Bústia de seguretat viària

Bústia de seguretat viària

Espai en punt d'atenció de consultes o peticions de la ciutadania sobre el Pla director de seguretat viària de la Generalitat adreçades al departament que considereu oportú

Els camps marcats amb (*) són obligatoris

Prova de verificació
 

Proteccion de datos formulario

Data de creació: gener 2019
Fonament: iniciativa del departament amb competències en seguretat viària

 

Avís legal: Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, tot això de conformitat amb el disposat en el capítol II, del Títol III, articles del 13 al 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. (BOE nº 294, de 6/12/2018)