Visualització de contingut web

Competències i traspàs de funcions

Visualització de contingut web

Competències

La Generalitat exerceix les competències que venen recollides en els articles 49 a 58 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. D'altra banda, també es publica la relació de traspasos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en orde cronològic descendent.

  • Article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

1. La Generalitat té competència exclusiva sobre les matèries següents:

1a. Organització de les seues institucions d'auto-govern, en el marc d'este Estatut.

2a. Conservació, desenrotllament i modificació del Dret civil foral valencià.

3a. Normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del Dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

4a. Cultura.

5a. Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí d'allò que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

6a. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de depòsit que no siguen de titularitat estatal. Conservatoris de Música i dansa, centres dramàtics i servicis de Belles Arts d'interés per a la Comunitat Valenciana.

7a. Investigació, acadèmies l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana. Foment i desenrotllament, en el marc de la seua política científica tecnològica, de la I+D+I, tot això sense perjuí d'allò que disposa el número 15 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

8a. Règim local, sense perjuí del que disposa el número 18 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Alteracions dels termes municipals i topònims.

9a. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge.

10a. Monts, aprofitaments i servicis forestals, vies pecuàries i pasturatges, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d'acord amb el que disposa el número 23 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

11a. Higiene.

12a. Turisme.

13a. Obres públiques que no tinguen la qualificació legal d'interés general de l'Estat o la realització de les quals no afecte una altra Comunitat Autònoma.

14a. Carreteres i camins l'itinerari dels quals transcórrega íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana.

15a. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, aeroports, heliports i servici meteorològic de la Comunitat Valenciana, sense perjuí del que disposen els números 20 i 21 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transport.

16a. Aprofitaments hidràulics, canals i recs, quan les aigües córreguen íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana; instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, sempre que este transport no isca del seu territori i l'aprofitament del qual no afecte una altra Comunitat Autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot açò sense perjuí d'allò que establix el número 25 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

17a. Pesca a aigües interiors, marisqueig, aqüicultura, caça i pesca fluvial i lacustre. Confraries de pescadors.

18a. Artesania.

19a. Ordenació farmacèutica, sense perjuí del que disposa el número 16 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

20a. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i valors, d'acord amb la legislació mercantil.

21a. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

22a. Col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució Espanyola.

23a. Fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

24a. Servicis Socials.

25a. Joventut.

26a. Promoció de la dona.

27a. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, jóvens, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.

28a. Esports i oci.

29a. Publicitat, sense perjuí de les normes dictades per l'Estat per a sectors i mitjans específics.

30a. Espectacles.

31a. Casinos, joc i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues Esportivo-Benèfiques.

32a. Estadística d'interés de la Generalitat.

33a. Cambres de la Propietat, Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, Cambres Agràries, sense perjuí del que disposa el número 10 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

34a. Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, i Caixes d'Estalvi, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de l'Estat.

35a. Comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjuí de la política general de preus, lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat.

36a. Administració de Justícia, sense perjuí del que disposa la legislació de desplegament de l'article 149.1.5a de la Constitució.

 

2. La Generalitat té competència exclusiva sobre aquelles altres matèries que este Estatut atribuïsca expressament com a exclusives i les que amb este caràcter i mitjançant llei orgànica siguen transferides per l'Estat.

3. La Generalitat té també competència exclusiva, sense perjuí del que disposa l'article 149 de la Constitució i, si és el cas, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat, sobre les matèries següents:

1a. Defensa contra fraus i qualitat i seguretat agroalimentària.

2a. Societats agràries de transformació.

3a. Agricultura, reforma i desenrotllament agrari, i ramaderia.

4a. Sanitat agrària.

5a. Funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària de l'Institut Social de la Marina.

6a. Ensenyança nàutica esportiva i subaquàtica esportiva.

7a. Ensenyança professional nàutica pesquera.

8a. Gestió de les funcions del servici públic d'ocupació estatal en l'àmbit de treball, ocupació i formació.

9a. Educativa, d'assistència i servicis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l'Institut Social de la Marina.

10a. Mediadors d'assegurances.

11a. Instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria.

12a. Patrimoni arquitectònic, control de la qualitat en l'edificació i habitatge.

13a. Busseig professional.

14a. Protecció civil i seguretat pública.

15a. Denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, la qual cosa comprén el règim jurídic de la seua creació i funcionament; el reconeixement de les denominacions o indicacions, així com l'aprovació de les seues normes fonamentals i totes les facultats administratives de gestió i de control sobre l'actuació de les denominacions o indicacions.

16a. Règim de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació i del coneixement.

4. També és competència exclusiva de la Generalitat el desenrotllament i execució de la legislació de la Unió Europea a la Comunitat Valenciana, en aquelles matèries que siguen de la seua competència.

  • Article 50

En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i si és el cas en els termes que esta establisca, correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu i l'execució de les matèries següents:

1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la Generalitat i dels ens públics dependents d'esta, així com el règim estatutari dels seus funcionaris.

2. Expropiació forçosa, contractes i concessions administratives, en l'àmbit de competències de la Generalitat.

3. Reserva al sector públic de recursos o servicis essencials, especialment en cas de monopoli o intervenció d'empreses quan ho exigisca l'interés general.

4. Ordenació del crèdit, banca i assegurances.

5. Règim miner i energètic.

6. Protecció del medi ambient, sense perjuí de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.

7. Ordenació del sector pesquer, excepte les competències previstes en esta matèria en l'article 49 d'este Estatut.

8. Correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu del sistema de consultes populars municipals en el seu àmbit, d'acord amb allò que disposen les Lleis a què fa referència l'apartat

3) de l'article 92, i número 18 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Correspon a l'Estat l'autorització de la seua convocatòria.

  • Article 51

1. Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries següents:

1a. Laboral, assumint les facultats, competències i servicis que en este àmbit i a nivell d'execució té l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l'alta inspecció d'este, i el foment actiu de l'ocupació.

2a. Propietat intel·lectual i industrial.

3a. Pesos, mesures i contrast de metalls.

4a. Fires internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana.

5a. Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, l'execució dels quals no quede reservada a l'Estat.

6a. Salvament marítim i abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral valencià.

7a. L'autorització d'endeutament als ens locals de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que determine la legislació de l'Estat.

8a. Règim jurídic de les associacions l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

9a. Les funcions que sobre la zona marítima i terrestre, costes i platges li atribuïx la legislació de l'Estat.

10a. Fons europeu i estatal de garantia agrària a la Comunitat Valenciana.

11a. La resta de les matèries que siguen atribuïdes en este Estatut de forma expressa com a competència d'execució, i aquelles que amb este caràcter i mitjançant Llei Orgànica siguen transferides per l'Estat.

2. Correspon a la Generalitat la gestió dels ports i aeroports amb qualificació d'interés general quan l'Estat no es reserve la seua gestió directa.

3. La Generalitat podrà col·laborar amb l'Administració General de l'Estat en la gestió del cadastre, a través dels pertinents convenis.

  • Article 52

1. D'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general correspon a la Generalitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, la competència exclusiva de les matèries següents:

1a. Planificació de l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana.

2a. Indústria, sense perjuí del que determinen les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interés general i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.

3a. El desenrotllament i execució al seu territori dels plans establits per l'Estat per a la
reestructuració de sectors industrials i econòmics.

4a. Sector públic econòmic de la Generalitat, en allò que no estiga previst per altres normes de l'Estatut.

2. La Generalitat, en l'exercici de les seues competències, i sense perjuí de la coordinació general que correspon a l'Estat, fomentarà el sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa promovent l'articulació i cooperació entre les universitats, organismes públics d'investigació, xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats, amb la finalitat estatutària de I+D+I i amb el fi de fomentar el desenrotllament tecnològic i la innovació, amb recolzament del progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana. Es regularà mitjançant Llei de Les Corts.

3. La Generalitat participarà així mateix en la gestió del sector públic econòmic estatal, en els casos i activitats en què procedisca.

4. La Generalitat participarà en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana, la qual, excloent-ne el Fons de Compensació Interterritorial, serà equivalent, per tal de complir el que es disposa en l'article 138 de la Constitució, al pes de la població de la Comunitat Valenciana sobre el conjunt de l'Estat per un període de set anys. Amb aquesta finalitat, es constituirà una comissió integrada per l'Administració estatal, autonòmica i local.

  • Article 53

1. És de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposen l'article 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d'acord amb l'apartat 1) de l'article 81 d'aquella, el desenrotllen, de les facultats que atribuïx a l'Estat el número 30 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, i de l'alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.

2. La Generalitat, en l'exercici de les seues competències, garantirà el dret, de tots els ciutadans a una formació professional adequada, a la formació permanent i als mitjans apropiats d'orientació professional que li permeten una elecció fundada de carrera, ocupació o professió.

  • Article 54

1. És de competència exclusiva de la Generalitat l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana.

2. En matèria de Seguretat Social, correspondrà a la Generalitat:

a) El desenrotllament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, llevat de les normes que configuren el règim econòmic d'esta.

b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.

3. Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat sobre productes farmacèutics.

4. La Generalitat podrà organitzar i administrar per a aquelles finalitats, i dins el seu territori, tots els servicis relacionats amb les matèries abans esmentades, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i funcions en matèria de sanitat i seguretat social, i se'n reservarà l'Estat l'alta inspecció per al compliment de les funcions i competències continguts en este article.

5. La Generalitat, en l'exercici de les competències en matèria de sanitat i seguretat social, garantirà la participació democràtica de tots els interessats, i també dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la Llei establisca.

6. La Generalitat garantirà els drets dels ciutadans a conéixer els tractaments mèdics a què se'ls sotmeta, les seues possibles conseqüències i riscs, i a donar la seua aprovació a aquells de manera prèvia a la seua aplicació.

7. La Generalitat vetlarà perquè la investigació per mitjà de persones s'ajuste a les previsions acordades en la Convenció Europea sobre els drets de l'home i la biomedicina.

  • Article 55

1. La Generalitat, mitjançant una Llei de Les Corts crearà un Cos únic de la Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana en el marc del present Estatut i de la Llei Orgànica que determina l'article 149.1.29 a de la Constitució Espanyola.

2. La Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana exercirà les següents funcions:

a) La protecció de les persones i béns i el manteniment de la seguretat pública.
b) La vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la Generalitat.
c) La resta de funcions que determina la Llei Orgànica a què fa referència el punt 1 d'este article.

3. És competència de la Generalitat, en el marc de la llei orgànica a la qual es referix l'article 149.1.29 (a de la Constitució, el manament suprem de la Policia Autònoma i la coordinació de l'actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la seua dependència de les autoritats municipals.

4. La Policia Judicial s'organitzarà al servici, i davall la vigilància, de l'Administració de Justícia d'acord amb el que regulen les lleis processals.

5. D'acord amb la legislació estatal, es crearà la Junta de Seguretat, que, davall la presidència del President de la Generalitat i amb representació paritària de l'Estat i de la Generalitat, coordinarà les actuacions de la Policia Autònoma i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

  • Article 56

1. Correspon a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, el desenrotllament legislatiu l'execució del règim de Radiodifusió i Televisió i de la resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.

2. En els termes establits en l'apartat anterior d'este article, la Generalitat podrà regular, crear i mantindre televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins.

3. Per llei de Les Corts, aprovada per majoria de tres quintes parts, es crearà el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l'àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana. Quant a la seua composició, nomenament, funcions i estatut dels seus membres, igualment caldrà ajustar-se al que dispose la Llei.

  • Article 57. El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat Històrica. La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir i en protegirà l'entorn paisatgístic. Una llei de Les Corts determinarà el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d'encontre de tots els valencians i com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana.

  • Article 58

1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils a la Comunitat Valenciana seran nomenats pel Consell, d'acord amb les lleis de l'Estat.

2. Per a la provisió de Notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exercixen al territori de la Comunitat Valenciana com si ho fan a la resta d'Espanya. En cap cas no podrà establir-se l'excepció de naturalesa o de residència. Els Notaris hauran de garantir l'ús del valencià en l'exercici de la seua funció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de conformitat amb les normes d'este estatut. Igualment garantiran l'aplicació del dret civil foral valencià, que hauran de conéixer.

3. El Consell participarà també en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores a càrrec dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, d'acord amb el que preveuen les lleis de l'Estat.

Reial Decret 303/1985

Reial Decret 303/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de fundacions benèfiques i laborals. (BOE núm. 62, de 13.03.1985).

Reial Decret 268/1985

Reial Decret 268/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de la unita administradora del Fons Nacional de Protecció al Treball. (BOE núm. 59, de 09.03.1985).

Reial Decret 264/1985

Reial Decret 264/1985, de 23 de gener, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de funcions i serveis de l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO) de la Seguretat Social. (BOE núm. 58, de 08.03.1985).

Corrección de errores del Real Decreto 262/1985

Corrección de errores del Real Decreto 262/1985, de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de expedientes de regulación de empleo. (BOE núm. 153, de 27.06.1985).

Reial Decret 262/1985

Reial Decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació. (BOE núm. 57, de 07.03.1985).

Reial Decret 2365/1984

Reial Decret 2365/1984, de 8 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de conservació de la naturalesa. (BOE núm. 13, de 15.01.1985).

Reial Decret 2135/1984

Reial Decret 2135/1984, de 10 d'octubre, sobre ampliació del traspàs de funcions i serveis i adaptació dels mitjans transferits en règim preautonòmic a la Comunitat Autònoma de València en matèria d'assistència i serveis socials. (BOE núm. 287, de 30.11.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 2103/1984

Corrección de errores del Real Decreto 2103/1984, de 10 de octubre, sobre valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fae preautonómica a la Comunidad Valenciana en materia de sanidad. (BOE núm. 17, de 19.01.1985).
 

Reial Decret 2103/1984

Reial Decret 2103/1984, de 10 d'octubre, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Valenciana en matèria de sanitat. (BOE núm. 281, de 23.11.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 1754/1984

Corrección de errores del Real Decreto 1754/1984, de 18 de julio, por el que se traspasan a la Comunidad Valenciana los servicios del Estado correspondientes a las competencias asumidas por aquélla en relación con los tributos cedidos, asesoramiento jurídico, defensa en juicio y fiscalización-intervención. (BOE núm. 32, de 06.02.1985).

Reial Decret 1754/1984

Reial Decret 1754/1984, de 18 de juliol, pel qual es traspassen a la Comunitat Valenciana, els serveis de l'Estat corresponents a les competències assumides per aquella en relació amb els tributs cedits, assessorament jurídic, defensa en juí i fiscalització-intervenció. (BOE núm. 238, de 04.10.1984).

Reial Decret 1720/1984

Reial Decret 1720/1984, de 18 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat d'edificació i habitatge. (BOE núm. 229, de 24.09.1984).

Reial Decret 1627/1984

Reial Decret 1627/1984, d'1 d'agost, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de carreteres. (BOE núm. 221, de 14.09.1984).

Reial Decret 1294/1984

Reial Decret 1294/1984, de 27 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de turisme. (BOE núm. 162, de 07.07.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 1081/1984

Corrección de errores del Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de protección de menores. (BOE núm. 248, de 16.10.1985).

Reial Decret 1081/1984

Reial Decret 1081/1984, de 29 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de protecció de menors. (BOE núm. 138, de 09.06.1984).

Reial Decret 1047/1984

Reial Decret 1047/1984, d'11 d'abril, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions i mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'indústria, energia i mines. (BOE núm. 132, de 02.06.1984).

Reial Decret 1045/1984

Reial Decret 1045/1984, de 28 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de xicoteta i mitjana empresa industrial. (BOE núm. 132, de 02.06.1984).

Reial Decret 962/1984

Reial Decret 962/1984, d'11 d'abril, pel qual s'aprova l'acord de la Comissió Mixta Estat-Comunitat Valenciana, en virtut del qual es disposa l'entrada en vigor de la cessió de tributs. (BOE núm. 124, de 24.05.1984).

Reial Decret 955/1984

Reial Decret 955/1984, de 26 de març, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions i mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Valenciana en matèria d'agricultura. (BOE núm. 123, de 23.05.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 668/1984

Corrección de errores del Real Decreto 668/1984, de 8 de febrero, sobre valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de mediación, arbitraje y conciliación. (BOE núm. 9, de 10.01.1985).

Reial Decret 668/1984

Reial Decret 668/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de mediació, arbitratge i conciliació. (BOE núm. 81, de 04.04.1984).

Reial Decret 544/1984

Reial Decret 544/1984, de 8 de febrer, sobre valoració definitiva dels serveis traspassats a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria de pesca en aigües interiors, marisqueig i aqüicultura i formació nautico-pesquera. (BOE núm. 69, de 21.03.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 438/1984

Corrección de errores del Real Decreto 438/1984, de 25 de enero, sobre valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de intervención de precios. (BOE núm. 66, de 17.03.1984).

Reial Decret 438/1984

Reial Decret 438/1984, de 25 de gener, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'intervenció de preus. (BOE núm. 56, de 06.03.1984).

Reial Decret 3578/1983

Reial Decret 3578/1983, de 28 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'investigació agrària. (BOE núm. 86, de 10.04.1984).

Reial Decret 3552/1983

Reial Decret 3552/1983, de 28 de desembre, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de temps lliure. (BOE núm. 56, de 06.03.1984).

Reial Decret 3551/1983

Reial Decret 3551/1983, de 28 de desembre, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de treball. (BOE núm. 56, de 06.03.1984).

Reial Decret 3510/1983

Reial Decret 3510/1983, de 9 de novembre, sobre traspàs de funcions a la Comunitat Autònoma de València en matèria d'ordenació del litoral i abocaments al mar. (BOE núm. 48, de 25.02.1984).

Reial Decret 3411/1983

Reial Decret 3411/1983, de 2 de novembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de medi ambient. (BOE núm. 35, de 10.02.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 3342/1983

Corrección de errores del Real Decreto 3342/1983, de 23 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana en materia de protección a la mujer. (BOE núm. 94, de 19.04.1984).

Reial Decret 3342/1983

Reial Decret 3342/1983, de 23 de novembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de protecció a la dona. (BOE núm. 18, de 21.01.1984).

Corrección de errores del Real Decreto 3320/1983

Corrección de errores del Real Decreto 3320/1983, de 26 de octubre, sobre valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Valenciana en materia de transportes terrestres. (BOE núm. 311, de 28.12.1984).

Reial Decret 3320/1983

Reial Decret 3320/1983, de 26 d'octubre, sobre valoració definitiva, ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels transferits en fase preautonòmica a la Comunitat Valenciana en matèria de transport terrestre. (BOE núm. 13, de 16.01.1984).

Reial Decret 3318/1983

Reial Decret 3318/1983, de 25 d'agost, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'administració local. (BOE núm. 13, de 16.01.1984).

Reial Decret 3196/1983

Reial Decret 3196/1983, de 23 de novembre, sobre valoració definitiva, ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels transferits en fase preautonòmica a la Generalitat Valenciana en matèria de cultura. (BOE núm. 311, de 29.12.1983).

Corrección de errores del Real Decreto 3196/1983

Corrección de errores del Real Decreto 3196/1983, de 23 de noviembre, sobre valoración definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica a la Generalidad Valenciana en materia de cultura. (BOE núm. 19, de 23.01.1984).

Reial Decret 3157/1983

Reial Decret 3157/1983, de 2 de novembre, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de reforma d'estructures comercials. (BOE núm. 309, de 27.12.1983).

Reial Decret 3070/1983

Reial Decret 3070/1983, de 2 de novembre, sobre valoració definitiva, ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats i adaptació dels transferits a la Comunitat Valenciana en matèria de disciplina de mercat. (BOE núm. 297, de 13.12.1983).

Corrección de errores del Real Decreto 3066/1983

Corrección de errores del Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Generalidad Valenciana en materia de cultura. (BOE núm. 293, de 07.12.1985).

Reial Decret 3066/1983

Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de cultura. (BOE núm. 296, de 12.12.1983).

Reial Decret 2835/1983

Reial Decret 2835/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'estudis d'ordenació del territori i medi ambient. (BOE núm. 272, de 14.11.1983).

Reial Decret 2620/1983

Reial Decret 2620/1983, de 25 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de fires internacionals i cambra de comerç, indústria i navegació. (BOE núm. 241, de 08.10.1983).

Reial Decret 2619/1983

Reial Decret 2619/1983, de 25 d'agost, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèries de fires interiors i comerç interior. (BOE núm. 241, de 08.10.1983).

Corrección de errores del Real Decreto 2500/1983

Corrección de errores del Real Decreto 2500/1983, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de vivienda rural. (BOE núm. 297, de 13.12.1983).

Reial Decret 2500/1983

Reial Decret 2500/1983, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'habitatge rural. (BOE núm. 225, de 20.09.1983).

Reial Decret 2421/1983

Reial Decret 2421/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mutualitats no integrades en la Seguretat Social. (BOE núm. 219, de 13.09.1983).

Reial Decret 2416/1983

Reial Decret 2416/1983, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de guarderies infantils laborals. (BOE núm. 219, de 13.09.1983).

Corrección de errores del Real Decreto 2093/1983

Corrección de errores del Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de educación. (DOGV núm. 298, de 24.10.1985).

Reial Decret 2093/1983

Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació. (BOE núm. 187, de 06.08.1983).

Reial Decret 2089/1983

Reial Decret 2089/1983, de 29 de juny, sobre traspàs de funcions a la Comunitat Valenciana en matèria de col·legis oficials o professionals. (BOE núm. 185, de 04.08.1983).

Reial Decret 2050/1983

Reial Decret 2050/1983, de 29 de juny, sobre traspàs de funcions a la Comunitat Valenciana en matèria de cambres oficials de la propietat urbana. (BOE núm. 185, de 04.08.1983).

Reial Decret 4154/1982

Reial Decret 4154/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de temps lliure. (BOE núm. 60, de 11.03.1983).

Reial Decret 4142/1982

Reial Decret 4142/1982, de 29 de desembre, sobre consolidació de transferències efectuades a la Comunitat Valenciana en fase preautonòmica. (BOE núm. 58, de 09.03.1983).

Reial Decret 4119/1982

Reial Decret 4119/1982, de 29 de desembre, de traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèries de reforma d'estructures comercials i comerç interior. (BOE núm. 57, de 08.03.1983).

Reial Decret 4108/1982

Reial Decret 4108/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de gabinets tècnics provincials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. (BOE núm. 49, de 26.02.1983).

Corrección de errores del Real Decreto 4107/1982

Corrección de errores del Real Decreto 4107/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de agricultura y pesca. (BOE núm. 100, de 26.04.1986).

Reial Decret 4107/1982

Reial Decret 4107/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria d'agricultura i pesca. (BOE núm. 49, de 26.02.1983).

Reial Decret 4106/1982

Reial Decret 4106/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de mediació, arbitratge i conciliació. (BOE núm. 48, de 25.02.1983).

Reial Decret 4105/1982

Reial Decret 4105/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de treball. (BOE núm. 48, de 25.02.1983).

Corrección de errores del Real Decreto 4099/1982

Corrección de errores del Real Decreto 4099/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de Cultura. (BOE núm. 295, de 10.12.1985).

Reial Decret 4099/1982

Reial Decret 4099/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de cultura. (BOE núm. 45, de 22.02.1983).

Reial Decret 3059/1982

Reial Decret 3059/1982, de 24 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de ports. (BOE núm. 279, de 20.11.1982).

Reial Decret 2595/1982

Reial Decret 2595/1982, de 24 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'indústria i energia. (BOE núm. 249, de 18.10.1982).

Corrección de errores del Real Decreto 2388/1982

Corrección de errores del Real Decreto 2388/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de disciplina del mercado (BOE núm. 308, de 24.12.1982).

Reial Decret 2388/1982

Reial Decret 2388/1982, de 24 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de disciplina de mercat. (BOE núm. 230, de 25.09.1982).

Reial Decret 2310/1982

Reial Decret 2310/1982, de 24 de juliol, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'intervenció de preus. (BOE núm. 226, de 21.09.1982).

Corrección de errores del Real Decreto 340/1982

Corrección de errores del Real Decreto 340/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a Entes preautonómicos en materia de sanidad (AISNA) (BOE núm. 306, de 22.12.1982).

Corrección de errores del Real Decreto 340/1982

Corrección de errores del Real Decreto 340/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a Entes Preautonómicos en materia de Sanidad (AISNA) (BOE núm.123, de 24.05.1982).

Reial Decret 340/1982

Reial Decret 340/1982, de 15 de gener, sobre transferències de competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a ens preautonòmics en matèria de sanitat (AISNA). (BOE núm. 51, de 01.03.1982).

Corrección de errores del Real Decreto 251/1982

Corrección de errores del Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a Entes Preautonómicos en materia de servicios y asistencia sociales (BOE núm. 294, de 08.12.1982).

Corrección de errores del Real Decreto 251/1982

Corrección de errores del Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a Entes Preautonómicos en materia de servicios y asistencia sociales. (BOE núm. 251, de 20.10.1982).

Reial Decret 251/1982

Reial Decret 251/1982, de 15 de gener, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a ens preautonòmics en matèria de serveis i assistència socials. (BOE núm. 41, de 17.02.1982).

Reial Decret 3533/1981

Reial Decret 3533/1981, de 29 de desembre, pel qual es transfereixen competències en matèria d'agricultura i pesca al Consell del País Valencià. (BOE núm. 53, de 03.03.1982).

Corrección de errores del Real Decreto 3527/1981

Corrección de errores del Real Decreto 3527/1981, de 18 de diciembre, sobre traspaso al Consejo del País Valenciano de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales precisos para el ejercicio de las competencias en materia de transportes transferidas por el Real Decreto 2965/1981, de 13 de noviembre. (BOE núm. 306, de 22.12.1982).

Reial Decret 3527/1981

Reial Decret 3527/1981, de 18 de desembre, sobre traspàs al Consell del País Valencià dels mitjans personals, pressupostaris i patrimonials necessaris per a l'exercici de les competències en matèria de transports transferides pel Reial Decret 2965/1981, de 13 de novembre. (BOE núm. 48, de 25.02.1982).

Reial Decret 278/1980

Reial Decret 278/1980, de 25 de gener, sobre transferències de competències de l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, cultura i sanitat. (DOGV núm. 17, de 25.02.1980).

Reial Decret 2917/1979

Reial Decret 2917/1979, de 7 de desembre, pel qual s'amplien en matèria d'agricultura les transferències de competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya, la Diputació General d'Aragó, el Consell del País Valencià, la Junta d'Andalusia i el Consell Interinsular de les Illes Balears.

 

Reial Decret 695/1979

Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, sobre transferències de competències de l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria d'interior. (BOE núm. 58, de 09.03.1983).

Reial Decret 299/1979

Reial Decret 299/1979, de 26 de gener, sobre transferències de competències de l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria d'agricultura, urbanisme, fires interiors i transports. (BOE núm. 311, de 28.12.1979).

Mostrant 91 - 170 de 170 resultats
Resultats per pàgina 90
de 2

Información adicional (Competencias y Traspaso)

Font: òrgan competent en matèria de coordinació general de la política legislativa del Consell
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2021
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 29 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa153 de l'índex de transparència DYNTRA