Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 20/03/2024 06:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 1. Decret de cessament de Rosa Julia Cañada Solaz com a presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de la subscripció del conveni amb la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques, per a l'avaluació del compliment dels compromisos adquirits amb l'Open Government Partnership amb un import de 1.200 €.
 2. Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0008, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 295.874,75 euros.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0027, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 642.313,08 euros.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0028, per obligacions contretes en 2024, per import de 124.701,59 euros.
 6. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 7. Presa de coneixement de l’informe general del Pla Anual d’Auditories del Sector Públic 2023, referit a l’exercici 2022.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri d'Hisenda sobre l'adhesió a l'Oficina Nacional d'Avaluació (ONE), per a l'evacuació dels informes preceptius previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per import de 120.000 euros.
 9. Acord pel qual es disposa la realització dels controls inclosos en la programació de controls financers específics per a l'any 2024.
 10. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 11. Autorització de subscripció del conveni marc entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), per a impulsar i coordinar la posada en marxa d'activitats docents i investigadores d'interés comú sobre la Música, la Dansa, l'Art Dramàtic, la Ceràmica i el Disseny.
 12. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 13. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat CEU Cardenal Herrera de València per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari l'any 2024 per import de 6.000 euros.
 14. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat universitari l'any 2024 per import de 6.500 euros.
 15. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives per l'alumnat, any 2024 per import de 91.000 euros.
 16. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 17. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de Caudiel, per al desenvolupament del programa de la xarxa Tourist Info, a través de la incorporació en esta xarxa de l'oficina d'informació turística del municipi.

DECRETS LLEI

Conselleria de Sanitat

 1. Decret llei de mesures urgents en matèria de categories professionals i condicions retributives del personal investigador de les fundacions i instituts d'investigació biomèdica del sector públic instrumental de la Generalitat.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 1. Acord del Consell, constituït com a Junta General d'accionistes, amb caràcter d'Universal, de la mercantil societat valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA, pel qual es cesa a Mª José Mira Veintimilla i es nomena a Jesús Gual Sanz com a membre del Consell d'Administració, en representació del departament de la Generalitat competent en matèria de sector públic.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 19:00 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes