Visualització de contingut web

Contractes públics

Són contractes del sector públic els contractes onerosos, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que celebren les entitats integrants del sector públic. Un contracte té caràcter onerós quan el contractista obté algun tipus de benefici econòmic, de forma directa o indirecta.

+info

Formen part del sector públic de la Generalitat:

1. L'Administració de la Generalitat.

2. El sector públic instrumental de la Generalitat, integrat pels ens que s'indiquen a continuació, sempre que es troben sota la dependència o vinculació de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens del seu sector públic:

2.1. Els organismes públics de la Generalitat, que es classifiquen en:

2.1.1. Els organismes autònoms de la Generalitat.
2.1.2. Les entitats públiques empresarials de la Generalitat.
2.1.3. Altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.

2.2. Les societats mercantils de la Generalitat.

2.3. Les fundacions de sector públic de la Generalitat.

2.4. Els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'esta administració.

Es faciliten enllaços a tres aplicacions de consulta: la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i la Plataforma de Contractació de la Generalitat. En cadascú dels apartats dedicats a aquests sistemes s'ofereix informació detallada del seu contingut.

Pel que fa a la reutilització, la informació recuperada en el Registre Oficial de Contractes, aplicació que conté tots els contractes adjudicats, inclosos els contractes menors, es pot visualitzar o descarregar en format reutilitzable (.CSV). 

 

Perfil de Contractant

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Des d'octubre de 2016 la Generalitat publica les licitacions i el seu resultat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic a la què es va adherir mitjançant un conveni de col·laboració en matèria de contractació pública (BOE núm. 154, de 29.06.2015) amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Consulte l'ajuda i les preguntes freqüents sobre la Plataforma.

Accés a les licitacions i adjudicacions de contractes de l'Administració de la Generalitat publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Accés a les licitacions i adjudicacions de contractes del sector públic de la Generalitat publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

1.2

REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT

S'inscriuen en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat tots els contractes, inclosos els menors, adjudicats o formalitzats pels òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental compresos en l'àmbit d'aplicació de la legislació de contractes del sector públic, excepte els que es paguen pel sistema de caixa fixa amb un import inferior a 5.000 euros (IVA inclòs).

Els contractes d'import inferior a aquestes quantitats, pel que fa al Capítol II (despeses corrents), es poden consultar en l'apartat Caixa Fixa del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta. 

+info

Aquesta aplicació permet recuperar els contractes majors i menors registrats a partir dels següents camps: exercici, nombre de registre, Conselleria o entitat adjudicadora, objecte, tipus de contracte, classe de contracte, rang d'import total de la licitació, procediment d'adjudicació, rang de dates de l'adjudicació, rang de dates de la formalització, NIF o CIF de l'adjudicatari, nom o raó social i empreses UTE.

La informació sobre cadascú dels contractes es presenta organitzada en set pestanyes el contingut de les quals és el següent:

- Dades generals: nombre de registre (codi), exercici, Conselleria o entitat adjudicadora, unitat administrativa, objecte, lloc d'execució, tipus, nombre de lots, estat, tipus de tramitació, acord/contracte marc, termini d'execució i durada, termini màxim del contracte incloses pròrrogues, nombre d'anualitats previstes, data prevista de finalització.

- Pressupost de licitació i sistema de preus: import / valor de la licitació sense IVA, import  de l' IVA previst; import total de la licitació i sistema de preus.

- Publicació.

- Adjudicació i formalització: procediment, adjudicació directa prèvia consulta a diverses empreses, forma d'adjudicació, nombre d'empreses convidades, nombre de licitadors, nacionalitat de l'adjudicatari, data d'adjudicació, data de formalització, NIF/CIF de l'adjudicatari, nom (o raó social), si escau, empreses que integren la UTE (unió temporal d'empreses), import d'adjudicació sense IVA, import de l'IVA estimat, import total de l' adjudicació.

- Lots: nombre d'ordre, nombre d'unitats, import unitaris sense IVA, importe lot sense IVA, importe IVA lot, import total lot, concepte, codi CPV, CPV.

- Incidències: tipus d'incidència, data d'incidència.

- Conclusió/extinció del contracte: data de recepció/conformitat i import total final.

Podeu descarregar el fitxer amb els resultats de la consulta en prémer la icona CSV que hi ha en el marge superior dret de la llista de resultats. Apareixerà en pantalla un quadre de diàleg que us demanarà si voleu visualitzar les dades o guardar-les en el vostre dispositiu, seleccioneu l'opció que desitgeu.

Entre el mes de juliol de 2013 i el 3 d'abril de 2018 s'inscrigueren en el Registre Oficial de Contractes tots els contractes del sector públic, incloent els contractes menors o equivalents de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, a partir d'un import de 9.000 euros, en el cas de contractes d'obres o de concessió d'obres públiques, i de 3.000 euros en qualsevol altre cas, IVA exclòs en tots dos supostos.

Per a consultes relatives a contractes anteriors, podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública regulat en el Capítol II del Títol I de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, y en el Capítol II del Títol II del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) mitjançant la presentació d'una sol·licitud de petició d'informació pública.

Per consultar els contractes adjudicats més importants de la Comunitat introduïu en el camp Import total licitació des del Registre de Contractes un valor superior als 200.000 euros i premeu Cercar o cliqueu en aquest enllaç per anar directament al resultat de la consulta.
El Registre de Contractes s'actualitza diàriament.

 

 

1.3

Accés al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.

CONTRACTES MENORS

Podeu consultar tots els contractes menors registrats en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat de valor estimat a partir de 5.000 euros IVA exclòs des de juliol de 2013 seleccionant el valor menor del camp "Classe" i els contractes menors de preu inferior a 5.000 euros IVA inclòs (excepte aquells contractes pagats per caixa fixa) consultant aquest enllaç. Es consideren contractes menors els contractes amb un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministres o de serveis, IVA exclòs.

+info

S'inscriuen en el Registre tots els contractes excepte els que exclou la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i aquells que tenen un preu inferior a 5.000 euros, IVA inclòs, sempre que el seu pagament s'haja tramitat pel sistema de caixa fixa o un sistema similar per a realitzar pagaments menors. 

Fins el 8 de març de 2018 es consideraren contractes menors els contractes d'obres amb un import inferior a 50.000 euros, o a 18.000 euros quan es tractava d'altres contractes (IVA exclòs en ambdós casos) segons l'article 138.3 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011) derogat per la normativa vigent.

 

1.4

MODIFICACIONS DELS CONTRACTES

Consulte en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els contractes modificats seleccionant en el camp "Contractes modificats" el valor Modificació de terminis i imports o el valor Modificació de dades identificatives o consultant els enllaços següents :

- Contractes amb modificacions en terminis i imports.
- Contractes amb modificacions en dades identificatives

Per a veure les modificacions seleccioneu el contracte de la llista de resultats i cliqueu sobre la pestanya Incidències.

El Registre de Contractes s'actualitza diàriament.

1.5

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT

En la Plataforma de Contractació de la Generalitat trobareu les licitacions de la Generalitat i el seu sector públic instrumental publicades des de 2008 fins octubre de 2016. A partir d'aquesta data consulteu la Plataforma de Contractació del Sector Públic. L'aplicació permet recuperar licitacions a partir dels següents camps: expedient, tipus d'anunci, institució adjudicadora, entitat adjudicadora, tipus de contracte, sistema de contractació, tipus de procediment, data límit de presentació d'ofertes i pressupost de licitació (IVA exclòs).

 

+info

A més de les dades generals de descripció de cada licitació es pot consultar, si escau, l'anunci de licitació, d'adjudicació provisional, d'adjudicació, de nova adjudicació, de suspensió del lot, de renúncia del contracte-desistiment del procediment, l'anunci de desert, de formalització del contracte, de correcció d'errors, d'informació addicional, l'anunci de procediment nul, de suspensió de l'expedient, l'anunci previ, els plecs i les actes de la mesa de contractació de la licitació, així com la seua composició. Per a consultar els plecs de les licitacions era necessari registrar-se.

Accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat.

 

1.6

NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS

Les relacions jurídiques, negocis i contractes esmentats a continuació queden exclosos de l'àmbit de la llei de contractes del sector públic, i es regiran per les seues normes especials, aplicant-se els principis de la llei de contractes del sector públic per a resoldre els dubtes i llacunes que pogueren presentar-se.

Es poden donar els següents tipus de negocis i contractes exclosos:

a) Negocis jurídics i contractes exclosos en l'àmbit de la Defensa i de la Seguretat.
b) Convenis.
c) Comandes de gestió.
d) Negocis jurídics i contractes exclosos en l'àmbit internacional.
e) Negocis i contractes exclosos en l'àmbit de la Investigació, el Desenrotllament i la Innovació.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic:

Consulte el contracte de consultoria en investigació i desenvolupament per a la posada en marxa del pla estratègic i la reestructuració dels mitjans científics de l'entitat per a la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (Referència CEL01/2018).

f) Relacions jurídiques, negocis i contractes exclosos en l'àmbit del domini públic i en l'àmbit patrimonial.
g) Negocis i contractes exclosos en l'àmbit financer:

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic:

Contracte de serveis d'operacions de crèdit i serveis financers a la Generalitat i el sector públic valencià.

h) Altres negocis o contractes exclosos:

Acció concertada en l'àmbit sanitari.
Acció concertada en igualtat i polítiques inclusives.

 

CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA CONTRACTACIÓ

La responsabilitat social és el conjunt de compromisos voluntaris de divers ordre: econòmic, social, ambiental i de bon govern; adoptats per les empreses així com per les organitzacions i institucions públiques i privades, que constitueixen un valor afegit al compliment de la legislació aplicable i dels convenis col·lectius i que alhora contribueixen al progrés social i econòmic en el marc d'un desenvolupament sostenible. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en avant, LCSP) introdueix l'obligatorietat d'incloure almenys una clàusula de responsabilitat social com a condició d'execució del contracte. Consulteu:

 

Fonts: òrgan competent en matèria de contractació i Ministeri d'Hisenda.
Data d'actualització del text: maig 2020 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació.
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017), l'article 9.1.a) i b) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 11 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Consulte també la selecció de normativa especialitzada elaborada per l'òrgan competent en contractació pública i el Codi de contractes del sector públic elaborat pel BOE.

Sèrie documental valorada per la Junta Qualificadora de Documents Administratius: consulte el règim d'accés i el dictamen de conservació/eliminació de la sèrie Contractes majors i Contractes menors (transversal per a l'Administració de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana)