Visualització de contingut web

Qualitat i Avaluació de Serveis Públics

L'Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que integren el sector públic instrumental d'aquesta, d'acord amb l'orientació de servei a la ciutadania de la Comunitat Valenciana, i amb l'objectiu de ser una administració moderna, eficaç i eficient, es compromet a aconseguir una gestió excel·lent en la prestació dels serveis públics, i propicia la millora contínua dels sistemes de gestió, amb vista a la màxima satisfacció de les seues expectatives i necessitats.

Per a fer efectiva la consecució de les expectatives i necessitats de la ciutadania, per a caminar cap a l'excel·lència i donar suport permanentment a l'increment del nivell de qualitat, s'estableixen distints programes o instruments generals d'actuació per a la millora, entre els quals cal destacar els següents: les avaluacions de qualitat; les cartes de serveis; les queixes i els suggeriments...

La norma que regula els esmentats documents és el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

D'altra banda, des de la Subdirecció General d'Inspecció General de Serveis i Millora de la Qualitat, es publica un informe anual sobre les queixes i suggeriments presentades en la Generalitat a fi d'elaborar accions de millora de qualitat global. 

Consulte els informes anuals de queixes

Consulte els informes d'avaluació de qualitat dels serveis públics

Metodologia d'avaluació per a l'acreditació de qualitat dels serveis públics. Generalitat Valenciana

 

Font: òrgan competent en matèria de qualitat i inspecció de serveis
Data d'actualització: setembre 2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2016 
Fonament jurídic: art. 9.3.2.h de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 14.3.a) 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa3112 de l'índex de transparència DYNTRA