Visualització de contingut web

Concessions Administratives Sanitat

La Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, preveu que l'Administració de la Generalitat farà pública la informació relativa a contractes, convenis, comandes de gestió i altres activitats publiques. El objecte de la llei esmentada es garantir l'exercici del principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació pública, entès com el dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i veraç sobre l'activitat pública, garantint la llibertat de totes les persones a formar les seues opinions i prendre decisions d'acord amb esta informació.

Es procedeix a la publicació de la documentació bàsica que regula les concessions administratives sanitàries, que a hores d'ara actuen en dos departaments sanitaris: Manises/L'Horta i Elx-Crevillent.

Inicialment es varen fer públicament accessibles les regles contractuals de les concessions: els contractes subscrits i els plecs de referencia per als dits contractes: el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i Avantprojecte d'Explotació. Ara es dona un pas endavant en el procés de transparència, posant a l'abast de la ciutadania els documents - les actes - que donen raó de la monitorització de l'exercici de dites regles i de les interpretacions, matisos o modificacions introduïdes a les reunions de les Comissions Mixtes de Seguiment.

Consulte les concessions administratives sanitàries revertides per la Generalitat des del 2015.

 

Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: març 2024 
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2016 

documents

Información adicional (Concesiones Administrativas Sanidad)

Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: març 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2016
Fonament jurídic: art. 21 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 41 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)