Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 23/04/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret pel qual es nomena a Álvaro López-Jamar Caballero com a director general del Institut Valencià de Cultura.
 2. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 3. Decret de nomenament de Olivia Cristina Estrella López com personal directiu de Turisme Comunitat Valenciana.

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-5/2024, per obligacions contretes en 2024, per import de 9.580,18 euros.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-2/2024, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 76.470,60 euros.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-3/2024, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 37.580,68 euros.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-4/2024, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 33.321,13 euros.
 5. Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del programa "Aula Ciclista", per import de 350.000 euros.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del programa "Pilota a l’escola", per import de 350.000 euros.
 8. Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0056, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 78.698,52 euros.
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0019, per obligacions contretes en 2023, per import d'1.027.873,03 euros.
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0057, per obligacions contretes en 2023, per import de 165.487,86 euros.
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0007, per obligacions contretes en 2023, per import de 2.095.643,21 euros.
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0054, per obligacions contretes en 2024, per import de 851.770,06 euros.
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0060, per obligacions contretes en 2024, per import d'1.244.301,89 euros.
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R10/0051, per obligacions contretes en 2024, per import de 49.594,50 euros.
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0047, per obligacions contretes en 2023, per import d'1.957.541,59 euros.
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0055, per obligacions contretes en 2023, per import de 3.879.751,53 euros.
 18. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0058, per obligacions contretes en 2024, per import de 42.714,67 euros (IVA exempte)
 19. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0062, per obligacions contretes en 2022, 2023 i 2024, per import de 66.151,56 euros.
 20. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 21. Autorització de l'Acord Marc d'Agència de Viatges de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (exp. AM 1/24 CC).
 22. Autorització de modificació pressupostària exp. 05.002/24. Transferència de crèdits en el programa 126D00 Qualitat Democràtica i Foment de l'Autogovern, de la Presidència de la Generalitat.
 23. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.010/24.
 24. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.001/24. Increment del límit per a comprometre despeses de caràcter plurianual amb càrrec a la línia de subvenció de concurrència competitiva S0312 “Subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana” del capítol 7 del programa 611B00, Finançament autonòmic, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.
 25. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 08.002/24. Increment del límit per a comprometre despeses de caràcter plurianual que s'establixen en l'article 40 de la Llei 1/2015, amb càrrec al capítol 6 del programa 513A00 “Infraestructures Públiques” de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.
 26. Conselleria de Sanitat

 27. Autorització de la contractació de les obres de construcció del nou edifici d'investigació de l'Hospital General Universitari d’Alacant Dr. Balmis, per un valor estimat de 14.225.279,81 euros.
 28. Autorització de l'expedient de rescabalament 05-2024 per obligacions contretes en l'exercici 2023, per import de 5.209.452,47 euros.
 29. Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 30. Autorització de subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat CEU Cardenal Herrera per a la realització de pràctiques formatives subvencionades durant l'any 2024, per import de 7.000 euros.
 31. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 32. Autorització de subscripció del conveni per a establir el marc general de col·laboració entre l'Organisme Autònom Municipal “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” i l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per a la programació d'activitats de formació per a l'alumnat del Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València.
 33. Estimació del recurs de reposició interposat pel Sr. Manuel Ramón Martínez-Hueso Ferrer contra l'Acord del Consell de data 3 d'octubre de 2023, mitjançant el qual es va acordar la imposició de sanció per infracció molt greu en matèria de relacions laborals.
 34. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València, per al suport, en l'exercici 2024, al NODE de la ICTS de la xarxa espanyola de la supercomputación. per import de 250.000 euros.

DECRETS

Conselleria de Sanitat

 1. Decret de regulació en matèria de personal dels efectes de l'extinció del contracte de gestió de servici públic per concessió del Departament de Salut de Manises.
 2. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 3. Decret d'admissió en centres docents públics i privats concertats amb ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d'Educació Especial, en la Comunitat Valenciana.

INFORMES

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Informe sobre la formulació d'un Pla Estratègic de Recursos Humans 2024-2027 en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:45 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes