Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 16/04/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Diputació Provincial d'Alacant, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local, a través de la concessió d'ajudes destinades a les entitats locals de la província d'Alacant, durant 2024, per import de 180.000 euros.
 2. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Diputació Provincial de Castelló, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local, mitjançant la concessió d'ajudes destinades a les entitats locals de la província de Castelló, durant 2024, per import de 180.000 euros.
 3. Autorització de la subscripció de l'acord de cooperació amb la Diputació Provincial de València, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local, a través de la concessió d'ajudes destinades a les entitats locals de la província de València, durant 2024, per import de 540.000 euros.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament *EI 01/2024, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 155.191,30 euros.
 5. Vicepresidència segona i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0043, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 279.052,03 euros.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R05/0022, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 102.005,44 euros.
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0052, per obligacions contretes en 2023, per import de 33.126,85 euros.
 9. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/CH_CA90/1_2024, per obligacions contretes en 2023, per import de 102.290,59 euros.
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament MECH/CA90_2/2024, per obligacions contretes en 2023 per import de 87.678,57 euros.
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament EICH/CA90_3/2024, per obligacions contretes en 2024 per import de 102.291,67 euros.
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament EICH/CA90_4/2024, per obligacions contretes en 2024. per import de 102.290,59 euros.
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament EICH/CA90_5/2024, per obligacions contretes en 2023 i 2024 per import de 378.937,60 euros.
 15. Autorització de subscripció del conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut Valencià d'Estadística sobre cooperació i intercanvi d'informació.
 16. Acord pel qual es declara la urgència en la tramitació de l'avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat per a l'exercici 2025.
 17. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.007/24.
 18. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.008/24.
 19. Conselleria de Sanitat

 20. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, per a la prestació de funcions d'assessorament i informe.
 21. Autorització de l’expedient de rescabalament 04-2024 per obligacions contretes en l’exercici 2023 per import de 10.432.298,30 euros.
 22. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-2024 per obligacions contretes en els exercicis 2021, 2022 i 2023, per import de 112.235.254,29 euros.
 23. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 24. Autorització de subscripció del conveni singular de Cooperació Educativa en matèria de pràctiques externes amb la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).
 25. Autorització de subscripció del conveni singular de Cooperació Educativa amb la Universitat Jaume I de Castelló en matèria de pràctiques externes curriculars dels graus en mestre/a d'educació infantil i en mestre/a d'educació primària.
 26. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 27. Autorització de la contractació del servici de transport públic regular de viatgers mitjançant autobús de titularitat de la Generalitat Valenciana: València Litoral: CMAYOR/2022/03Y05/62 amb un pressupost màxim de 35.489.943,20 euros.

DECRETS

Conselleria de Sanitat

 1. Decret d'estructura i organització del Servici d'Emergències Sanitàries i les seues unitats funcionals.
 2. Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

 3. Decret pel qual es modifica el Decret 58/2023, de 14 d'abril, del Consell, d'ordenació del sector ramader, pel qual es regulen els procediments de registre, identificació i moviment dels animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes