Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 09/01/2024 08:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria de Justícia i Interior

 1. Decret de nomenament de Javier Carlos Bazán Benítez com a Secretari autonòmic d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia.
 2. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 3. Acord de nomenament de Miguel Polo Cebellán com a vocal del Consell d'Administració de l'Entitat de Sanejament d'Aigües de la Comunitat Valenciana (EPSAR), en representació de l’Administració de l’Estat.

ACORDS

Presidència

 1. Presa de coneixement del Decret 1/2024, de 8 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es designa a Josefa Font Reus com a comissionada de la Presidència de la Generalitat per al port de Dénia.
 2. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 3. Presa de coneixement de l'adquisició directa d'un immoble situat a la localitat de Sagunt, per import de 4.655.207,11 euros.
 4. Acord pel qual la Comunitat Valenciana fa constar la seua voluntat de continuar, durant l'exercici 2024, en la seua adhesió al Compartiment Fons de Liquiditat Autonòmica del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes per a l'exercici 2024.
 5. Conselleria de Justícia i Interior

 6. Presa de coneixement de la contractació d'emergència de l'AVSRE per a pal·liar les conseqüències derivades de l'incendi forestal de novembre de 2023 originat a Montitxelvo.
 7. Conselleria de Sanitat

 8. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació, de les actuacions necessàries per a la redacció d'un avantprojecte de reforma integral i de l'execució de les obres no demorables i imprescindibles de l'Hospital Dr. Moliner.
 9. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 10. Correcció d'errades del Decret 165/2023, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions a auxiliars de conversa durant el curs 2023-24.
 11. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 12. Acord pel qual es mantenen els efectes del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana.
 13. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 14. Autorització al director general d’industria de la conselleria d'innovació, indústria, comerç i turisme, perquè puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diferents consells d'administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.
 15. Autorització de suscripció del conveni amb la corporació de Ràdio i Televisió Espanyola per a promoure accions de publicitat i comunicació turística de la Comunitat Valenciana en RTVE, a través de l'organització i celebració del Benidorm Fest durant l'any 2024, per import de 1.500.000 euros.

DECRETS

Presidència

 1. Decret de modificació del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i les conselleries de la Generalitat.
 2. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 3. Decret pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 1. Acord del Consell, constituït com a junta general d'accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima, pel qual s'acorda el cessament d'Eusebio Monzó Martínez en representació del departament de la Generalitat competent en matèria de sector públic i de Luis Rodríguez González, president de la Federació d'Empresaris del Metall de la Província d'Alacant (FEMPA), que actualment són membres del Consell d'Administració i el nomenament de M.ª Amparo Haro Cortés, en representació del departament de la Generalitat competent en matèria de sector públic i de Luis Mascaró Capdevila, en representació de la Federació d'Empresaris del Metall de la Província d'Alacant (FEMPA), com a nous membres del Consell d'Administració.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 09:00 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes