Visualització de contingut web

Avals i garanties prestades

La Generalitat pot prestar garanties a les operacions de crèdit o a les obligacions de contingut econòmic contretes per empreses o entitats de qualsevol naturalesa, públiques o privades. Les garanties tenen forma d'aval i les autoritza el Consell mitjançant acord, a proposta de la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'hisenda. L'import total dels avals a autoritzar en cada exercici es fixa en la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat, segons es regula en la Llei 1/2015 de la Generalitat de regulació de la hisenda pública (art. 89).
 
Els avals concedits anualment per la Generalitat, amb risc viu, es publiquen en la memòria del Compte General.
 
  • 2021: Memòria, Passius financers. 10.4 Avals i altres garanties (Descarregar PDF)
  • 2022: Memòria, Passius financers. 10.4 Avals i altres garanties (Descarregar PDF
 
 
 
Font: conselleria competent en matèria de finançament
Data d'actualització: agost 2023 
Periodicitat: trimestral
Data de creació: novembre 2022 
Fonament jurídic: art. 18.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)