Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 18/12/2020

ACTA DEL CONSELL 18/12/2020

Órgan: Consell

Data: 18/12/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Serveis socials, Retribucions, Sector Públic Instrumental (SPI), Igualtat, Medi ambient, Universitats, Finançament, Mitjans de comunicació social, Turisme, Cultura, Emergències, Relacions amb les Corts, Administració local, Formació, Funció Pública, Esports, TIC, Joventut, Pressupost públic, Sanitat, Investigació / Recerca, Comerç, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

18 DE DESEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 18 de desembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret de nomenament d'Amparo Navarro Faure com a rectora de la Universitat d'Alacant.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Sagunt per a la promoció turística a través de les arts escèniques en 2020 amb una dotació de 100.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la CV per a la promoció de l'oferta turística en À Punt Mèdia en 2020 amb una dotació de 300.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i IFA per a actuacions de turisme gastronòmic, nàutic, cultural i familiar en 2020 amb una dotació de 120.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'AVETID per a fomentar la imatge de València i la Comunitat Valenciana com a referent de turisme cultural i d'arts escèniques en 2020 amb una dotació de 60.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i el Patronat Municipal de Turisme de Castelló de la Plana per a la promoció i difusió del producte turístic del municipi en 2020 amb una dotació de 225.000,00 €.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-37/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.009,14 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-38/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 7.792,85 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-39/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 799,86 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-40/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.751,13 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Acord pel qual estableix els criteris per l'aplicació de la compensació econòmica per al personal depenent de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que haja prestat serveis durant l'estat d'alarma per causa de la pandèmia de COVID-19.
 2. Autorització de concessió d'una subvenció a Cruz Roja Española per a la realització de programes d'interés general a càrrec de l'assignació del 0,7% de l'IRPF per import de 2.454.217,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament de València, i Càritas Diocesana de València, per al programa integral d'atenció a les persones en context de prostitució i víctimes de tràfic a la ciutat de València (JERE-JERE).
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per al foment d'activitats amb perspectiva transversal de gènere en 2020, amb una dotació de 17.358,38 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al foment d'activitats amb perspectiva transversal de gènere en 2020, amb una dotació de 25.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al foment d'activitats amb perspectiva transversal de gènere en 2020, amb una dotació de 25.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per al foment d'activitats amb perspectiva transversal de gènere en 2020, amb una dotació de 16.250,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al foment d'activitats amb perspectiva transversal de gènere en 2020, amb una dotació de 25.000,00 €.
 9. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana per al finançament de programes de creació artística de joves amb una dotació de 20.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 27.300,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 54.600,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 19.500,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/10 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.766,06 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/11 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.698,82 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL16.004/20-033:

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal en 2021 amb càrrec al capítol 2 del programa 311.10 "Direcció i Serveis Generals" de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 14.003/20-038:

S'autoritza modificar els límits per a comprometre despesa pluriennal en 2021-2022 a càrrec de determinades línies de subvenció que donen cobertura a convenis entre la Generalitat, el Ministeri de Foment i determinats ajuntaments, en el marc del conveni subscrit amb el Ministeri de Foment per a la regeneració i renovació urbana i rural 2018-2021.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.011/20-039:

S'autoritza l'increment del límit per a comprometre despesa pluriennal en 2021 a càrrec del capítol 6 del programa 121.60 "Sistemes d'informació" de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL.10.004/20-040:

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa pluriennal en 2021-2023 a càrrec del capítol 6 del programa 411.50 "Investigació en ciències de la salut" de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 10.010/20-160:

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 6 del programa 412.22 "Assistència Sanitària" al capítol 6 del programa 411.10 "Direcció i Serveis Generals" de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per import de 4.537.500,00 € per a la inclusió d'un nou projecte d'inversió.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 12.020/20-161:

S'autoritza una ampliació mitjançant transferència entre els capítols i programes de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb la finalitat d'incrementar la línia de subvenció de concessió directa S3092 (Suport a la subscripció d'assegurances agràries) del capítol 4 del programa 714.20 "Ordenació i millora de la producció agrària", per import global de 842.161,96 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.031/20-162:

S'autoritza transferència de crèdits entre seccions i del capítol 7 al 6, per import global de 12.795.543,00 € per a incrementar el capítol d'inversions dels programes 612.30 "Patrimoni de la Generalitat" i 531.10 "Estructures agràries".

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 12.021/20-166:

S'autoritzen transferències del capítol 6 dels programes 711.10 "Direcció i serveis generals" i 442.61 "Transició ecològica" al capítol 7 del programa 442.40 "Medi natural i avaluació ambiental" de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per import de 804.845,68 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 09.029/20-167:

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 7 del programa 422.20 "Ensenyament primari" al capítol 8 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva" per import de 7.000.000,00 €, i la inclusió del projecte financer en aquest últim programa per a l'ampliació de capital del Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.032/20-170:

S'autoritza determinada transferència de crèdit del capítol 4 del programa 612.60 "Despeses diverses" al capítol 4 del programa 221.30 "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències" per import de 2.041.962,45€.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.015/20-071 (III part):

S'autoritza una generació de crèdits per al finançament relatiu al mecanisme de suport a la liquiditat, per import de 61.370.039,10 € per a finançar operacions derivades de l'execució del mecanisme compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic del Fons de finançament a comunitats autònomes per a l'exercici 2020.

 1. Aprovació de la distribució de la massa salarial addicional per a 2020 amb una dotació global de 16.521.930,00 €.
 2. Autorització d'un préstec a la Fira Mostrari Internacional de València-Fira València per import de 2.000.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga per a 2021 i 2022 del conveni amb el FEGA per al manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió de les ajudes directes de la PAC amb una dotació de 246.619,74 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 67/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 28.737,50 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General per a la investigació espai-temporal en l'anàlisi psicosocial de les trucades al telèfon 1-1-2, amb una dotació de 12.600,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 38/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 264.718,96 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 40/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 55.173,54 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 41/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 157.411,24 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 42/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 276.559,97 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 43/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 81.993,71 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 44/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 132.359,48 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 45/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 235.931,20 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 47/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 36.089,71 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 48/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 38.649,38 € (IVA inclòs).
 11.  Autorització de l'expedient de rescabalament EI 49/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 25.104,74 (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció de l'addenda del conveni amb l'Ajuntament de Cullera per a realitzar obres del complex esportiu municipal bulevard del Xúquer, per reajustament de les anualitats previstes inicialment.
 2. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre l'IVC i la Diputació Provincial de Castelló per al finançament de la programació cultural de l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló en 2020, amb una aportació a la Generalitat de 50.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i l'Ajuntament de València per al festival internacional «Cinema Jove 2020» amb una aportació econòmica de l'Ajuntament de València de 27.500,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-99/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.803,81 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-100/2020 per obligacions contretes en 2016 per import de 20.400,08 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-101/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 109.814,74 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-102/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 33.892,73 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-103/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 54.715,96 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-104/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020, per import de 70.456,68 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-106/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 73.912,32 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-107/2020 per obligacions contretes el 2020 per import de 20.570,01 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-108/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 45.446,43 € (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-109/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 21.758,31 € (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-110/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 2.802,08 € (IVA inclòs).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-111/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 8.424,41 € (IVA inclòs).
 16. autorització de l'expedient de rescabalament 03-112/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 23.516,74 € (IVA inclòs).
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-113/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 22.237,59 € (IVA inclòs).
 18. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-114/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 52.351,83 € (IVA inclòs).
 19. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-115/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 66.897,64 € (IVA inclòs).
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-116/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 15.174,97 € (IVA inclòs).
 21. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-117/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 18.830,72 € (IVA inclòs).
 22. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-118/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 33.509,61 € (IVA inclòs).
 23. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-119/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 29.704,68 € (IVA inclòs).
 24. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-120/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 15.074,56 € (IVA inclòs).
 25. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-121/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.589,90 € (IVA inclòs).
 26. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-122/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 37.913,32 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Aprovació del conveni tipus per a la prestació de l'assistència sanitària ambulatòria per a 2021-2024, i autorització per a la subscripció, amb una dotació total de 16.012.916,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 218.881.947,50 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2020 per obligacions contretes entre 2015 i 2019 per import de 3.151.893,27 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 4.472.836,92 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 18/2020 per obligacions contretes entre 2016 i 2019 per import d'11.639,16 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni entre l'IVACE i la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques acadèmiques externes amb una dotació de 88.000,00€.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2020 LABORA per obligacions contretes en 2020 per import de 2.189,44 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Aplicació de mesures cautelars durant la tramitació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/241 per obligacions contretes en 2019 per import de 5.844,88 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/268 per obligacions contretes en 2020 per import de 33.323,29 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/272 per obligacions contretes en 2020 per import de 21.767,92 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/194 per obligacions contretes en 2020 per import de 26.311,45 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/253 per obligacions contretes en 2020 per import de 13.419,38 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/254 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.088,06 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/207 per obligacions contretes en 2019 per import de 829,24 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/288 per obligacions contretes en 2020 per import de 140.004,99 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/282 per obligacions contretes en 2020 per import de 19.709,08 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2016/01/193 per obligacions contretes en 2020 per import de 6.926,04 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2017/29/65 per obligacions contretes en 2020 per import d'1.561.025,73 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2017/29/157 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.259,39 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2018/29/12 per obligacions contretes en 2020 per import de 13.091,47 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2018/29/58 per obligacions contretes en 2020 per import de 20.842,31 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2018/01Y29/61 per obligacions contretes en 2020 per import de 14.016,13 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de la redistribució de la línia T0097000 "Transferència corrent a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana" per a 2020 amb una dotació de 747.283.550,00 €.
 2. Autorització de la distribució entre les universitats públiques de la línia T8584000 "Compensació per costos derivats de la normativa estatal i autonòmica" per a 2020 amb una dotació de 8.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI20/12180/005 per obligacions contretes en 2020 per import de 6.840,65 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari per a 2020.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de bases reguladores i concessió d'una subvenció directa a la Fira Mostrari Internacional de València-Fira València per la COVID-19 amb una dotació de 800.000,00 €.

 

PROJECTES DE LLEI

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Projecte de llei, de la Generalitat, reguladora del Fons de cooperació municipal dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Projecte de llei de protecció i promoció del Palmeral d'Elx.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA, adopta els acords següents:

nomenament de Grupo de Auditores Públicos, SAP com auditora per a 2020, 2021 i 2022, i atorgament de facultats per a executar-los.

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Construcciones e Infraestructuras Educativas, SA (CIEGSA), adopta els acords següents:

nomenament de TAM Auditores Asociados, SLP com auditora per a 2020, i atorgament de facultats per a executar-los.

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal, de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA), adopta els acords següents:

nomenament de Grant Thornton, SLP com auditora per a 2020, 2021 i 2022, i atorgament de facultats per a executar-los.

 

S'ajornen els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat Politècnica de València per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat de València-Estudi General per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat d'Alacant per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Ratificació de la Resolució de 17/12/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les mesures que cal adoptar durant el període nadalenc en la xarxa residencial de persones majors dependents de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 2. Ratificació de la Resolució de 17/12/2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les mesures que cal adoptar durant el període nadalenc en la xarxa residencial de persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].