Visualització de contingut web

Qualitat i Avaluació de Serveis Públics

L'Administració de la Generalitat i els organismes i entitats que integren el sector públic instrumental d'aquesta, d'acord amb l'orientació de servei a la ciutadania de la Comunitat Valenciana, i amb l'objectiu de ser una administració moderna, eficaç i eficient, es compromet a aconseguir una gestió excel·lent en la prestació dels serveis públics, i propicia la millora contínua dels sistemes de gestió, amb vista a la màxima satisfacció de les seues expectatives i necessitats.

Per a fer efectiva la consecució de les expectatives i necessitats de la ciutadania, per a caminar cap a l'excel·lència i donar suport permanentment a l'increment del nivell de qualitat, s'estableixen distints programes o instruments generals d'actuació per a la millora, entre els quals cal destacar els següents: les avaluacions de qualitat; les cartes de serveis; les queixes i els suggeriments...

La norma que regula els esmentats documents és el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOGV núm. 7764, de 20.04.2016). A més a més, l'avaluació de la qualitat dels serveis socials valencians queda regulada pel Decret 18/2023 del Consell que es regula la Qualitat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (DOGV núm. 9549 de 08.03.2023).

 

D'altra banda, des de la Subdirecció General d'Inspecció General de Serveis i Millora de la Qualitat, es publica un informe anual sobre les queixes i suggeriments presentades en la Generalitat a fi d'elaborar accions de millora de qualitat global. 

Consulte els informes anuals de queixes

Consulte els informes d'avaluació de qualitat dels serveis públics

Metodologia d'avaluació per a l'acreditació de qualitat dels serveis públics. Generalitat Valenciana

 

Font: òrgan competent en matèria de qualitat i inspecció de serveis
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2016 
Fonament jurídic: art. 14.3.a) 4º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa3112 de l'índex de transparència DYNTRA