Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 27/02/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Decret pel qual cessa Jesús Gual Sanz com a titular de la direcció general de Fons Europeus i Sector Públic.
 2. Decret pel qual cessa a María José Mira Veintimilla, i es nomena a Jesús Gual Sanz com a titular de la Secretaria Autonòmica d’Economia.

ACORDS

Presidència

 1. Remissió a les Corts de l’informe de l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos corresponent a l’any 2023, sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes, i en el Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la citada llei.
 2. Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 3. Autorització per a que alts càrrecs de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport puguen pertànyer a mès de dos consells d’administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.
 4. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 5. Criteri desfavorable sobre la proposició de Llei de per a la reversió de les mesures de protecció enfront del joc i foment de la ludopatia a la Comunitat Valenciana.
 6. Presa de coneixement de la liquidació del Pressupost de la Generalitat de 2023.
 7. Acord pel qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 5 “Fons de Contingència” del programa 612F00, Despeses Diverses, al capítol 4 dels programes 111G00 “Gabinet d'Organització” de Presidència de la Generalitat i 431C00 “Emergència Residencial i Funció Social” de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge per import global de 3.450.000 euros (Exp.06.002/24).
 8. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 9. Autortizació de la subscripció de l'acord comercial entre RENFE i FGV, per a l'establiment d'un títol de transport per a viatgers de trens d'alta velocitat/llarga distancia i el TRAM d'Alacant.
 10. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 11. Autorització de subscripció d'addenda de pròrroga del conveni marc de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament d'Elx, per a la realització d’actuacions formatives en matèria turística i la creació del centre col·laborador de la xarxa de centres de turisme de la Comunitat Valenciana com a CDT d'Elx/Escola Municipal d'Hostaleria.
 12. Autorització al secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, perquè puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diferents consells d'administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.

DECRETS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de monument, l’Alt Forn n.º 2 de la siderúrgica del Port de Sagunt.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 1. Acord del Consell constituït en junta general d’accionistes de la Societat Valenciana Fira València S.A., pel qual s'autoritza l’extinció de la concessió a dita societat, dels terrenys del recinte firal.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes