Visualització de contingut web

Agenda

Les agendes institucionals i de treball contenen els actes i reunions dels alts càrrecs del Consell i dels seus organismes autònoms, assenyalant la data i la ubicació. L'agenda dels anteriors governs està disponible per descarregar en fulls de càlcul, per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar .xlsx) | X Legislatura (juny 2019 - juliol 2023) (descarregar .xlsx)

Cercador agenda

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1<div class="webContent">
 
2  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext())
 
3  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest())
 
4  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY"))
 
5  
 
6  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings())
 
7  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings())
 
8  #set($valencia = "ca_ES")
 
9  
 
10  
 
11  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") )
 
12  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p>
 
13	#end
 
14	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") )
 
15	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2>
 
16	#end
 
17	
 
18  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") )
 
19	<div class="content entrada">
 
20		$!Entradilla.getData()
 
21	</div>
 
22	#end
 
23	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") )
 
24	<div class="content cuerpo">
 
25		$!Cuerpo.getData()
 
26	</div>
 
27	#end
 
28	<div class="relatedContents">
 
29	
 
30		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0)
 
31			#set($hay_enlaces = false)
 
32			#foreach ($content in $enlaceDatos)     
 
33				#if($validator.isNotNull($content.getData()))
 
34					#set($hay_enlaces = true)
 
35				#end
 
36			#end
 
37			#if($hay_enlaces)
 
38				<div class="links">
 
39					<h2>#language("related-links")</h2>
 
40					<ul> 
 
41					#foreach ($content in $enlaceDatos)  
 
42						#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
43						  <li>
 
44						  #set($url = $!content.URL.getData())
 
45						  
 
46						  #if($validator.isNotNull($url))
 
47								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData()))
 
48									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData())
 
49								#else
 
50									#set($target = "_blank")
 
51								#end
 
52								#if ($target == "_blank")
 
53									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva")
 
54								#else
 
55									#set($titleEnlace = "")
 
56								#end
 
57								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "")
 
58									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" />
 
59								#end
 
60								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a>
 
61							#else
 
62								$!content.getData()
 
63							#end
 
64							<br/>
 
65							<span>$!content.Descripcion.getData()</span>
 
66							</li> 
 
67						#end
 
68					#end
 
69					</ul>
 
70				</div>
 
71			#end
 
72		#end
 
73		
 
74		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService"))
 
75		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService"))
 
76		
 
77		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
78		
 
79		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones
 
80		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece
 
81		## #if (!$hasJournalArticle)
 
82		##
 
83		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService"))
 
84		##
 
85		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount()))
 
86		##	#foreach( $group in $groups )
 
87		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data))
 
88		##		#if ($hasJournalArticle)
 
89		##			#set($groupId = $group.getGroupId())
 
90		##			#break
 
91		##		#end
 
92		##	#end				
 
93		## #end
 
94		## FIN 20141223
 
95		## FIN 20160720
 
96
 
97		#if ($hasJournalArticle)
 
98			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
99			
 
100			#if($validator.isNotNull($journalArticle))
 
101				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey()))
 
102				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService"))
 
103				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService"))
 
104
 
105				#if($validator.isNotNull($assetEntry))
 
106					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId()))
 
107				
 
108					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0)
 
109					
 
110						#set($hay_documentos = false)
 
111						#foreach ($asset in $assetLinks)     
 
112							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
113							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
114								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
115							
 
116								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
117									#set($hay_documentos = true)
 
118									#break
 
119								#end
 
120							#end
 
121						#end
 
122						#if($hay_documentos)
 
123							<div class="documents">	
 
124							<h2>#language("related-documents")</h2>
 
125							<ul>
 
126							#foreach ($asset in $assetLinks) 
 
127								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
128
 
129								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
130									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
131									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
132										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma"))
 
133										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar")
 
134										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto)
 
135										
 
136										#foreach($idioma in $idiomaDocumento)
 
137											#set($valorIdioma = $idioma)
 
138										#end
 
139										
 
140										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto)
 
141										<li>
 
142											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a>
 
143										</li>
 
144										#end
 
145									#end
 
146								#end
 
147							#end
 
148							</ul>
 
149							</div>
 
150						#end
 
151					#end
 
152				#end
 
153			#end
 
154		#end
 
155		
 
156	</div>
 
157	
 
158	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0)
 
159	#set($count=0)
 
160	#foreach ($content in $documentoDatos)  
 
161		#set($url = $!content.URLDoc.getData())
 
162		
 
163		#set($urlCarpeta = $!content.URLCarpeta.getData())
 
164		#if($validator.isNotNull($urlCarpeta))
 
165			#set($url = $urlCarpeta)
 
166		#end
 
167		
 
168		#if($validator.isNotNull($url))
 
169			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData())
 
170			
 
171			#if ($url.contains("/documents/"))
 
172				#set($elementsUrl = $url.split("/"))
 
173				#set($pos=0)
 
174				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl)
 
175					#if ($elementUrl.contains("documents"))
 
176						#break
 
177					#else
 
178						#set($pos=$pos+1)
 
179					#end
 
180				#end
 
181				#set($pos=$pos+1)
 
182				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
183				#set($pos=$pos+1)
 
184				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
185        <div class="clearfix"></div>
 
186				#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
187					<h2>$!content.getData()</h2>
 
188				#end
 
189			
 
190				#if ($tipo == "listadoDocumentos")
 
191					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
192					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				
 
193    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet>
 
194				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes")
 
195				<div class="ocultarBordes">
 
196				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count)
 
197					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
198					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*'))
 
199					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet>
 
200           #else
 
201            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet>
 
202           #end
 
203				</div>
 
204				#end
 
205			#end
 
206		#end
 
207		#set($count=$count+1)
 
208	#end
 
209#end
 
210
 
211</div> 
 
Dia anterior dimecres, 4 octubre 2023 Dia següent

Delegada del Consell a Alacant

09:00

Director general de Transparència i Participació

09:00

Director general de Projectes Estratègics

11:00

Directora general de l'Oficina de Premsa de la Presidència

13:00

Director general de Projectes Estratègics

13:00

Secretari autonòmic de Relacions Institucionals y Transparencia

15:00

Director general de Transparència i Participació

15:00

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: març 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional