Cercador de subvencions concedides

Cercador de subvencions

El cercador permet recuperar informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat a persones físiques i jurídiques (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i autònoms).

Límit temporal

  • Persones jurídiques: la informació romandrà publicada durant els quatre anys naturals següents a l'any en què es va concedir la subvenció.
  • Persones físiques: la informació romandrà publicada durant l'any de concessió i a l'any següent

Excepcions

No es publicaran:

  • Les subvencions i ajudes concedides a persones físiques que es troben en una situació de protecció especial (víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme).
  • Les concedides en convocatòries que pels seus criteris d'elegibilitat de beneficiaris pogueren mostrar informació sobre categories especials de dades personals (origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física; situació de condemnes i mesures de seguretat connexes).
  • Aquelles en les quals les dades del beneficiari en raó de l'objecte de la subvenció puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.

Informació addicional:

Ajuda a la cerca

DADES DEL BENEFICIARI
DADES DE LA CONCESSIÓ
Dades del finançament
Tipus de finançament
DADES DEL CONCEDENT
Última data d'actualització de les dades: 20/04/2024
Tots els camps són opcionals
cargando datos

Pie buscador subvenciones