Visualització de contingut web

Béns de la Generalitat Valenciana

El Patrimoni de la Generalitat està constituït pel conjunt dels béns i drets que li pertanyen per qualsevol títol. Els béns són els elements materials i immaterials amb què compte. Per exemple, els equips informàtics, els diners que té en caixa, el material d'oficina o els locals que posseeix. Els drets permeten exercir una facultat. Per exemple, els préstecs que tinga concedits, o les quantitats degudes per la ciutadania. També formen part del seu patrimoni els béns i drets que integren el patrimoni diferenciat dels organismes públics vinculats o que depenen, sense perjudici de les especialitats contingudes en la llei de patrimoni i en les seues lleis de creació.

La normativa sobre transparència preveu la publicació de l'inventari de béns i drets de la Generalitat i el seu sector públic instrumental que, almenys, ha d'incloure els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, sobre els quals aquests ostenten algun dret real, així com les subhastes que es convoquen. Respecte als béns immobles s'ha de facilitar la identificació de l'organisme titular dels drets, la localització del bé i la seua superfície, les seues característiques principals, referència cadastral, afectació, destinació i estat d'ocupació. També es publica la relació de vehicles oficials de la Generalitat, en la qual apareix, com a mínim, el nombre total de vehicles, la classificació i l'adscripció i la destinació dels mateixos.

 

 

BÉNS IMMOBLES DE DOMINI PÚBLIC

S'entén per béns immobles (o béns seents) a aquelles propietats que no poden moure's del lloc en el qual estan, tals com terres, locals o habitatges. Es consideren béns immobles de domini públic els immobles titularitat de la Generalitat que es destinen a oficines o serveis administratius de la mateixa o de les entitats d'ella depenents, o a situar els seus òrgans estatutaris.

 

BÉNS DE VALOR HISTÒRIC

El patrimoni cultural valencià està constituït pels béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic o de qualsevol altra naturalesa cultural existents al territori de la Comunitat Valenciana o que, trobant-se fora d'aquest, siguen especialment representatius de la història i la cultura valenciana. També formen part del patrimoni cultural valencià, en qualitat de béns immaterials del patrimoni etnològic, les creacions, coneixements i pràctiques de la cultura tradicional valenciana.

 

PARC MÒBIL

El parc mòbil del Consell i la seua Administració està integrat pel conjunt de vehicles adquirits o utilitzats per l'administració de la Generalitat per qualsevol títol, destinats al seu propi ús o servei públic.

  • Parc mòbil (04.03.2021) (Descarregar ODS)
  • Nombre de vehicles del Parc Mòbil Centralitzat (PMC) de la Generalitat per tipus de combustible (11.02.2021) (Descarregar ODS)

 

SUBHASTES

La normativa sobre transparència preveu la publicació de l'inventari de béns i drets de la Generalitat i el seu sector públic instrumental que, almenys, ha d'incloure els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, sobre els quals aquests ostenten algun dret real, així com les subhastes que es convoquen.

 

Consulte més normativa reguladora en matèria de béns::

Reial decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil (BOE núm. 206 de 25.07.1889).
Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4479 de 11.04.2003).
Decret 106/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Parc Mòbil del Govern Valencià i la seua Administració (DOGV núm. 3802 de 27.07.2000).

Béns de la GVA

Font: òrgan competent en patrimoni
Data d'actualització: octubre 2022 
Periodicitat: anual
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art.19 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 17.1 i 17.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa155, dccaa156 i dccaa157 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 15 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional