Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 19/02/2021

ACTA DEL CONSELL 19/02/2021

Órgan: Consell

Data: 19/02/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Administració local, Transports, Relacions amb les Corts, Relacions institucionals, Retribucions, Serveis socials, Sector Públic Instrumental (SPI), Formació, Drets fonamentals, Pressupost públic, Sanitat, Economia, Medi ambient, Turisme, Salut pública, Ocupació - Treball, Emergències, Educació, Despesa; COVID-19, Estat d'alarma.(RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

19 DE FEBRER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 19 de febrer de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

 

ABSENTS

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

 1. Decret de nomenament de Sonia Martínez Navarro com a directora adjunta de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

 

 

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

 1. Decret de nomenament d'Anna Caballero i Costa com a directora de Gestió de Persones i Talent; de Pau López Ramos com a director de Gestió Jurídica-Econòmica; i de Fernando Vallejo Genovés com a director de Coordinació Territorial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

 

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de modificació del Decret 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
 3. Autorització a l'Advocacia General per a prestar assistència jurídica i defensar a personal al servei de la Generalitat en un procés judicial.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions IV-EA 160, 162,163, 171 a 174, 176 i 177/2020 de l'IVASS per la COVID-19, per import total de 246.633,56 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CMAYOR/2021/04Y01/04 de subministrament de màscares FFP2 per la COVID-19, per import de 17.000,00 € (IVA exempt).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 05.001/21-002:

S'autoritza l'increment del límit per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec als exercicis 2022 a 2025, imputables a la línia S0939 (Eliminació exclusió financera en municipis i nuclis de població de la Comunitat Valenciana) del capítol 4 del programa 125.20 "Agenda Valenciana Antidespoblament" ja que la convocatòria de la subvenció tindrà caràcter pluriennal i abastarà un període de quatre anys.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp.10.002/21-009:

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 3 entre diferents programes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, conseqüencia de la delegació de competències de la liquidació d'interessos de demora en matèria de recursos humans en els diferents departaments de salut, per import de 25.000,00 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 05.002/21-007:

S'autoritza una modificació de les dades relatives als beneficiaris previstos de la línia de subvenció de concurrència competitiva S0939 (Eliminació exclusió financera en municipis i nuclis de població de la Comunitat Valenciana) del capítol 4 del programa 125.20 "Agenda Valenciana Antidespoblament" ja que la modificació de la base quarta del Decret 1/2020 amplia les entitats que poden ser beneficiàries de les subvencions.

 1. Criteri desfavorable a la presa en consideració de la Proposició de llei de criteris ètics per a la concessió de subvencions de l'Administració de la Generalitat, presentada pel grup parlamentari Popular.

 

 

 

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CMAYOR/2021/06Y02/22 del servei de distribució de purificadors d'aire als centres docents per la COVID-19 per import de 132.591,80 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de subscripció del conveni marc amb TCV per a promoure els ensenyaments de formació profesional en hosteleria i turisme.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

 1. Autorització de subscripció del conveni amb els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València sobre les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments farmacològics en 2021.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València sobre les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments ortoprotètics en 2021.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència del contracte CNEM21-1A2-1 de subministrament de mampares per a LABORA per la COVID-19 per import de 33.838,13 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 

 1. Criteri favorable a la presa en consideració de la Proposició de llei per a la Prevenció de residus, transició ecològica i foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides-Podem.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 

 1. Declaració institucional per a instar la declaració d'urgència en la tramitació de la reforma de la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola, per a la reintegració efectiva del Dret civil valencià:

 

La invocació del dret a l'autogovern només adquireix ple significat si té una plasmació real i efectiva, tant en l'àmbit institucional com en la vida quotidiana de les persones que són les principals destinatàries del seu exercici. I, en aquest sentit, si des d'un determinat territori es reivindica legítimament poder aconseguir el ple exercici d'una competència, no es fa com a mera expressió del desig d'un reconeixement teòric, sinó amb la intenció que aqueixa competència siga el títol habilitant per a l'adopció d'iniciatives que redunden en benefici de la ciutadania.

 

Des de la Comunitat Valenciana mai s'ha pretés posar en dubte la competència exclusiva sobre la legislació civil que l'article 149.1.8a de la Constitució de 1978 atorga a l'Estat, però sí cridar l'atenció sobre la restrictiva i inadequada interpretació que s'ha realitzat de la segona part d'aqueix mateix precepte quan s'ha calibrat i jutjat la constitucionalitat o inconstitucionalitat de les lleis aprovades per les Corts Valencianes en exercici de la competència exclusiva atorgada a la Generalitat per l'article 49.1.2a de l'Estatut d'Autonomia. Després de la reforma estatutària operada a través de la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, van ser molts els preceptes de la norma institucional bàsica valenciana que van evidenciar la voluntat de superar la tradicional associació de conceptes entre la competència per a conservar, desenvolupar i modificar el Dret Civil Foral valencià i el costum agrari, i d'aquí ve que en 2007, 2011 i 2012, tres lleis autonòmiques en matèria de règim econòmic matrimonial, relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen i unions de fet formalitzades, respectivament, tractaren de dotar a la ciutadania de noves eines jurídiques per a satisfer drets, interessos i necessitats propis del segle XXI.

 

Per mitjà de les seues Sentències 82/2016, de 28 d'abril, 110/2016, de 9 de juny, i 192/2016, de 28 d'abril, el Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat de la pràctica totalitat de l'articulat d'aqueixes tres normes, en considerar que amb la seua aprovació s'havia vulnerat la competència exclusiva de l'Estat abans esmentada. D'aquesta manera, la competència exclusiva autonòmica per a conservar, desenvolupar i modificar el Dret Civil Foral valencià va quedar constreta a l'àmbit de la vigent Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries, modificada mitjançant la Llei 2/2019, de 6 de febrer, de la Generalitat.

 

Però, lluny de ser assumida com a inqüestionable i inalterable, aquesta tancada i insistent identificació jurisprudencial de l'àmbit material del Dret Foral Civil Valencià amb el costum i les relacions jurídiques agràries va ser, des d'un primer moment, objecte d'importants anàlisis crítiques en la doctrina i va generar notables discrepàncies també en el terreny polític i social.

 

Així, des que en 2016 es van conéixer les referides sentències del Tribunal Constitucional, han sigut nombroses i variades les iniciatives adoptades pels poders públics i per entitats privades per a secundar, de manera decidida i inequívoca, la reivindicació d'un reconeixement ple i efectiu de la competència exclusiva que l'article 49.1.2a de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat. Més de cinc-cents municipis (sobre un total de cinc-cents quaranta-dos) de la Comunitat Valenciana han aprovat mocions en favor d'una reforma constitucional sobre aquest tema; les Diputacions Provincials de Castelló i València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, universitats, col·legis professionals, sindicats, organitzacions empresarials i un bon nombre de diverses entitats socials i culturals s'han mostrat també partidàries de buscar una solució que sembla només pot passar per una modificació de la Constitució.

 

Especial esment mereix el paper exercit per la Comissió de Codificació Civil Valenciana, per l'Associació de Juristes Valencians (d'ara en avant, AJV) i per la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari de la Universitat de València-Estudi General. La primera, que a partir de 2018 va passar a denominar-se Comissió Assessora de Dret Civil Valencià, va mantindre un important debat intern durant la segona meitat de 2016 sobre les conseqüències de les sentències dictades pel Tribunal Constitucional, que va desembocar en l'adopció de l'"Informe tècnic sobre les possibles opcions jurídiques per a garantir la competència de les Corts Valencianes per a legislar i desenvolupar el Dret Civil propi en virtut de l'exercici de l'autogovern" de 23 de febrer de 2017. En les conclusions d'aquest Informe ja es feia constar que el conflicte entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat entorn de l'abast de la competència exclusiva autonòmica ressenyada és de naturalesa política-constitucional i que la solució més adequada passa per la reforma constitucional.

 

D'altra banda, l'AJV i la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari de la Universitat de València-Estudi General han jugat un paper essencial a l'hora de divulgar la rellevància del problema i sensibilitzar a la societat i al món acadèmic sobre la seua transcendència. En aquest sentit, mentre l'AJV s'ha encarregat de fer arribar la importància d'aquesta reivindicació als municipis de tota la Comunitat Valenciana i a moltes altres entitats públiques i privades fins a aconseguir l'aprovació de mocions, manifestos i altres iniciatives de suport, la Càtedra Institucional universitària de referència ha fet el propi en l'àmbit acadèmic, mitjançant l'organització de congressos, jornades, seminaris i xarrades, i a través de la promoció de publicacions especialitzades en la matèria i de la formació de nous investigadors que puguen dur a terme valuosos estudis des d'una perspectiva històrica i jurídica.

 

Fruit de tota aqueixa labor de debat i reflexió política, social i acadèmica va ser la presentació i tramitació en les Corts Valencianes de la "Proposició de llei de modificació de la Disposició Addicional Segona de la Constitució Espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil Valencià", aprovada al febrer de 2020 amb un ampli consens i el vot a favor dels grups parlamentaris Socialista, Popular, Compromís i Unides Podem (és a dir, una majoria superior a les tres cinquenes parts de la Cambra). La iniciativa va ser remesa al Congrés dels Diputats, la Mesa del qual, en la seua reunió de 25 de febrer de 2020, la va admetre a tràmit com a Proposició de reforma constitucional i va acordar traslladar-la al Govern als efectes previstos en l'article 126 en relació amb l'article 146 del Reglament del Congrés, així com publicar-la en el Boletín Oficial de las Cortes Generales i notificar la decisió adoptada a les Corts Valencianes.

 

Transcorregut pràcticament un any des que la Mesa del Congrés prenguera tals decisions, i malgrat tractar-se d'una proposta de modificació constitucional molt delimitada (referida únicament a l'addició d'un nou paràgraf en la Disposició Addicional Segona de la Norma Suprema), encara no existeix un pronunciament sobre aquest tema i per tant persisteix, en la pràctica, el bloqueig d'una competència autonòmica exclusiva que, després d'haver-se aprovat les ja citades Lleis 3/2013, de 26 de juliol, i 2/2019, de 6 de febrer, de la Generalitat, en l'àmbit dels contractes i altres relacions jurídiques agràries, i tenint en compte la reiterada jurisprudència del Tribunal Constitucional, manca d'altres possibilitats aplicatives sense l'existència d'una nova base constitucional sobre la qual poder consolidar-les. Només l'aprovació de l'al·ludida reforma constitucional i la seua immediata entrada en vigor en 2021 permetrien revitalitzar una competència exclusiva reconeguda en la lletra de l'Estatut d'Autonomia i mai impugnada, però que fins hui s'ha vist quasi privada de contingut substancial en virtut d'una interpretació discutible i molt discutida.

Per tot això, el Consell:

Reafirma la seua decisió de reivindicar la modificació de la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola com la solució més adequada per a aconseguir el reconeixement del ple exercici de la competència exclusiva de la Generalitat per a la conservació, el desenvolupament i la modificació del Dret Civil Foral valencià, prevista expressament en l'article 49.1.2a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana però l'efectivitat de la qual s'ha vist bloquejada per la restrictiva i sostinguda interpretació que el Tribunal Constitucional ha fet d'ella.

Insta el Govern d'Espanya i les Corts Generals perquè sol·liciten la declaració d'urgència del procediment de tramitació de la Proposició de reforma de la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil valencià, ateses les previsions contingudes en l'article 93 del Reglament del Congrés en relació amb el seu article 146.

D'aquesta declaració institucional es donarà trasllat a les Corts Generals, al Govern d'Espanya i a les Corts Valencianes.

 

DECRETS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Decret d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Facheca per «Fageca».

 

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn per la COVID-19, amb una dotació de 8.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Decret de creació de la Comissió interdepartamental de coordinació del complex logístic i arxiu intermedi de la Generalitat.

 

 

 

DECRETS LLEI

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:

 1. Decret llei de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn per la COVID-19, amb una dotació de 8.000.000,00 €.

 

INFORMES

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre el manual orgànic i funcional del serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. El conseller informa sobre desigualtat i esquetxa salarial i de gènere, i l'impacte de la COVID-19.

Els assumptes següents han segut retirats:

PROJECTES DE DECRET

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Projecte de decret d'ampliació de les persones beneficiàries de les ajudes regulades en el Decret 21/2021 (bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la COVID-19).
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 

 1. Decret de cessament d'Antonio Vicente García Díez, i de nomenament de Pedro Fresco Torralba com a director general de Transició Ecològica.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:00 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].