Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 21/02/2024 09:00

Sede: Casa de les Bruixes. Avinguda Doctor Gadea, 10

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

Absents:

 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 1. Acord pel qual se separa a Soledad Inmaculada Ten Bachero i designa a Antonia García Valls com a vocal en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Castelló, en representació de l'Administració General de l'Estat.
 2. Decret pel qual es nomena a Vanessa Montañana Fenollosa com a personal directiu de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de l'adhesió de la Generalitat, en qualitat d'Autoritat Addicional, a l'Acord per a l'acollida, organització i posada en escena de la Copa Mundial de la FIFA 2030 a València, com a ciutat amfitriona.
 2. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 3. Acord pel qual, per a l'exercici pressupostari 2024, queden subjectes a control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia, determinats expedients relatius al personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia transferit a la Comunitat Valenciana.
 4. Autorització de subscripció del conveni de reciprocitat amb la Diputació Provincial de València per a la percepció del complement de carrera administrativa.
 5. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 6. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en matèria de pràctiques externes curriculars del Màster Universitari en professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 7. Autorització de subscripció d’addenda al conveni singular de cooperació educativa amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en matèria de pràctiques externes.
 8. Autorització de subscripció de conveni singular de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de Castelló, en matèria de pràctiques externes curriculars del Màster Universitari en professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 9. Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

 10. Acord pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics.

DECRETS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret pel qual es modifica el Decret 186/2023, de 17 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

DECRETS LLEI

Conselleria de Sanitat

 1. Decret llei de mesures extraordinàries dirigides a garantir l'assistència sanitària integral i en condicions d'equitat, en el Sistema Valencià de Salut

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes