Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 20/11/2020

ACTA DEL CONSELL 20/11/2020

Órgan: Consell

Data: 20/11/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Serveis socials, Infància i adolescència, Indústria, Medi ambient, Universitats, Turisme, Cultura, Participació ciutadana, Salut pública, Emergències, Patrimoni, Organització GVA, Administració local, Transports, Relacions amb les Corts, Formació, Funció Pública, Esports, Drets fonamentals, Pressupost públic, Sanitat, Innovació, Ocupació - Treball, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

20 DE NOVEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 20 de novembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:15 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament d'Orpesa per a la implantació i el desenvolupament del programa Tourist Info amb una dotació de 13.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Federación Empresarial de Camping i CV de la Comunitat Valenciana per a la promoció i dinamització de l'oferta turística de càmpings en 2020 amb una dotació de 100.000,00 €.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Declaració institucional amb motiu del dia de la infància.

L'Assemblea General de l'ONU va recomanar ja en 1954 destinar un dia a fomentar la fraternitat entre els xiquets i les xiquetes del món, i promoure el seu benestar. Per això, Nacions Unides celebra anualment aquest Dia Internacional en honor a l'aprovació de la Declaració dels Drets del Xiquet en 1959 i a la Convenció sobre els Drets del Xiquet en 1989, el 20 de novembre. Aquest tractat forma part del nostre ordenament jurídic des de fa 30 anys i va entrar en vigor a Espanya el 5 de gener de 1991. En compliment d'aquest mandat, també la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de  drets i garanties de la Infància i adolescència en la seua disposició addicional segona promou la seua celebració.

El Dia Universal dels Xiquets i Xiquetes, se celebra tots els anys el 20 de novembre, amb l'objectiu de donar a conèixer els drets de la infància i també per a conscienciar les persones de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.

La Convenció sobre els Drets del Xiquet és un tractat internacional que reconeix els drets humans dels xiquets i les xiquetes, definits com a persones menors de 18 anys. La Convenció estableix en forma de llei internacional que els estats parts han d'assegurar que tots els xiquets i xiquetes —sense cap mena de discriminació— es beneficien d'una sèrie de mesures especials de protecció i assistència; tinguen accés a serveis com l'educació i l'atenció de la salut; puguen desenvolupar plenament les seues personalitats, habilitats i talents; cresquen en un ambient de felicitat, amor i comprensió; i reben informació sobre la manera en què poden aconseguir els seus drets i participar en el procés d'una forma accessible i activa. Es tracta del tractat internacional més ratificat de la història.

Els xiquets i xiquetes són el col·lectiu més vulnerable i, per tant, el que més pateix les crisis i els problemes del món tal com es va recollir en el Pla d'Acció del Cim Mundial a favor de la Infància, el 30 de setembre de 1990: "No hi ha causa que meresca més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament dels xiquets i de les xiquetes, dels qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana".

Enguany està sent especialment difícil i dur per a la infància i adolescència. L'experiència viscuda des del 14 de març de 2020, moment en el qual es va declarar l'estat d'alarma davant la crisi sanitària causada per la Covid-19, ha posat en relleu com mai abans, el paper crucial de la responsabilitat individual, motiu pel qual es va concedir l'Alta Distinció de la Generalitat al poble valencià per l‘entrega, el sacrifici i la responsabilitat el que està permetent salvar vides, famílies i ocupació. Entre les persones que van representar al poble valencià ho va fer una xiqueta, visibilitzant d'aquesta forma un col·lectiu que representa el 19% de la població.

 

La nostra Llei 26/2018 de drets i garanties de la Infància i adolescència posa de manifest que a més dels drets clàssics a l'educació, sanitat etc.:

Els xiquets i xiquetes són individus, ni propietat d'altres, ni persones a mitges

No són objecte de protecció, són subjectes de dret

No sols són el futur, són el present

Són ciutadania activa i de ple dret

El seu interès és superior fins i tot davant altres interessos legítims

La seua opinió ha de ser escoltada i presa en consideració en tots els assumptes que els afecten, tant individual com col·lectivament.

 

D'acord amb tot això, el Consell:

Se suma a la celebració del dia de la infància en la Comunitat Valenciana i reitera el seu compromís amb els drets de tots els xiquets, xiquetes i adolescents

Anuncia la seua intenció de desenvolupar mitjançant textos normatius, els diferents òrgans col·legiats de garantia dels drets i de la participació de la infància i adolescència, entre els quals es troba el Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.

Es compromet a desenvolupar, amb la participació activa dels seus protagonistes, l'estratègia valenciana d'infància i adolescència com a instrument mitjançant el qual es planificaran, desenvoluparan i avaluaran les polítiques de la Generalitat per a fer efectius els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Fa una crida a la societat valenciana per a que siga conscient, coneixedora i defensora dels drets de la infància i adolescència.

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNEM20/00-0/1 complementària de la de 25/03/2020 per la COVID-19 per import de 259.691,58 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb acord d'adhesió de les entitats locals, per a la difusió i implantació de SIUSS i la seua aplicació informàtica, i l'intercanvi d'informació.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.010/20-030.

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal a càrrec a les línies de subvenció S7376 "Una beca per a pràctiques de titulats superiors per al seguiment i verificació dels programes operatius CV 2014-2020" i S7379 "Beques pràctiques titulats superiors" de l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 612.10, "Fons europeus", de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 07.003/20-032.

S'autoritza modificar els límits per a adquirir compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, imputables al capítol 7 del programa 141.10, "Administració de justícia", línia de transferències T8408, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 11.002/20-034.

S'autoritza incrementar el límit per a adquirir compromisos de despesa pluriennal en la línia S0651 (Beques) inclosa en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 761.10 "Ordenació i promoció comercial i artesana" de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 14.002/20-031.

S'autoritza incrementar el límit quantitatiu per a comprometre despesa pluriennal amb càrrec a la línia de subvenció S8280 (Actuacions en el Centre Històric "La Vila" d'Ontinyent) de l'annex de transferències i subvencions de capital del programa 431.50 "Qualitat i Rehabilitació" de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 14.009/20-131.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 4 al 7, en el pressupost del programa 431.10 "Habitatge i regeneració urbana" de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per import d'1.000.000,00 €, per a la inclusió en el seu annex de transferències i subvencions de capital d'una nova línia de transferència a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), així com de la consegüent generació i modificació en el pressupost d'aquesta entitat pel mateix import.

 1. Acord de cessió a l'Ajuntament de Novelda de l'ús de locals al carrer de Pelai, 9 de Novelda.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 62/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.243,46 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 63/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 4.444,77 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/13 per obligacions contretes en 2020 per import de 121.825,72 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb els col·legis oficials de Treball Social de Castelló, València i Alacant per a la formació contínua en matèria d'elaboració d'informes pericials sociofamiliars.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i el Comité autonòmic de Creu Roja Espanyola a la Comunitat Valenciana per a la intervenció en emergències amb una dotació de 35.000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 31/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 249.314,20 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 32/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 27.992,47 € (IVA inclòs)
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 33/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 260.762,18 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial de València per al manteniment del col·legi d'Educació Infantil i Primària Ivaf-Luis Fortich, titularitat de la Diputació Provincial de València amb una dotació d'1.715.930,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana per a fomentar el tir i arrossegament com a esport valencià amb una dotació de 15.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAM i les Corts Valencianes per a la promoció de l'art modern amb una aportació de Les Corts de 25.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Federació coordinadora de Muixerangues per a finançar activitats de promoció de la muixeranga amb una dotació de 55.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat de València-Estudi General i el Consorci Hospital General Universitari de València per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de concessió de subvencions per a accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades en 2020 per un import global estimat de 16.500.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per al finançament d'una càtedra del marbre en 2020 amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVACE i la Fundació EOI F.S.P. per al desenvolupament de l'estratègia indústria connectada 4.0 amb una dotació de 103.950,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Laboratori Interprofessional Lacti de la Comunitat Valenciana per a control de la qualitat i del benestar animal amb una dotació de 15.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/152 per obligacions contretes en 2020 per import de 33.499,74 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/198 per obligacions contretes en 2019 per import de 378,63 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/209 per obligacions contretes en 2020 per import de 380.358,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0302/219 per obligacions contretes en 2020 per import de 57.390,30 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0302/221 per obligacions contretes en 2020 per import de 22.386,02 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0301/234 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.388,54 euros € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/256 per obligacions contretes en 2020 per import de 17.454,25 euros (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a activitats d'impuls de l'esperit innovador en l'alumnat en 2020 amb una dotació de 35.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a activitats d'impuls de l'esperit innovador en l'alumnat en 2020 amb una dotació de 35.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a activitats d'impuls de l'esperit innovador en l'alumnat en 2020 amb una dotació de 35.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del Protocol amb la Generalitat de Catalunya en matèria de memòria democràtica.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a actualitzar i donar continuïtat a l'oficina Prop mixta.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 20/11180/002 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.420,00 € (IVA inclòs).

C.- DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Decret de modificació del Decret 188/2019, de 13 de setembre, del Consell, de creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2020 per a l'Administració de la Generalitat.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret de modificació del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret de modificació del Decret 106/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Agència Valenciana de la Innovació.

No s'han arribat a tractar els assumptes següents:

A.- CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Cessaments i nomenaments alt càrrecs.

 

S'ajornen els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Proposta d'aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris al personal de l'IVASS per la intervenció en la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:50 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].