Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL18/03/2021

ACTA DEL CONSELL18/03/2021

Órgan: Consell

Data: 18/03/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Societat digital, Empresa, Organització GVA, Agricultura, Justícia, Administració local, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Sector Públic Instrumental (SPI), Intel·ligència artificial(IA) & Open Data, Aigua, TIC, Joventut, Pressupost públic, Transparència, Sanitat, Economia, Infraestructura de dades espacials (IDE) / Cartografia, Universitats, Cultura, Participació ciutadana, Ocupació - Treball, Educació, Despesa; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

18 DE MARÇ DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 18 de març de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Fundació Horta Sud per a la realització d'un diagnòstic de la realitat associativa juvenil en 2021, amb una dotació de 20.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 16.170,57 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 10.001/21-001:

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de les línies de transferència T0443 "Universitat de València-Estudi General" i T0474 "Universitat Jaume I de Castelló" del capítol 4 del subprograma 412.22 "Assistència sanitària" de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.002/21-004:

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de subvenció S1254 "Foment a la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre les universitats valencianes i l'administració pública valenciana en l'àmbit de l'economia pública" del capítol 7 del programa 611.40 "Finançament autonòmic" de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.003/21-005:

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de subvenció S5134 "Subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana" del capítol 7 del programa 611.40, "Finançament autonòmic", de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 14.001/21-021:

S'autoritzen modificacions entre línies de l'annex de transferències i subvencions de capital del programa 431.60, "Innovació ecològica en la construcció", de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per l'import de 880.000,00 €, així com una anul·lació de crèdit en el pressupost de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) per aquest mateix import, per reduir-se les transferències de capital de la Generalitat.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 11.001/21-025:

S'autoritza una generació de crèdits per un import global de 105.000.000,00 € en el capítol 4 dels programes 322.50 "LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació", i 315.10, "Condicions de treball i administració de les relacions laborals", de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com la corresponent generació i modificació en el pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY21/DGTIC/05E de subministrament de commutadors per la COVID-19, per import d'1.533.501,41 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 374,69 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.325,85 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY21/DGJ/EME03 de l'obra d'adequació de local destinat a jutjats en Alacant per import estimat de 653.400,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY21/DGJ/EME04 de la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l'obra d'adequació de local destinat a jutjats en Alacant per import estimat de 21.780,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI21-SCE10-02 AVSRE per obligacions contretes en 2020 per import de 40.221,91 € (IVA inclòs).
 4. Autorització dels expedients de rescabalament EI21-SSP10-03_AVSRE i EI21-SSP10-04_AVSRE per obligacions contretes en 2020 per import total de 55.760,11 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI21-SSP10-06 AVSRE per obligacions contretes en 2020 per import de 1.239,96 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la UNED de pràctiques externes.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la UNED de pràctiques acadèmiques externes curriculars del màster universitari de formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universidad de Castilla-La Mancha de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Altea per a l'aula didàctica de cultura contemporània «Carmelina Sánchez-Cutillas».

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord de desestimació del recurs de reposició interposat per Sesderma, SL contra l'Acord del Consell de 04/12/2020.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1.  Autorització de subscripció conveni amb la Universitat Politècnica de València per al funcionament de la càtedra d'Economia Valenciana en 2021, amb una dotació de 40.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la càtedra d'Empresa i Humanisme en 2021, amb una dotació de 50.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) per a actuacions d'assessorament tècnic empresarial a l'emprenedoria en 2021 amb una dotació de 25.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i INESCOP per a la realització d'accions formatives en I+D+i en 2021, amb una dotació de 99.996,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entra LABORA i AIMPLAS per a la realització d'accions formatives en I+D+i en 2021, amb una dotació de 99.998,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entra LABORA i AIJU per a la realització d'accions formatives en I+D+i en 2021, amb una dotació de 99.960,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entra LABORA i AIDIMME per a la realització d'accions formatives en I+D+i en 2021, amb una dotació de 99.775,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni entra LABORA i AITEX per a la realització d'accions formatives en I+D+i en 2021 amb una dotació de 99.999,36 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Aprovació de mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (FECOREVA) per a la difusió de les bones pràctiques de l'ús de l'aigua, amb una dotació de 50.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVIA i Dareton Primary Industries Institute per a l'avaluació del potencial dels patrons de cítrics i caqui en les condicions ambientals d'Austràlia.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/307 per obligacions contretes en 2020 per import de 214.966,68 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/308 per obligacions contretes en 2020 per import de 81.529,78 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/319 per obligacions contretes en 2020 per import de 22.655,28 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/298 per obligacions contretes en 2020 per import de 21.400,69 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/325 per obligacions contretes en 2020 per import de 17.305,38 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/286 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.412,07 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0206/327 per obligacions contretes en 2020 per import de 48.102,10 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'ICV i la Universitat Politècnica de València per al foment de la investigació en matèria de geomàtica en 2021, amb una dotació de 50.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Aprovació de l'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes i l'inici de l'elaboració de l'estratègia de dades obertes de la Generalitat.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació de Castelló per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local en 2021, amb una dotació de 200.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local en 2021 amb una dotació de 400.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació d'Alacant per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local en 2021, amb una dotació de 300.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per al funcionament de la càtedra de Responsabilitat Social en 2021 amb una dotació de 35.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al foment d'activitats de transparència, accés a la informació pública, bon govern, dades obertes i integritat institucional en 2021 amb una dotació de 30.000,00 €.

 

DECRETS

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret de regulació de la prestació farmacèutica en centres sociosanitaris.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret de creació de l'Observatori de Bretxa Digital.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias SAU» adopta els acords següents:
 • cessament d'Olivia Cristina Estrella López i d'Antonio Ariño Villarroya, i nomenament de Verónica López Ramón i de Juan Vicente Climent Espí com a membres del Consell d'administració;
 • i atorgament de facultats per a executar-lo.
S'ha retirat l'assumpte següent:

 

B.- PROPOSTES D'ACORD

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament EI21-SEI30-01 AVSRE per obligacions contretes en 2020.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].