Visualització de contingut web

Beneficis Fiscals

Els beneficis fiscals suposen una disminució d'ingressos tributaris a conseqüència de l'existència de beneficis i incentius fiscals orientats a l'assoliment de determinats objectius de política social i econòmica.

Aquests elements, que minven la capacitat recaptatòria de la Generalitat, són exempcions, reduccions en bases imposables, tipus reduïts i bonificacions i deduccions de la quota integra dels diversos tributs.

La Directiva 2011/85/UE, del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres, estableix, en el seu article 14.2, que "els Estats membres publicaran informació detallada sobre la incidència dels beneficis fiscals en els ingressos".

L'article 31, apartat 2, lletra d) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que estableix que el Pressupost de la Generalitat contindrà, entre altres aspectes, "l'estimació dels beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat i a aquells el rendiment dels quals se cedeix per l'Estat a la Generalitat, detallant per a cada tipus d'impost l'import dels beneficis fiscals corresponents a normativa estatal i a normativa de la Comunitat Valenciana."

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: febrer 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2022
Fonament jurídic: art. 17.2.j) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022).