Visualització de contingut web

Auditories de Fons Comunitaris

La Intervenció General de la Generalitat (IGG), a l'empara del que es disposa en l'article 92 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions exerceix el control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat, amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats la gestió de les quals controla. En desenvolupament del sistema de funcions que li atribueix la legislació pressupostària, correspon a la IGG l'elaboració del Pla Anual d'Auditories de Fons Comunitaris, on s'inclouen les actuacions d'auditoria que ha d'executar cada any sobre els comptes, les despeses finançades pels següents fons: FSE, FEDER, FEMP, POEJ, Fons Agrícoles i MRR, així com dels sistemes de gestió i control intern establits per a la seua gestió.

En el període de programació 2014-2020 la IGG és l'Autoritat d'Auditoria del Fons Social Europeu Regional (FSE) i l'òrgan de control que executa les auditories per delegació de la Intervenció General de l'Estat en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) I Fons Social Europeu programa operatiu de garantia juvenil (POEJ).

En el control dels Fons Agrícoles, la IGG ha sigut designada Organisme de Certificació per Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell.

Així mateix, la IGG, com a òrgan col·laborador del Servei Específic (IGAE), ha de realitzar els controls dels documents comercials de les empreses que reben o realitzen pagaments directament o indirectament relacionats amb el sistema de finançament FEAGA, per a comprovar que aquestes operacions s'han realitzat realment i s'han efectuat correctament.

Addicionalment a les actuacions de control sobre les ajudes i subvencions finançades amb els Fons Comunitaris descrits, a la IGG li corresponen les actuacions de control relatives al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) en els termes previstos en l'Estratègia d'Auditoria aprovada per la IGAE el 23 de febrer de 2022.

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data d'actualització: no consta, enllaça a web externa
Periodicitat: anual
Data de creació: abril 2022 
Fonament jurídic: art.17.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)