Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 26/03/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret pel qual es disposa el cessament de Nuria Pilar Enguita Mayo com a titular de la Direcció del Institut Valencià d’Art Modern
 2. Decret pel qual es disposa el nomenament de María Luisa Ayuso González-Montagut com a titular de la Gerència del Institut Valencià d’Art Modern.

ACORDS

Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través de la Secretaria General d'Objectius i Polítiques d'Inclusió i Previsió Social i la Comunitat Valenciana, per a la realització d'un projecte per a la inclusió social en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0023, per obligacions contretes en 2022 i 2023 per import de 665.487,28 euros.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0037, per obligacions contretes en 2023 per import de 655.043,51euros.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0039, per obligacions contretes en 2023 per import de 671.083,74 euros.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0036, per obligacions contretes en 2023.675.568,85 per import de 675.568,85 euros.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0038, per obligacions contretes en 2023 per import de 33.126,85 euros
 7. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 8. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i la Federación Politécnica Española de Diplomados (FEDINE) per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 9. Acord pel qual, per a l'exercici pressupostari 2024, queden subjectes a control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia, determinats expedients del Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA).
 10. Acord de cessió d’ús gratuït a l’Ajuntament de Figueroles de l’antiga casella de peó caminer situada en esta localitat.
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2024 per obligacions contretes en 2023 per import de 3.251.297,04 euros.
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 6/2024 per obligacions contretes en 2023 per import de 3.222.625,50 euros.
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2024 per obligacions contretes en 2023 i 2024 per import de 1.397.729,17 euros.
 14. Conselleria de Justícia i Interior

 15. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació necessària per a pal·liar les conseqüències derivades de l'incendi de Campanar (València).
 16. Autorització de l’expedient de rescabalament EI24/SSP10/01 AVSRE per obligacions contretes entre 2022 i 2023 per import de .24.311,45€
 17. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 18. Acord pel qual es declara la urgència en la tramitació del projecte de Decret, del Consell, pel qual es modifica el Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell pel qual s'establixen l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria.
 19. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri de Treball i Economia Social per al funcionament i posterior gestió del registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció.
 20. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 21. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les obres per a la substitució d'un tram del col·lector d'eixida de l'EDAR de Villena (Alacant) a l'Acequia del Rey i la seua corresponent direcció facultativa.

DECRETS

Presidència

 1. Decret d'aprovació de la constitució del municipi de Castell de Cabres en règim de consell obert.
 2. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 3. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2024 per a l'Administració de la Generalitat.
 4. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 5. Decret pel qual es crea l’Acadèmia Valenciana del Tango i de publicació dels seus estatuts.

DECRETS LLEI

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Decret llei, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció de la temporalitat en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes