entre les Universitats Públiques i altres actors en activitats de formació, investigació, difusió i transferència de tecnologia sobre intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades amb aquesta. El desenvolupament de totes aquestes activitats tindrà lloc preferentment a través dels socis de la Fundació, sense perjudici que la Fundació puga assumir aquestes activitats previ acord dels socis o quan aquests no puguen realitzar-les. Podrà desenvolupar les seues activitats mitjançant recursos propis o mitjançant la contractació de serveis externs o altres modalitats admeses en Dret. La Fundació pot dur a terme les activitats següents per al compliment de les seues finalitats: a) Desenvolupar estudis de formació de postgrau i cooperar a la impartició dels ja existents a la Universitat Politècnica de València, a la Universitat de València Estudi General, a la Universitat d'Alacant, a la Universitat Jaume I, en la Universitat Miguel Hernández i en altres universitats valencianes i centres d'investigació reconeguts en intel·ligència artificial i disciplines relacionades. b) Desenvolupar i donar suport a la investigació de tota mena en intel·ligència artificial i disciplines relacionades. c) Organitzar, impartir i celebrar cursos, seminaris, conferències i congressos. d) Promoure i realitzar estudis directament o en col·laboració amb altres persones o entitats. e) Promoure la transferència de tecnologia en intel·ligència artificial i assessorar la indústria valenciana. f) Facilitar la captació de talent a la indústria valenciana. g) Establir relacions i cooperar amb qualssevol persones i entitats, públiques i privades, per a servir al millor desenvolupament de les seues finalitats fundacionals. h) Qualsevol altra activitat que contribuïsca efectivament al desenvolupament de les finalitats fundacionals.
 • /2022/FUNCIONES76.pdf
Normativa aplicable
 • Normativa de fundacions
 • Normativa de subvencions
 • Normativa de transparència

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA, RESPONSABLES I RETRIBUCIONS

Estructura organizativa

Responsables i retribucions

Director General

 • Botti Navarro, Vicent
 • Període al càrrec: 15/11/2021 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

Presidenta

 • Pascual Villalobos, Carolina
 • Període al càrrec: 30/09/2021 - 20/07/2022
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

Vicepresidenta

 • Jordá Guijarro, Maria Auxiliadora
 • Període al càrrec: 21/12/2022 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

Presidenta

 • Bueno Alonso, Josefina
 • Període al càrrec: 21/07/2022 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

Vicepresidenta

 • Beviá Baeza, Carmen
 • Període al càrrec: 30/09/2021 - 21/12/2022
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

Secretari

 • Juan Bello, Miguel
 • Període al càrrec: 15/11/2021 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

Directora Gerent

 • Cidad Vila, Ana
 • Període al càrrec: 07/11/2022 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA, RESPONSABLES I RETRIBUCIONS

Estructura organizativa
Responsables i retribucions
 • Botti Navarro, Vicent
 • Període al càrrec: 15/11/2021 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació
 • Pascual Villalobos, Carolina
 • Període al càrrec: 30/09/2021 - 20/07/2022
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació
 • Jordá Guijarro, Maria Auxiliadora
 • Període al càrrec: 21/12/2022 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació
 • Bueno Alonso, Josefina
 • Període al càrrec: 21/07/2022 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació
 • Beviá Baeza, Carmen
 • Període al càrrec: 30/09/2021 - 21/12/2022
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació
 • Juan Bello, Miguel
 • Període al càrrec: 15/11/2021 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació
 • Cidad Vila, Ana
 • Període al càrrec: 07/11/2022 -
 • Currículum / Trajectòria professional: No consta informació

CONTRACTES I SUBCONTRACTES

No consta informació

CONVENIS

CONVENI SINGULAR ENTRE LA GENERALITAT A traves DE LA CONSELLERIA DINNOVACIO UNIVERSITATS CIENCIA I SOCIETAT DIGITAL I LESCOLA DE POSTGRAU I XARXA DE CENTRES DINVESTIGACIO EN INTEL LIGENCIA ARTIFICIALFUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA ValgrAI PER A l


 • Entitat pública amb la qual se subscriu el conveni: GENERALITAT VALENCIANA A través DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • Duració: 8 meses
 • Data de signatura: 22/04/2022
 • Data d'inici: 22/04/2022
 • Data de finalització: 31/12/2022
Obligacions econòmiques
Obligacions no econòmiques
 • L'ajuda anirà destinada a la realització de les activitats que es recullen en l'estatut de l'entitat per al compliment dels seus fins. En concret els següents: a) Desenvolupar i fer costat a la investigació de tota mena en intel·ligència artificial i disciplines relacionades, mitjançant programes de suport i incentius a la contractació de personal investigador en intel·ligència artificial. b) Desenvolupar estudis de formació de postgrau i cooperar en la impartició dels ja existents en les universitats valencianes i centres d'investigació reconeguts en intel·ligència artificial i disciplines relacionades. c) Organitzar, impartir i celebrar cursos, seminaris, conferències i congressos. d) Promoure i realitzar estudis directament o en col·laboració amb altres persones o entitats. e) Promoure la transferència de tecnologia en intel·ligència artificial i assessorar els diferents sectors productius. f) Facilitar la captació de talent en el teixit productiu valencià. g) Establir relacions i cooperar amb qualsevol persona i entitat pública i privada per a servir al millor desenvolupament de les seues finalitats fundacionals. h) Qualsevol altra activitat que contribuïsca efectivament al desenvolupament de les seues finalitats.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ VALGRAI I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER Al DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE SUPORT A la CONTRATACION D'INVESTIGADORS EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL


 • Entitat pública amb la qual se subscriu el conveni: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
 • Duració: 12
 • Data de signatura: 03/08/2022
 • Data d'inici: 03/08/2022
 • Data de finalització: 31/12/2022
Obligacions econòmiques
Obligacions no econòmiques
 • La UPV i VALGRAI es comprometen a: • Documentar l'activitat investigadora realitzada dins del Conveni. • Posar a la disposició del Conveni les dades i informació de què dispose i que pogueren ser necessaris per a la realització de l'activitat investigadora. • Compartir tota la informació que es genere durant la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni i contribuir a la seua difusió en els mitjans reconeguts de la comunitat científica, si no està subjecta a confidencialitat. Quant a les aportacions a realitzar per les Parts, amb caràcter ejemplificativo i no limitatiu es fa esment exprés al fet que per part de: • La UPV aportarà: - Els coneixements previs en la matèria descrita en l'ANNEX. - Els mitjans humans i tècnics necessaris per a la consecució de l'activitat objecte del Conveni. - La seua estructura acadèmica de suport al doctorand. - La seua estructura organitzativa en matèria d'investigació. • VALGRAI aportarà: - El finançament acordat, en les condicions i amb els condicionants previstos en el present Conveni. Així mateix, la UPV i VALGRAI es comprometen a: • Documentar l'activitat realitzada dins del Conveni. • Posar a la disposició del Conveni les dades i informació de què dispose i que pogueren ser necessaris per a la realització de l'activitat investigadora. • Compartir tota la informació que es genere durant la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni i contribuir a la seua difusió en els mitjans reconeguts de la comunitat científica, si no està subjecta a confidencialitat.

CONVENIS

 • Entitat pública amb la qual se subscriu el conveni: GENERALITAT VALENCIANA A través DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • Duració: 8 meses
 • Data de signatura: 22/04/2022
 • Data d'inici: 22/04/2022
 • Data de finalització: 31/12/2022
Obligacions econòmiques
Obligacions no econòmiques
 • L'ajuda anirà destinada a la realització de les activitats que es recullen en l'estatut de l'entitat per al compliment dels seus fins. En concret els següents: a) Desenvolupar i fer costat a la investigació de tota mena en intel·ligència artificial i disciplines relacionades, mitjançant programes de suport i incentius a la contractació de personal investigador en intel·ligència artificial. b) Desenvolupar estudis de formació de postgrau i cooperar en la impartició dels ja existents en les universitats valencianes i centres d'investigació reconeguts en intel·ligència artificial i disciplines relacionades. c) Organitzar, impartir i celebrar cursos, seminaris, conferències i congressos. d) Promoure i realitzar estudis directament o en col·laboració amb altres persones o entitats. e) Promoure la transferència de tecnologia en intel·ligència artificial i assessorar els diferents sectors productius. f) Facilitar la captació de talent en el teixit productiu valencià. g) Establir relacions i cooperar amb qualsevol persona i entitat pública i privada per a servir al millor desenvolupament de les seues finalitats fundacionals. h) Qualsevol altra activitat que contribuïsca efectivament al desenvolupament de les seues finalitats.
 • Entitat pública amb la qual se subscriu el conveni: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
 • Duració: 12
 • Data de signatura: 03/08/2022
 • Data d'inici: 03/08/2022
 • Data de finalització: 31/12/2022
Obligacions econòmiques
Obligacions no econòmiques
 • La UPV i VALGRAI es comprometen a: • Documentar l'activitat investigadora realitzada dins del Conveni. • Posar a la disposició del Conveni les dades i informació de què dispose i que pogueren ser necessaris per a la realització de l'activitat investigadora. • Compartir tota la informació que es genere durant la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni i contribuir a la seua difusió en els mitjans reconeguts de la comunitat científica, si no està subjecta a confidencialitat. Quant a les aportacions a realitzar per les Parts, amb caràcter ejemplificativo i no limitatiu es fa esment exprés al fet que per part de: • La UPV aportarà: - Els coneixements previs en la matèria descrita en l'ANNEX. - Els mitjans humans i tècnics necessaris per a la consecució de l'activitat objecte del Conveni. - La seua estructura acadèmica de suport al doctorand. - La seua estructura organitzativa en matèria d'investigació. • VALGRAI aportarà: - El finançament acordat, en les condicions i amb els condicionants previstos en el present Conveni. Així mateix, la UPV i VALGRAI es comprometen a: • Documentar l'activitat realitzada dins del Conveni. • Posar a la disposició del Conveni les dades i informació de què dispose i que pogueren ser necessaris per a la realització de l'activitat investigadora. • Compartir tota la informació que es genere durant la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni i contribuir a la seua difusió en els mitjans reconeguts de la comunitat científica, si no està subjecta a confidencialitat.

PRESSUPOSTOS, COMTES ANUALS E INFORMES D'AUDITORIA

Pressupostos - Fitxers relacionats amb els pressupostos

Compte anual - Fitxers relacionats amb els comptes anuals


 • No consta informació

Informes d'auditoria i fiscalització - Fitxers relacionats amb els informes d'auditoria i fiscaltizació


 • No consta informació

Altra informació


 • No consta informació

PRESSUPOSTOS, COMTES ANUALS E INFORMES D'AUDITORIA

Pressupostos
Compte anual
 • No consta informació
Informes d'autoria
 • No consta informació
Altra informació
 • No consta informació
Registre 854 de 859