Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 22/01/2021

ACTA DEL CONSELL 22/01/2021

Órgan: Consell

Data: 22/01/2021
Localitat: ALACANT

Temes: Organització GVA, Administració local, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Retribucions, Sector Públic Instrumental (SPI), TIC, Tributs, Sanitat, Habitatge, Economia, Universitats, Turisme, Ocupació - Treball, Emergències, Educació; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

22 DE GENER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alacant, a l'Edifici DD1 de Districte Digital, el 22 de gener de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 10:05 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de la Vilavella per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Proposta de presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions IV-EA 141 a 159, 161, i 164 a 170/2020 de l'IVASS per la COVID-19, per import total de 212.928,24 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY21/DGTIC/01E d'increment de l'ample de banda en centres educatius per la COVID-19 per import de 2.407.900,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/SCE10/EME07 d'ampliació del servei d'atenció telefònica «1-1-2 Comunitat Valenciana», i del servei extraordinari de neteja per la COVID-19 per import total de 886.792,68 € (IVA inclòs).

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNM20/SEM/EME08 d'obres a l'edifici Residència II del Complex Educatiu de Cheste per import de 78.045,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Aprovació del programa especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en centres hospitalaris en 2021, amb una dotació d'11.939.587,50 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNEM20/1A1A/16 del servei de vigilància de l'Espai Labora de Xixona per la COVID-19 per import de 2.258,71 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 

 1.  Autorització de subscripció del conveni entre l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i la Universitat Jaume I de Castelló per a l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat ajudant doctor i del personal investigador doctor.

 

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'ISEACV i l'Ajuntament de València per a exhibicions de tallers a La Mutant i Teatre el Musical.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.

 

 1. Decret d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Vall de Gallinera per «la Vall de Gallinera».

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Decret de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d'habitatges.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret de modificació del Decret 60/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat Economicoadministratiu.

DECRETS LLEI

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC; CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT; i CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret llei pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, amb una dotació a càrrec de la Generalitat de 100.000.000,00 €.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal d'«Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU» adopta els acords següents:

modificació de l'article 2.1 (Objecte social) del estatuts; i atorgament de facultats per a executar-lo.

 

S'ajornen els assumptes següents:

 

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Proposta d'aprovació del programa especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en equips d'atenció primària en 2021.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].