Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 29/04/2024 10:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-6/2024, per obligacions contretes en 2024, per import de 48.057,95 euros.
 2. Vicepresidència i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R10/0044, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 33.790,48 euros.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R08/0048, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 82.329,61 euros.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0003, per obligacions contretes en 2023, per import de - 1.578.671,66 euros.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R12/0050, per obligacions contretes en 2024, per import de 480.299,90 euros.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R12/0069, per obligacions contretes en 2024, per import de 279.342,64 euros.
 8. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 9. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic per import de 50.000 euros.
 10. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat de València, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, per import de 40.000 euros.
 11. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat Politècnica de València, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, per import de 40.000 euros.
 12. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat d’Alacant, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic per import de 40.000 euros.
 13. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, per import de 40.000 euros.
 14. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni subscrit amb el Consell General del Notariat per a l'accés a les seues bases de dades a l'efecte del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 15. Presa de coneixement del Pla d'Actuació de la Inspecció General de Serveis per al període 2024-2025.
 16. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.002/24.
 17. Autorització a la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a ampliar el crèdit del capítol 2 del subprograma 412B00 "Atenció Hospitalaria" de la Conselleria de Sanitat.
 18. Conselleria de Justícia i Interior

 19. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València.
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 1/2024 per obligacions contretes entre 2023 i 2024, per import d'1.744.625,53 euros.
 21. Autorització de la contractació per l'AVSRE del servici d'helicòpters d'urgències sanitàries, helicòpters de coordinació i emergències i avió de coordinació, per un preu base de licitació de 14.797.650 euros.
 22. Conselleria de Sanitat

 23. Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, per al finançament de les seues despeses de funcionament en l'exercici 2024, per import de 30.000 euros.
 24. Autorització de licitació de l'acord marc per a la contractació del subministrament de material necessari d'ús en laboratori per a les fundacions d'investigació sanitàries IIS La Fe, INCLIVA, ISABIAL i FISABIO mitjançant procediment obert (AM 01/2024) per un valor estimat de 41.835.300 euros.
 25. Autorització de la celebració del segon contracte basat en l'Acord marc per al subministrament de vacunes de calendari i altres, amb destinació en els centres de l'àmbit de la sanitat pública valenciana per import de 10.066.378,40 euros (IVA inclòs).
 26. Autorització de l'expedient de rescabalament 07-2024, per obligacions contretes en l'exercici 2023, per import de 6.723.898,94 euros.
 27. Autorització de l'expedient de rescabalament 06-2024, per obligacions contretes en l'exercici 2023, per import 2.290.947,45 euros.
 28. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 29. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València -Estudi General- per al desenvolupament de la Investigació de la situació dels treballadors i les treballadores de les plataformes digitals i que teletreballen 2024, per import de 55.000 euros.
 30. Autorització de subscripció del conveni per a la realització d'actuacions en matèria de reconeixement de competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació, dirigit a militars amb una relació de servicis de caràcter temporal i reservistes d'especial disponibilitat adscrits en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
 31. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes, subscrit amb la Universitat d'Alacant.
 32. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes curriculars del Màster Universitari en professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes amb la Universitat d'Alacant.
 33. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes curriculars dels graus en mestre/a d'educació infantil i en mestre/a d'educació primària amb la Universitat d'Alacant.
 34. Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

 35. Autorització de subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives subvencionades durant l'any 2024, per import de 7.000 euros.
 36. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 37. Autorització d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels Graus a Mestre/a d'Educació Infantil i a Mestre/a d'Educació Primària, amb la Universitat de València, per a adequar-lo a la nova normativa en matèria de Seguretat Social.
 38. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i construcció de la Ciutat Politècnica de la Innovació – Campus d'Alcoi (Parc Científic de les comarques centrals en 2024), per import de 250.000 euros.
 39. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques acadèmiques externes curriculars del Màster Universitari en professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, amb la Universitat de València, per a adequar-ho a la nova normativa en matèria de Seguretat Social.
 40. Acord d'aprovació dels criteris lingüístics de l'administració de la Generalitat.
 41. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 42. Acord del per a la gestió del projecte DesirMED - Demostració i Manteniment de solucions basades en la naturalesa per a una transformació resilient al Mediterrani.
 43. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 44. Autorització de subscripció del conveni marc amb diverses comunitats autònomes para el Fomento de las Competencias Digitales de la sociedad.
 45. Ratificació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benidorm per a la execució del Pla de Sostenibilitat Turística en el municipi de Benidorm.
 46. Ratificació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Gandía per a la execució del Plá de Sostenibilitat Turística en el municipi de Gandía.

DECRETS

Presidència

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'una subvenció a NEXT BUSINESS EXHIBITIONS, SL, per a la celebració de l'esdeveniment EME-VLC eMOBILITY EXPO WORD CONGRESS.
 2. Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 3. Decret per a la declaració de bé d'interés cultural, amb la categoria de ben immaterial, de l'activitat tradicional cultura del cànem de Callosa de Segura.
 4. Vicepresidència i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 5. Decret pel qual es modifica el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, els servicis i els programes de servicis socials, i la seua ordenació dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 11:00 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes