Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 04/01/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret pel qual es nomena a Nicolás Sergio Bugeda Cabrera, com a persona titular de la Gerència del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
 2. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 3. Decret pel qual es nomena a José Pons Cervera com a Director Adjunt de Relacions Institucionals de l'Institut Valencià de Finances.
 4. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 5. Decret pel qual es nomena a Antonio Francisco Saá Carrasco com vicegerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR).

ACORDS

Presidència

 1. Acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'expedient d'expropiació forçosa, instruït per la Diputació Provincial de València, per a l'execució de les obres del projecte “Itinerari ciclista per a connectar el municipi de Siete Aguas amb l’Estació de Renfe (B-277)”.
 2. Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 3. Autorització de la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial de Castelló i l’ Institut Valencià de Cultura pel qual es regix la concessió de subvenció de manera directa per a la programació de l'auditori 2023.
 4. Autorització de la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, l'Ajuntament de Peñíscola i l’Institut Valencià de Cultura pel qual es regix la concessió de subvenció de manera directa per a la realització del XXVIII Festival internacional de Música Antiga i Barroca de Penñiscola, exercici 2023.
 5. Vicepresidència segona i conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda

 6. Autorització de subscripció del conveni tipus amb Ajuntaments i Mancomunitats per al lliurament de la targeta física del Carnet Jove.
 7. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 8. Aprovació de l'Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic en la Comunitat Valenciana 2023-2027.
 9. Modificació de la composició de la Comissió Mixta Consell-Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric.
 10. Conselleria de Sanitat

 11. Autorització de subscripció del conveni amb el Consorci de Compensació d'Assegurances i la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA), per a l'atenció de lesionats en accident de trànsit mitjançant servicis d'emergències sanitàries per a 2024-2027.
 12. Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació

 13. Correcció d’errades de l'acord de convalidació per la recepció del subministrament de 4.773 dispositius portàtils per a la Conselleria dEducació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Fase 1. (EXPTE: CESDA22/DGTIC/49)
 14. Presa de coneixement de l'expedient tramitat per a l'aprovació del Decret 191/2023, de 25 d'octubre, del Consell.
 15. Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori

 16. Autorització de la subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat de València, per a la realització de pràctiques formatives per l’alumnat universitari l’any 2024, per import de 52.000 euros.
 17. Autorització de la subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per a la realització de pràctiques formatives per l’alumnat universitari l’any 2024, per import de 13.000 euros.
 18. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 19. Autorització a la directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, perquè puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diferents consells d'administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.
 20. Autorització a la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per a que puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diversos consells d'administració.
 21. Autorització al secretari autonòmic d'Innovació per a que puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diversos consells d'administració.

DECRETS

Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 1. Decret regulador del Turisme Actiu i l'Ecoturisme en la Comunitat Valenciana.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:15 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes