Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 02/04/2024 10:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 1. Decret pel qual es disposa el nomenament de Juan Salvador Oliver Castellano com a persona titular de la Presidència del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
 2. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 3. Decret pel qual es nomena José Manuel Camarero Benítez com a persona titular de la direcció general de Turisme.

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per a la creació i finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Política Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2024 per import de 100.000 euros.
 2. Autorització de subscripció del conveni d'assistència jurídica amb l'entitat Centre Especial de Empleo del IVASS, SAU, per import de 21.000 euros.
 3. Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0030, per obligacions contretes en 2024, per import de 589.328,22 euros.
 5. Autorització de subscripció del conveni marc amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a l’impuls de la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals, mitjançant la col·laboració públic-privada.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0035 per obligacions contretes durant el mes d'agost de 2021 a octubre de 2023, per import de 480.960,86 euros.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0012, per obligacions contretes en 2023, per import d'1.936.429,77 euros.
 8. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 9. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Sevilla per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 10. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i el Col·legi d'Economistes d'Astúries per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 11. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/DH_DGTIC/4-2024, per obligacions contretes en 2023, per import de 7.891.987,94 euros.
 13. Conselleria de Justícia i Interior

 14. Autorització de subscripció del conveni entre el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts i la Generalitat per a la realització de les proves d'accés a la professió de l'advocacia i la procura en la llengua cooficial.
 15. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 16. Autorització del Conveni singular de Cooperació Educativa en matèria de pràctiques externes del màster en professor/a d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).
 17. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 18. Autorització de subscripció de l'acord de cooperació amb l'Ajuntament de València en matèria de protecció del medi ambient atmosfèric en el terme municipal de València.
 19. Presa de coneixement de la declaració d'emergència, acordada per la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, de data 12 de març de 2024, de les obres per a la reconstrucció del pont en el p.k. 18+250 de la CV-95 sobre la Rambla de Lo Quiles a San Miguel de Salinas (Alacant) i la seua corresponent direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut i redacció del projecte d'execució.

DECRETS

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 1. Decret per qual es modifica la denominació de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Disseny.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 11:00 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes