Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 23/01/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca

Absents:

 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Consell

 1. Decret pel qual es nomena a Raquel Aguado Muñoz, com a directora general de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes.
 2. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 3. Decret de cessament de Leticia Sánchez Becquet, com a membre electiu titular del Consell Valencià del Cooperativisme i nomenament de Simón Martínez Ruiz, director general de Producció Agrícola i Ramadera, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 4. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 5. Acord pel qual es designa a José Luis Díez Climent i Ester Olivas Cáceres, com a vocals del Consell d’Administració de la Autoritat Portuària de València, en representació de la Generalitat.
 6. Acord pel qual se separa a Rafael Francisco Briet Seguí i Sonia Tirado González, i es designa a Juan José Cortés Vélez i Pablo Ruz Villanueva com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant en representació de la Generalitat.

ACORDS

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Acord pel qual es deixa sense efecte l'acord de 31 d'octubre de 2018, del Consell, d'aplicació del control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia per al reconeixement de les obligacions derivades d'expedients de rescabalament per enriquiment injust en la conselleria competent en matèria de sanitat.
 2. Autorització de modificació pressupostària exp. 00.005/23-905 (II part), per import de 369.603.475,21 euros.
 3. Conselleria de Sanitat

 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament de NIRSEVIMAB (BEYFORTUS) enfront del virus respiratori Sincitial, per import de 8.259.680 euros.
 5. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 6. Autorització a la directora general de Comerç, Artesania i Consum, perquè puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diferents consells d'administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.
 7. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració, entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Gátova, per al desenvolupament del programa de la xarxa Tourist Info Comunitat Valenciana.

DECRETS

Conselleria de Justícia i Interior

 1. Decret de modificació del Decret 134/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior.
 2. Conselleria de Sanitat

 3. Decret de regulació en matèria de personal dels efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de Dénia.
 4. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 5. Decret pel qual es crea un Institut d'Educació Secundària a Borri-ol, per transformació de la secció d’Educació Secundària (12008296) de l'IES Bovalar (12005799).

INFORMES

Vicepresidència segona i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 1. Informe relatiu al inici del procediment d'elaboració d'un projecte d'Ordre per a l'aprovació de les bases reguladores de les ayudes per al foment d'allotjaments i habitatges ( COHOUSING).

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes