Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 09/04/2024 10:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Absents:

 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria de Justícia i Interior

 1. Decret de provisió de notaries en la Comunitat Valenciana.

ACORDS

Presidència

 1. Criteri favorable sobre la proposició de Llei de la Concòrdia de la Comunitat Valenciana.
 2. Criteri favorable de la proposició de llei de modificació de la llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
 3. Criteri favorable sobre la proposició de Llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
 4. Criteri favorable sobre la proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
 5. Vicepresidència segona i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 6. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0040, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 372.451,62 euros.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0031, per obligacions contretes en 2018 i 2023, per import d'1.331.289,58 euros.
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R09/0021, per obligacions contretes en 2023, per import de 358.261,33 euros.
 9. Autorització del conveni amb el Centre d'Estudis ADAMS FORMACIÓN per a impulsar la inserció laboral de les víctimes de violència sobre la dona.
 10. Acord pel qual es declara la urgència en la tramitació de l'avantprojecte de Llei del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
 11. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Adecco per a impulsar la inserció sociolaboral de les víctimes de violència sobre la dona.
 12. Autorització de subscripció del conveni amb Atende Servicios Integrados, SL per a impulsar la inserció sociolaboral de les víctimes de violència sobre la dona.
 13. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació Ecca Social per a impulsar la inserció sociolaboral de les víctimes de violència sobre la dona.
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R09/0049, per obligacions contretes en 2024, per import d'1.340.131,08 euros.
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0009, per obligacions contretes en 2023, per import d'1.148.887,42 euros.
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0033, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 401.051,15 euros.
 17. Acord pel qual es declara la urgència en la tramitació del projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament d'Habitatge de Protecció Pública
 18. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 19. Autorització de modificació pressupostària exp. 10.003/24.
 20. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 07.001/24.
 21. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 10.001/24.
 22. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.003/24.
 23. Conselleria de Sanitat

 24. Autorització de l'expedient de rescabalament 02-2024 per obligacions contretes en els exercicis 2021, 2022 i 2023, per import de 180.184.108,49 euros.
 25. Autorització d'acord marc per al subministrament respectuós amb el medi ambient de medicaments d'ús humà, el principi actiu del qual és el metotrexa,t amb destinació als centres de l'àmbit de la sanitat pública valenciana.
 26. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 27. Criteri favorable respecte de la proposició de llei per la qual es regula la llibertat educativa.

DECRETS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret per a la declaració de bé d'interés cultural immaterial de la Festa de la Mare de Déu del Castell de Cullera.

INFORMES

Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

 1. Informe relatiu a la modernització de regadius a la Comunitat Valenciana.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 11:20 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes