Visualització de contingut web

Caixa Fixa

CONCEPTE

L'article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, defineix les bestretes de caixa fixa com: "provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l'atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al pressupost".

A més, el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, (DOGV núm. 8007 de 24/03/2017), pel qual es regulen els fons de caixa fixa aclarix que es destinen a  "dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de semblants característiques".

LÍMITS DE LA CAIXA FIXA

No podran realitzar-se, amb càrrec a aquests fons de caixa fixa, pagaments individualitzats superiors a 5.000 euros, és a dir, cap tercer pot cobrar més de 5.000 euros per factura mitjançant aquest sistema.

D'altra banda, la quantia global dels fons de caixa fixa s'establix per la Tresoreria, no podent excedir el 7% del total dels crèdits inicials del capítol de despeses corrents en els pressupostos de cada conselleria o organisme autònom.

En tot cas, els fons destinats a bestretes tenen el caràcter de fons públics, formant part de la Tresoreria de la Generalitat.

FUNCIONAMENT DE LA CAIXA FIXA

Les caixes fixes es tanquen a finals d'any, aproximadament el 22 de desembre. Quan s'inicia el nou exercici pressupostari, les conselleries realitzen l'estimació de la despesa de les seues caixes fixes i posteriorment es procedeix a la seua comptabilització prèvia intervenció. Açò succeïx a finals de març o principis d'abril, per la qual cosa durant els mesos de gener, febrer i gran part de març no es realitzen pagaments per les caixes fixes.

Una volta les caixes fixes comencen a funcionar, al voltant del mes d'abril, els pagaments es comptabilitzen i és en aquest moment quan automàticament es publiquen en GVA Oberta. Per la qual cosa, com a exemple, les despeses realitzades al mes de gener poden aparéixer publicades en el mes de maig. 

En conclusió, independentment de quan es realitze la despesa, únicament es produirà el seu pagament quan s'obrin les caixes fixes (cap a finals de març o principis d'abril) i es reflectirà en el sistema una volta haja sigut comptabilitzat, el que implica una certa demora en la publicació de les dades.

A més, aplicant el criteri de simplificació administrativa, els pagaments de caixa fixa s'agrupen en remeses (comptes justificatius), per tant, poden aparéixer amb la mateixa data de pagament factures emeses amb dates distintes.

A manera d'exemple, si es decidira pagar trimestralment el dia 30, apareixeria amb data 30 de març tot allò que s'ha pagat entre el tancament de la caixa (desembre del mes anterior) i el 29 de març.

Caja Fija

Cerca de dades de caixa fixa

Peu de pàgina

Font: òrgan competent en matèria de tresoreria de la Generalitat
Data d'actualització del text: setembre 2018 
Periodicitat: mensual
Data de creació: octubre 2015 
Fonament jurídic: art.17.3 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 18 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa427 de l'índex de transparència DYNTRA