Visualització de contingut web

Competències i traspàs de funcions

Visualització de contingut web

Competències

La Generalitat exerceix les competències que venen recollides en els articles 49 a 58 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. D'altra banda, també es publica la relació de traspasos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en orde cronològic descendent.

  • Article 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

1. La Generalitat té competència exclusiva sobre les matèries següents:

1a. Organització de les seues institucions d'auto-govern, en el marc d'este Estatut.

2a. Conservació, desenrotllament i modificació del Dret civil foral valencià.

3a. Normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del Dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

4a. Cultura.

5a. Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjuí d'allò que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

6a. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de depòsit que no siguen de titularitat estatal. Conservatoris de Música i dansa, centres dramàtics i servicis de Belles Arts d'interés per a la Comunitat Valenciana.

7a. Investigació, acadèmies l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana. Foment i desenrotllament, en el marc de la seua política científica tecnològica, de la I+D+I, tot això sense perjuí d'allò que disposa el número 15 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

8a. Règim local, sense perjuí del que disposa el número 18 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Alteracions dels termes municipals i topònims.

9a. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge.

10a. Monts, aprofitaments i servicis forestals, vies pecuàries i pasturatges, espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, d'acord amb el que disposa el número 23 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

11a. Higiene.

12a. Turisme.

13a. Obres públiques que no tinguen la qualificació legal d'interés general de l'Estat o la realització de les quals no afecte una altra Comunitat Autònoma.

14a. Carreteres i camins l'itinerari dels quals transcórrega íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana.

15a. Ferrocarrils, transports terrestres, marítims, fluvials i per cable; ports, aeroports, heliports i servici meteorològic de la Comunitat Valenciana, sense perjuí del que disposen els números 20 i 21 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Centres de contractació i terminals de càrrega en matèria de transport.

16a. Aprofitaments hidràulics, canals i recs, quan les aigües córreguen íntegrament dins el territori de la Comunitat Valenciana; instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, sempre que este transport no isca del seu territori i l'aprofitament del qual no afecte una altra Comunitat Autònoma; aigües minerals, termals i subterrànies. Tot açò sense perjuí d'allò que establix el número 25 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

17a. Pesca a aigües interiors, marisqueig, aqüicultura, caça i pesca fluvial i lacustre. Confraries de pescadors.

18a. Artesania.

19a. Ordenació farmacèutica, sense perjuí del que disposa el número 16 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

20a. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies i valors, d'acord amb la legislació mercantil.

21a. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

22a. Col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí del que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució Espanyola.

23a. Fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

24a. Servicis Socials.

25a. Joventut.

26a. Promoció de la dona.

27a. Institucions públiques de protecció i ajuda de menors, jóvens, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.

28a. Esports i oci.

29a. Publicitat, sense perjuí de les normes dictades per l'Estat per a sectors i mitjans específics.

30a. Espectacles.

31a. Casinos, joc i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues Esportivo-Benèfiques.

32a. Estadística d'interés de la Generalitat.

33a. Cambres de la Propietat, Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, Cambres Agràries, sense perjuí del que disposa el número 10 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola.

34a. Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial, i Caixes d'Estalvi, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de l'Estat.

35a. Comerç interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjuí de la política general de preus, lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat.

36a. Administració de Justícia, sense perjuí del que disposa la legislació de desplegament de l'article 149.1.5a de la Constitució.

 

2. La Generalitat té competència exclusiva sobre aquelles altres matèries que este Estatut atribuïsca expressament com a exclusives i les que amb este caràcter i mitjançant llei orgànica siguen transferides per l'Estat.

3. La Generalitat té també competència exclusiva, sense perjuí del que disposa l'article 149 de la Constitució i, si és el cas, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat, sobre les matèries següents:

1a. Defensa contra fraus i qualitat i seguretat agroalimentària.

2a. Societats agràries de transformació.

3a. Agricultura, reforma i desenrotllament agrari, i ramaderia.

4a. Sanitat agrària.

5a. Funcions i servicis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària de l'Institut Social de la Marina.

6a. Ensenyança nàutica esportiva i subaquàtica esportiva.

7a. Ensenyança professional nàutica pesquera.

8a. Gestió de les funcions del servici públic d'ocupació estatal en l'àmbit de treball, ocupació i formació.

9a. Educativa, d'assistència i servicis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l'Institut Social de la Marina.

10a. Mediadors d'assegurances.

11a. Instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria.

12a. Patrimoni arquitectònic, control de la qualitat en l'edificació i habitatge.

13a. Busseig professional.

14a. Protecció civil i seguretat pública.

15a. Denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, la qual cosa comprén el règim jurídic de la seua creació i funcionament; el reconeixement de les denominacions o indicacions, així com l'aprovació de les seues normes fonamentals i totes les facultats administratives de gestió i de control sobre l'actuació de les denominacions o indicacions.

16a. Règim de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació i del coneixement.

4. També és competència exclusiva de la Generalitat el desenrotllament i execució de la legislació de la Unió Europea a la Comunitat Valenciana, en aquelles matèries que siguen de la seua competència.

  • Article 50

En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i si és el cas en els termes que esta establisca, correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu i l'execució de les matèries següents:

1. Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la Generalitat i dels ens públics dependents d'esta, així com el règim estatutari dels seus funcionaris.

2. Expropiació forçosa, contractes i concessions administratives, en l'àmbit de competències de la Generalitat.

3. Reserva al sector públic de recursos o servicis essencials, especialment en cas de monopoli o intervenció d'empreses quan ho exigisca l'interés general.

4. Ordenació del crèdit, banca i assegurances.

5. Règim miner i energètic.

6. Protecció del medi ambient, sense perjuí de les facultats de la Generalitat per a establir normes addicionals de protecció.

7. Ordenació del sector pesquer, excepte les competències previstes en esta matèria en l'article 49 d'este Estatut.

8. Correspon a la Generalitat el desenrotllament legislatiu del sistema de consultes populars municipals en el seu àmbit, d'acord amb allò que disposen les Lleis a què fa referència l'apartat

3) de l'article 92, i número 18 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola. Correspon a l'Estat l'autorització de la seua convocatòria.

  • Article 51

1. Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en les matèries següents:

1a. Laboral, assumint les facultats, competències i servicis que en este àmbit i a nivell d'execució té l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjuí de l'alta inspecció d'este, i el foment actiu de l'ocupació.

2a. Propietat intel·lectual i industrial.

3a. Pesos, mesures i contrast de metalls.

4a. Fires internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana.

5a. Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, l'execució dels quals no quede reservada a l'Estat.

6a. Salvament marítim i abocaments industrials i contaminants a les aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral valencià.

7a. L'autorització d'endeutament als ens locals de la Comunitat Valenciana d'acord amb el que determine la legislació de l'Estat.

8a. Règim jurídic de les associacions l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

9a. Les funcions que sobre la zona marítima i terrestre, costes i platges li atribuïx la legislació de l'Estat.

10a. Fons europeu i estatal de garantia agrària a la Comunitat Valenciana.

11a. La resta de les matèries que siguen atribuïdes en este Estatut de forma expressa com a competència d'execució, i aquelles que amb este caràcter i mitjançant Llei Orgànica siguen transferides per l'Estat.

2. Correspon a la Generalitat la gestió dels ports i aeroports amb qualificació d'interés general quan l'Estat no es reserve la seua gestió directa.

3. La Generalitat podrà col·laborar amb l'Administració General de l'Estat en la gestió del cadastre, a través dels pertinents convenis.

  • Article 52

1. D'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general correspon a la Generalitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, la competència exclusiva de les matèries següents:

1a. Planificació de l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana.

2a. Indústria, sense perjuí del que determinen les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interés general i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.

3a. El desenrotllament i execució al seu territori dels plans establits per l'Estat per a la
reestructuració de sectors industrials i econòmics.

4a. Sector públic econòmic de la Generalitat, en allò que no estiga previst per altres normes de l'Estatut.

2. La Generalitat, en l'exercici de les seues competències, i sense perjuí de la coordinació general que correspon a l'Estat, fomentarà el sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa promovent l'articulació i cooperació entre les universitats, organismes públics d'investigació, xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats, amb la finalitat estatutària de I+D+I i amb el fi de fomentar el desenrotllament tecnològic i la innovació, amb recolzament del progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana. Es regularà mitjançant Llei de Les Corts.

3. La Generalitat participarà així mateix en la gestió del sector públic econòmic estatal, en els casos i activitats en què procedisca.

4. La Generalitat participarà en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana, la qual, excloent-ne el Fons de Compensació Interterritorial, serà equivalent, per tal de complir el que es disposa en l'article 138 de la Constitució, al pes de la població de la Comunitat Valenciana sobre el conjunt de l'Estat per un període de set anys. Amb aquesta finalitat, es constituirà una comissió integrada per l'Administració estatal, autonòmica i local.

  • Article 53

1. És de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposen l'article 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d'acord amb l'apartat 1) de l'article 81 d'aquella, el desenrotllen, de les facultats que atribuïx a l'Estat el número 30 de l'apartat 1) de l'article 149 de la Constitució Espanyola, i de l'alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.

2. La Generalitat, en l'exercici de les seues competències, garantirà el dret, de tots els ciutadans a una formació professional adequada, a la formació permanent i als mitjans apropiats d'orientació professional que li permeten una elecció fundada de carrera, ocupació o professió.

  • Article 54

1. És de competència exclusiva de la Generalitat l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana.

2. En matèria de Seguretat Social, correspondrà a la Generalitat:

a) El desenrotllament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, llevat de les normes que configuren el règim econòmic d'esta.

b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.

3. Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat sobre productes farmacèutics.

4. La Generalitat podrà organitzar i administrar per a aquelles finalitats, i dins el seu territori, tots els servicis relacionats amb les matèries abans esmentades, i exercirà la tutela de les institucions, entitats i funcions en matèria de sanitat i seguretat social, i se'n reservarà l'Estat l'alta inspecció per al compliment de les funcions i competències continguts en este article.

5. La Generalitat, en l'exercici de les competències en matèria de sanitat i seguretat social, garantirà la participació democràtica de tots els interessats, i també dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la Llei establisca.

6. La Generalitat garantirà els drets dels ciutadans a conéixer els tractaments mèdics a què se'ls sotmeta, les seues possibles conseqüències i riscs, i a donar la seua aprovació a aquells de manera prèvia a la seua aplicació.

7. La Generalitat vetlarà perquè la investigació per mitjà de persones s'ajuste a les previsions acordades en la Convenció Europea sobre els drets de l'home i la biomedicina.

  • Article 55

1. La Generalitat, mitjançant una Llei de Les Corts crearà un Cos únic de la Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana en el marc del present Estatut i de la Llei Orgànica que determina l'article 149.1.29 a de la Constitució Espanyola.

2. La Policia Autònoma de la Comunitat Valenciana exercirà les següents funcions:

a) La protecció de les persones i béns i el manteniment de la seguretat pública.
b) La vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la Generalitat.
c) La resta de funcions que determina la Llei Orgànica a què fa referència el punt 1 d'este article.

3. És competència de la Generalitat, en el marc de la llei orgànica a la qual es referix l'article 149.1.29 (a de la Constitució, el manament suprem de la Policia Autònoma i la coordinació de l'actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la seua dependència de les autoritats municipals.

4. La Policia Judicial s'organitzarà al servici, i davall la vigilància, de l'Administració de Justícia d'acord amb el que regulen les lleis processals.

5. D'acord amb la legislació estatal, es crearà la Junta de Seguretat, que, davall la presidència del President de la Generalitat i amb representació paritària de l'Estat i de la Generalitat, coordinarà les actuacions de la Policia Autònoma i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

  • Article 56

1. Correspon a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, el desenrotllament legislatiu l'execució del règim de Radiodifusió i Televisió i de la resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.

2. En els termes establits en l'apartat anterior d'este article, la Generalitat podrà regular, crear i mantindre televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins.

3. Per llei de Les Corts, aprovada per majoria de tres quintes parts, es crearà el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l'àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana. Quant a la seua composició, nomenament, funcions i estatut dels seus membres, igualment caldrà ajustar-se al que dispose la Llei.

  • Article 57. El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna

El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna és temple espiritual, històric i cultural de l'antic Regne de València, i és, igualment, símbol de la grandesa del Poble Valencià reconegut com a Nacionalitat Històrica. La Generalitat recuperarà, restaurarà i conservarà el monestir i en protegirà l'entorn paisatgístic. Una llei de Les Corts determinarà el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d'encontre de tots els valencians i com a centre d'investigació i estudi per a recuperar la història de la Comunitat Valenciana.

  • Article 58

1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils a la Comunitat Valenciana seran nomenats pel Consell, d'acord amb les lleis de l'Estat.

2. Per a la provisió de Notaries, els candidats seran admesos en igualtat de drets, tant si exercixen al territori de la Comunitat Valenciana com si ho fan a la resta d'Espanya. En cap cas no podrà establir-se l'excepció de naturalesa o de residència. Els Notaris hauran de garantir l'ús del valencià en l'exercici de la seua funció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana de conformitat amb les normes d'este estatut. Igualment garantiran l'aplicació del dret civil foral valencià, que hauran de conéixer.

3. El Consell participarà també en la fixació de demarcacions corresponents als registres de la propietat i mercantils, demarcacions notarials i nombre de notaris, així com de les oficines liquidadores a càrrec dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, d'acord amb el que preveuen les lleis de l'Estat.

Reial Decret 26/2021

Reial Decret 26/2021, de 19 de gener, d'ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 1720/1984, de 18 de juliol, en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat d'edificació i habitatge. (BOE núm. 9003, de 22.01.2021).

Reial Decret 25/2021

Reial Decret 25/2021, de 19 de gener, d'ampliació dels mitjans patrimonials adscrits a les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2365/1984, de 8 de febrer, en matèria de conservació de la naturalesa. (BOE núm. 9003, de 22.01.2021).

Reial Decret 981/2013

Reial Decret 981/2013, de 13 de desembre, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de la Comunitat Valenciana en matèria d'expedició del títol de gestor administratiu. (BOE núm. 310, de 27.12.2013).

Reial Decret 431/2009

Reial Decret 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l'Hospital General Bàsic de la Defensa de València. (BOE núm. 78, de 31.03.2009).

Reial Decret 1188/2006

Reial Decret 1188/2006, de 13 d'octubre, sobre modificació i ampliació dels mitjans patrimonials adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2673/1998, d'11 de desembre, en matèria de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació. (BOE núm. 266, de 07.11.2006).

Correcció d'errors del Reial decret 315/2005

Correcció d'errors del Reial decret 315/2005, de 18 de març, sobre traspàs de funcions de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de transports per ferrocarril en el tram Quart de Poblet/Riba-roja de Túria de la línia de ferrocarril València/Riba-roja de Túria. (BOE núm. 161 de 07.07.2005).

Reial Decret 315/2005

Reial Decret 315/2005, de 18 de març, sobre traspàs de funcions de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de transports per ferrocarril en el tram Quart de Poblet/Riba-roja de Túria de la línia de ferrocarril València/Riba-roja de Túria(BOE núm. 69, de 22.03.2005).

Reial Decret 314/2005

Reial Decret 314/2005, de 18 de març, pel qual s'amplien les funcions i serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació [escoles viatgeres]. (BOE núm. 69, de 22.03.2005).

Correcció d'error del Reial decret 2354/2004

Correcció d'error del Reial decret 2354/2004, de 23 de desembre, sobre ampliació dels mitjans personals i econòmics adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats pel Reial decret 2673/1998, d'11 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació. (BOE núm. 13 de 15.01.2005).

Reial Decret 2354/2004

Reial Decret 2354/2004, de 23 de desembre, sobre ampliació dels mitjans personals i econòmics adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats pel Reial Decret 2376/1998, d'11 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació. (BOE núm. 309, de 24.12.2004).

Reial Decret 1077/2002

Reial Decret 1077/2002, de 21 d'octubre, sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 282/2000, de 25 de febrer, en matèria d'educació (professorat de religió). (BOE núm. 261, de 31.10.2002).

Real Decreto 283/2000

Reial Decret 283/2000, de 25 de febrer, sobre traspàs de professors d'Educació General Bàsica d'institucions penitenciàries a la Comunitat Valenciana i ampliació del traspàs efectuat pel Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació. (BOE núm. 69, de 21.03.2000).

Reial Decret 282/2000

Reial Decret 282/2000, de 25 de febrer, d'ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació.

Reial Decret 281/2000

Reial Decret 281/2000, de 25 de febrer, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 3059/1982, de 24 de juliol, en matèria de ports(BOE núm. 69, de 21.03.2000).

Reial Decret 280/2000

Reial Decret 280/2000, de 25 de febrer, sobre ampliació dels mitjans traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 1720/1984, de 18 de juliol, en matèria de patrimoni arquitectònic, control de qualitat en edificació i habitatge(BOE núm. 69, de 21.03.2000).

Reial Decret 279/2000

Reial Decret 279/2000, de 25 de febrer, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de mitjans adscrits al Parc Mòbil de l'Estat del Ministeri d'Economia i Hisenda. (BOE núm. 69, de 21.03.2000).

Reial Decret 851/1999

Reial Decret 851/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'execució de la legislació sobre productes farmacèutics. (BOE núm. 137, de 09.06.1999).

Reial Decret 850/1999

Reial Decret 850/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'execució de la legislació sobre propietat intel·lectual. (BOE núm. 137, de 09.06.1999).

Correcció d'errates del Reial decret 849/1999

Correcció d'errates del Reial decret 849/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de transport marítim. (BOE núm. 151 de 25.06.1999).

Reial Decret 849/1999

Reial Decret 849/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de transport marítim. (BOE núm. 137, de 09.06.1999).

Correcció d'errates del Reial decret 848/1999

Correcció d'errates del Reial decret 848/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'instal·lacions radioactives de segona i tercera categories. (BOE núm. 151 de 25.06.1999).

Reial Decret 848/1999

Reial Decret 848/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'instal·lacions radioactives de segona i tercera categories. (BOE núm. 137, de 09.06.1999).

Reial Decret 847/1999

Reial Decret 847/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mediadors d'assegurances. (BOE núm. 137, de 09.06.1999).

Reial Decret 846/1999

Reial Decret 846/1999, de 21 de maig, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis en matèria educativa, d'assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanades a l'Institut Social de la Marina (ISM). (BOE núm. 137, de 09.06.1999).

Reial Decret 2673/1998

Reial Decret 2673/1998, d'11 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació. (BOE núm. 311, de 29.12.1998).

Reial Decret 1759/1998

Reial Decret 1759/1998, de 3 de juliol, sobre ampliació dels serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació (centres del Ministeri de Defensa). (BOE núm. 208, de 31.08.1998).

Reial Decret 1758/1998

Reial Decret 1758/1998, de 31 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en matèria de busseig professional. (BOE núm. 217, de 10.09.1998).

Reial Decret 1757/1998

Reial Decret 1757/1998, de 31 de juliol, sobre ampliació de les funcions i serveis traspassats a la Comunitat Valenciana per Reial Decret 544/1984, de 8 de febrer, en matèria d' ensenyaments professionals nauticopesquers. (BOE núm. 217, de 10.09.1998).

Reial Decret 493/1997

Reial Decret 493/1997, de 14 d'abril, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), pel Reial Decret 2308/1996, de 31 d'octubre. (BOE núm. 102, de 29.04.1997).

Reial Decret 492/1997

Reial Decret 492/1997, de 14 d'abril, sobre ampliació dels mitjans adscrits a la gestió encomanada en matèria d' agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2307/1996, de 31 d'octubre. (BOE núm. 102, de 29.04.1997).

Reial Decret 491/1997

Reial Decret 491/1997, de 14 d'abril, sobre ampliació dels mitjans personals adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de Justícia pel Reial Decret 1950/1996, de 23 d'agost. (BOE núm. 102, de 29.04.1997).

Reial Decret 2308/1996

Reial Decret 2308/1996, de 31 d'octubre, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana, en matèria d'agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). (BOE núm. 280, de 20.11.1996).

Correcció d'errates del Reial Decret 2307/1996

Correcció d'errates del Reial Decret 2307/1996, de 31 d'octubre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans adscrits a la gestió encomanada en matèria d'agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). (BOE núm. 301, de 14.12.1996).

Reial Decret 2307/1996

Reial Decret 2307/1996, de 31 d'octubre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans adscrits a la gestió encomanada en matèria d'agricultura, Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). (BOE núm. 280, de 20.11.1996).

Reial Decret 1953/1996

Reial Decret 1953/1996, de 23 d'agost, sobre ampliació dels serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació. (BOE núm. 231, de 24.09.1996).

Reial Decret 1952/1993

Reial Decret 1952/1996, de 23 d'agost, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d' ensenyaments nauticoesportius i subaquaticoesportius. (BOE núm. 231, de 24.09.1996).

Reial Decret 1951/1996

Reial Decret 1951/1996, de 23 d'agost, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de la Seguretat Social en matèria d'assistència sanitària encomanada a l'Institut Social de la Marina (ISM). (BOE núm. 231, de 24.09.1996).

Reial Decret 1950/1996

Reial Decret 1950/1996, de 23 d'agost, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de Justícia. (BOE núm. 267, de 05.11.1996).

Correcció d'errors del Reial Decret 1949/1996

Correcció d'errors del Reial Decret 1949/1996, de 23 d'agost, pel qual s'amplien els serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial decret 293/1995, de 24 de febrer, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de Justícia. (BOE núm. 274, de 13.11.1996).

Reial Decret 1949/1996

Reial Decret 1949/1996, de 23 d'agost, pel qual s'amplien els serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 293/1995, de 24 de febrer, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de Justícia. (BOE núm. 231, de 24.09.1996).

Correcció d'errors del Reial Decret 293/1995

Correció d'errades al Reial Decret 293/1995, de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions de l'administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'administració de Justícia (DOGV núm. 2.465, de 19.04.1995)

Reial Decret 293/1995

Reial Decret 293/1995, de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia. (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Reial Decret 211/1995

Reial Decret 211/1995, de 10 de febrer, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de sanitat agrària. (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Correcció d'errates del Reial Decret 210/1995

Correcció d'errates del Reial Decret 210/1995, de 10 de febrer, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de conservació de la naturalesa. (BOE núm. 69, de 22.03.1995).

Reial Decret 210/1995

Reial Decret 210/1995, de 10 de febrer, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de conservació de la naturalesa. (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Reial Decret 209/1995

Reial Decret 209/1995, de 10 de febrer, sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'agricultura (reforma i desenvolupament agrari). (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Correció d'errades del Reial Decret 208/1995

Correció d'errades del Reial Decret 208/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de societats agràries de transformació (DOGV núm. 2.490, de 18.04.1995).

Reial Decret 208/1995

Reial Decret 208/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de societats agràries de transformació. (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Reial Decret 207/1995

Reial Decret 207/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de defensa contra fraus i qualitat agroalimentària. (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Correcció d'errades al Reial Decret 206/1995

Correcció d'errades al Reial Decret 206/1995, de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de confraries de pescadors. (DOGV núm. 2.490, de 18.04.1995).

Reial Decret 206/1995

Reial Decret 206/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de confraries de pescadors. (BOE núm. 51, de 01.03.1995).

Reial Decret 1372/1992

Reial Decret 1372/1992, de 13 de novembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de cambres agràries. (BOE núm. 306, de 22.12.1992). 

Reial Decret 1371/1992

Reial Decret 1371/1992, de 13 de novembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la gestió de la formació professional ocupacional a la Generalitat Valenciana. (BOE núm. 306, de 22.12.1992).

Reial Decret 544/1989

Reial Decret 544/1989, de 12 de maig, de traspassos a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals, pressupostaris i patrimonials adscrits a l'exercici de les facultats delegades per la Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, en relació amb els transports per carretera i per cable. (BOE núm. 120, de 20.05.1989).

Reial Decret 520/1989

Reial Decret 520/1989, de 12 de maig, d'ampliació de funcions i serveis a la Comunitat Valenciana en matèria de joventut (TIVE). (BOE núm. 119, de 19.05.1989).

Reial Decret 519/1989

Reial Decret 519/1989, de 12 de maig, sobre traspàs de funcions i mitjans de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de qualificació i registre de societats anònimes laborals. (BOE núm. 119, de 19.05.1989).

Reial Decret 518/1989

Reial Decret 518/1989, de 12 de maig, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de protecció de menors. (BOE núm. 119, de 19.05.1989).

Reial Decret 477/1989

Reial Decret 477/1989, de 5 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria d'ensenyament de Graduat Social. (BOE núm. 112, de 11.05.1989).

Reial Decret 476/1989

Reial Decret 476/1989, de 5 de maig, sobre ampliació de traspassos a la Generalitat Valenciana en matèria de patrimoni arquitectònic. (BOE núm. 112, de 11.05.1989).

Reial Decret 1612/1987

Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut. (BOE núm. 312, de 30.12.1987).

Reial Decret 1456/1987

Reial Decret 1456/1987, de 16 d'octubre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana per Reial Decret 1720/1984, de 18 de juliol, en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat de l'edificació i habitatge. (BOE núm. 286, de 30.11.1987).

Reial Decret 1452/1987

Reial Decret 1452/1987, de 27 de novembre, pel qual s'amplia la relació d'immobles traspassats a la Comunitat Valenciana en virtut del Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, en matèria de cultura. (BOE núm. 285, de 28.11.1987).

Reial Decret 1284/1987

Reial Decret 1284/1987, de 2 d'octubre, sobre redistribució d'immobles i locals entre l'Administració de l'Estat i la de la Comunitat Valenciana. (BOE núm. 249, de 17.10.1987).

Reial Decret 234/1987

Reial Decret 234/1987, de 6 de febrer, sobre ampliació de mitjans patrimonials adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de protecció de menors. (BOE núm. 46, de 23.02.1987).

Reial Decret 2762/1986

Reial Decret 2762/1986, de 24 de desembre, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria d'assistència i serveis socials, per reials decrets 251/1982, de 15 de gener, i 2135/1984, de 10 d'octubre. (BOE núm. 18, de 21.01.1987).

Reial Decret 1496/1986

Reial Decret 1496/1986, de 13 de juny, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via Estreta de l'Estat (FEVE). (BOE núm. 173, de 21.07.1986).

Reial Decret 665/1986

Reial Decret 665/1986, de 21 de febrer, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, en matèria d'educació no universitària (centres de formació professional reglada). (BOE núm. 85, de 09.04.1986).

Reial Decret 650/1986

Reial Decret 650/1986, de 7 de març, de traspassos a la Comunitat Valenciana de funcions de l'Administració de l'Estat relatives a ajudes a l'estudi i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats en matèria d'educació no universitària. (BOE núm. 83, de 07.04.1986).

Reial Decret 2633/1985

Reial Decret 2633/1985, de 20 de novembre, sobre traspàs de serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'universitats. (BOE núm. 18, de 21.01.1986).

Correcció d'errors del Reial Decret 2337/1985

Correcció d'errors del Reial Decret 2337/1985, de 9 d'octubre, de valoració definitiva, ampliació de mitjans i adaptació dels transferits en l'etapa preautonòmica a la Comunitat Valenciana en matèria de Sanitat (AISNA). (DOGV núm. 330, de 17.01.1986).

Reial Decret 2337/1985

Reial Decret 2337/1985, de 9 d'octubre, de valoració definitiva, ampliació de mitjans i adaptació dels transferits en etapa preautonòmica a la Comunitat Valenciana en matèria de sanitat (AISNA). (BOE núm. 301, de 17.12.1985).

Reial Decret 1986/1985

Reial Decret 1986/1985, de 9 d'octubre, sobre valoració definitiva, ampliació i modificació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de ports. (BOE núm. 258, de 28.10.1985).

Correcció d'errades del Reial Decret 1871/1985

Correcció d'errades del Reial Decret 1871/1985, d'11 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'abastament, sanejament, aconduïment i defensa de marges a zones urbanes. (DOGV núm. 330, de 17.01.1986).

Reial Decret 1871/1985

Reial Decret 1871/1985, d'11 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'abastiment, sanejament, canalització i defensa de marges en zones urbanes. (BOE núm. 247, de 15.10.1985).

Correcció d'errors del Reial decret 1794/1985

Correcció d'errors del Reial decret 1794/1985, d'11 de setembre, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions traspassades de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de reforma i desenvolupament agrari. (BOE núm. 257, de 26.10.1985).

Reial Decret 1794/1985

Reial Decret 1794/1985, d'11 de setembre, sobre valoració definitiva i ampliació de funcions traspassades de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de reforma i desenvolupament agrari. (BOE núm. 238, de 04.10.1985).

Reial Decret 1329/1985

Reial Decret 1329/1985, de 17 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de llavors i plantes de viver. (BOE núm. 184, de 02.08.1985).

Reial Decret 1294/1985

Reial Decret 1294/1985, de 17 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de laboratoris agraris i de sanitat i producció animal. (BOE núm. 183, de 01.08.1985).

Reial Decret 1126/1985

Reial Decret 1126/1985, de 19 de juny, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mitjans de comunicació social. (BOE núm. 164, de 10.07.1985).

Reial Decret 1101/1985

Reial Decret 1101/1985, de 5 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de centres nacionals de selecció i reproducció animal. (BOE núm. 161, de 06.07.1985).

Reial Decret 1055/1985

Reial Decret 1055/1985, de 5 de juny, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de protecció de menors. (BOE núm. 158, de 03.07.1985).

Reial Decret 1040/1985

Reial Decret 1040/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'espectacles. (BOE núm. 157, de 02.07.1985).

Reial Decret 1039/1985

Reial Decret 1039/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'associacions. (BOE núm. 157, de 02.07.1985).

Correcció d'errors del Reial Decret 1038/1985

Correcció d'errors del Reial Decret 1038/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de casinos i jocs. (BOE núm. 180, de 29.07.1985).

Reial Decret 1038/1985

Reial Decret 1038/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de casinos i jocs. (BOE núm. 157, de 02.07.1985).

Correcció d'errors del Reial decret 775/1985

Correcció d'errors del Reial decret 775/1985, de 18 de maig, sobre valoració definitiva, ampliació de les funcions, serveis i mitjans i adaptació del transferit a la Comunitat Valenciana en matèria d'urbanisme (BOE núm. 305, de 21.12.1985).

Reial Decret 775/1985

Reial Decret 775/1985, de 18 de maig, sobre valoració definitiva, ampliació de funcions, serveis i mitjans i adaptació d'allò que s'ha transferit a la Comunitat Valenciana en matèria d'urbanisme. (BOE núm. 129, de 30.05.1985).

Correcció d'errates del Reial decret 655/1985

Correcció d'errates del Reial decret 655/1985, de 19 d'abril, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de Gabinets Tècnics Provincials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. (BOE núm. 122, de 22.05.1985).

Reial Decret 655/1985

Reial Decret 655/1985, de 19 d'abril, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats a la Comunitat Valenciana en matèria de gabinets tècnics provincials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. (BOE núm. 114, de 13.05.1985).

Correcció d'errors del Reial decret 303/1985

Correcció d'errors del Reial decret 303/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de fundacions benèfiques laborals. (BOE núm. 152, de 26.06.1985).

Mostrant 1 - 90 de 170 resultats
Resultats per pàgina 90
de 2

Información adicional (Competencias y Traspaso)

Font: òrgan competent en matèria de coordinació general de la política legislativa del Consell
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2021
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 29 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa153 de l'índex de transparència DYNTRA