Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 12/03/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

ACORDS

Vicepresidència segona i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0011, per obligacions contretes en 2023 per import de 651.308,42 euros.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0014, per obligacions contretes en 2023 per import de 642.694,88 euros
 3. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 4. Autorització de subscripció de l’acord de cooperació amb la Universitat d'Alacant per al desenvolupament del projecte d'investigació de tesi doctoral “Disseny i aplicació d'índexs de precarietat laboral multidimensional per a l'avaluació de polítiques públiques."
 5. Autorització de subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat de València, per al desenvolupament del projecte d'investigació de tesi doctoral “Mecanismes d'avaluació de les polítiques públiques universitàries: el finançament de les universitats públiques valencianes”.
 6. Autorització de subscripció de l’acord de cooperació amb la Universitat de València, per al desenvolupament del projecte d'investigació de tesi doctoral "Avaluació de les ajudes públiques a la innovació a la Comunitat Valenciana”.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 8. Incorporació de l'exercici 2023 a 2024 de crèdits afectes a ingressos finalistes de l'administració de l'Estat, procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència per import total d'1.039.717.938,09 euros.
 9. Conselleria de Justícia i Interior

 10. Autorització de subscripció de la pròrroga del conveni entre el CGPJ i la Generalitat sobre l'accés remot als expedients judicials electrònics dels Jutjats i Tribunals amb seu en el territori de la Comunitat Valenciana.
 11. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació dels servicis d'helicòpters de coordinació i emergències, i d'helicòpters d'urgències sanitàries CNMY24/SEM/EME01.
 12. Conselleria de Sanitat

 13. Presa de raó, de les declaracions d’emergència per a la contractació dels servicis i subministraments necessaris per a garantir la prestació de l’assistència sanitària en el Departament de Salut de Dénia després de la seua reversió.
 14. Autorització de l’expedient de rescabalament 01-2024, per obligacions contretes en els exercicis 2022 i 2023 per import de 25.419.369,44 euros.
 15. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 16. aAutorització de subscripció de conveni marc entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i la Universitat d'Alacant, per a establir un marc de col·laboració cultural, educatiu i investigador.
 17. Autorització de subscripció del conveni entre la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, l'ISEACV i les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per a determinar les correspondències entre els títols de tècnic/a superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, els títols universitaris de grau i els títols de grau en ensenyaments artístics superiors, així com el reconeixement de crèdits ECTS entre els títols esmentats .
 18. Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

 19. Presa de coneixement de la declaració d´emergència de la compra de vacunes per a la vacunació obligatòria contra el serotip 4 del virus de la llengua blava d’animals de l’espècie ovina i bovina, i voluntària en els animals de l’espècie caprina, de la província d’Alacant (CMAYOR/2024/16Y03/0011) per import de 30.060 euros.
 20. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 21. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/2020-03Y04-146-7 per obligacions contretes en els exercicis 2023 i 2024, per import de 1.489.023,86 euros.
 22. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/2020-03Y04-149-7, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 420.260,24 euros.
 23. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/2020-03Y04-151-6, per obligacions contretes en 2023 i 2024, por importe de 948.581,07 euros.

DECRETS

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Decret pel qual es regula la intervenció de la comprovació material de la inversió de fons públics.

INFORMES

Presidència

 1. Informe relatiu a l'activitat i al funcionament del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat durant l'any 2023.
 2. Informe de l'activitat parlamentària del Consell - XI Legislatura (1r període: juliol-desembre de 2023).

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 11:00 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes