Visualització de contingut web

Acords de l'Administració amb les organitzacions sindicals publicats al DOGV

 • ACORD de 7 de maig de 2024, del Consell, pel qual es ratifica l'Acord de 25 d'abril de 2024, de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I)

 • ACORD de 5 d'agost de 2022, del Consell, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per al desenvolupament de l'oferta d'ocupació pública per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública que aprova el Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

 • ACORD de 5 d'agost de 2022, del Consell, pel qual s'eleva al Consell, per a la seua aprovació, el III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat.

 • ACORD de 6 d'agost de 2021, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I) de 29 de juliol de 2021. 

 • RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l'adscripció orgànica del personal no docent que està adscrit als serveis psicopedagògics escolars
 • RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu i del sindicat que exerceix la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat, a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i l'horari de treball de les setmanes de festes locals per a l'any 2021.
 • RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública, per la qual es dona publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública per a l'adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors València.
 • RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2021, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu i del sindicat que té la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat al Pacte de 22 de març de 2021, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a l'adscripció definitiva dels llocs de treball del personal afectat pel tancament del Centre de Recepció de Menors de València.
 • ACORD de 12 de març de 2021, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals en 2021 per la Covid-19
 • RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es dona publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, pel qual s'acorda el mecanisme excepcional de provisió de llocs de treball, amb personal funcionari interí, mentre duren les circumstàncies extraordinàries de la pandèmia de la Covid-19.
 • RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat pel qual es regulen les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat
 • ACORD de 5 d'abril de 2019, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a la modificació del Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. 
 • RESOLUCIÓ de 29 de març de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de 21 de desembre de 2018, de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) el II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, d'adhesió al Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'evaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
 • ACORD de 5 d'octubre de 2018, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre criteris excepcionals relatius a la crida i a l'ordre de prelació en les bosses d'ocupació temporal.
 • ACORD de 5 d'octubre de 2018, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública per al desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública i el Pla d'estabilitat en l'ocupació pública 2017-2020.
 • RESOLUCIÓ conjunta de 24 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats públiques, president de la Mesa Sectorial de Funció Pública, i de la directora general de Funció Pública, presidenta de la CIVE, per la qual es dóna publicitat al Pacte sobre l'aplicació de l'increment horari en llocs adscrits a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació infantil.
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació infantil.
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial. 
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial.
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta.
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dóna publicitat al Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l'INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l'INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administración de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General del Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) de II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, d'adhesió al Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'evaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional.
 • RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa la publicació de l'acord de modificació del Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre Acció Sindical en el sector de l'Administració de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, d'adhesió al contingut de la modificació del Pacte d'Acció Sindical de la Mesa Sectorial de Funció Pública, de 4 de juliol de 2017.
 • CORRECCIÓ d'errades de l'Acord d'1 de setembre de 2017, del Consell, per a la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació II, de personal funcionari i estatuari, per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals.
 • CORRECCIÓ d'errades de l'Acord d'1 de setembre de 2017, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari i estatuari, per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals.
 • ACORD d'1 de setembre de 2017, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatuari i laboral, per al desenvolupament racional de la negociació col·lectiva.
 • ACORD d'1 de setembre de 2017, del Consell, per a ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació II, de personal funcionari i estatuari, per al desenvolupament racional de la negociació en els àmbits sectorials i altres drets sindicals.
 • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registr i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, pel qual s'interpreta i desenvolupa l'article nové, punt 5, del vigent conveni col·lectiu, sobre millora de l'ocupació.
 • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació , Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, pel qual s'incorpora el contingut de l'Acord Administració-Sindicats, de 22 de febrer de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals al vigent conveni col·lectiu.
 • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Admnistració autonòmica, d'adhesió a l'Acord de 3 de febrer de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el II Pla d'igualtat de dones y homes de l'Administració de la Generalitat.
 • ACORD de 19 de maig de 2017, del Consell, de ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública i CIVE sobre règim temporal de gaudi de la jornada reduïda de treball.
 • PACTE de la Mesa Sectorial de Funció Pública relatiu als criteris que regiran les bases de les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 27/04/2017).
 • ACORD de 24 de febrer de 2017, del Consell, de ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals.
 • ACORD de 10 de febrer de 2017, del Consell, per a la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I del personal funcionari, estatuari i laboral de la Generalitat (MGN I), pel qual s'estableixen els criteris comuns de les convocatòries de les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017.
 • ACORD de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de legislatura de la mesa general de negociació del personal funcionarial, estatuari i laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016.
 • RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2016, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, pel qual s'interpreta el seu article 19.
 • RESOLUCIÓ de 11 de febrer de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es procedeix a publicar el Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública relatiu als criteris que regiran les bases de les convocatòries corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat i la modificació de la normativa sobre carrera professional horitzontal.
 • RESOLUCIÓ de 4 de enero de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es procedeix a publicar l'Acord del Consell, de 27 de novembre de 2015, de ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral, per a la recuperació de determinades quantitats reportades de la paga extraordinària de desembre de 2012, aixo com de condicions de treball relatives al gaudi de les vacances anuals i el permís per assumptes propis, de 13 d'octubre de 2015.
 • RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica, pel qual s'interpreta i desenvolupa l'article septim, punt 4, del vigent conveni col·lectiu, sobre carrera professional horitzontal i evaluació de l'acompliment.
 • RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, de data 17 de setembre de 2014, adoptat en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.
 • RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dona publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, de personal funcionari, estatutari i laboral, sobre l'abonament dels dies reportats de la paga extraordinària de desembre de 2012.
 • RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dona publicitat a l'acord de la Mesa General de Negociació i de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justicia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015.
 • RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de 12 de juny de 2013, de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica i de CSIF, com sindicat que ostenta la condició de representatiu en l'àmbit del personal laboral de l'Administració de la Generalitat, pel qual s'interpreta l'article tercer del conveni col·lectiu sobre la vigència del mateix.
 • RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica d'adhesió a l'Acord Administració-Sindicats de 13 de març, de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre règim de gaudi de vacances i dies de permis. Codi.
 • RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre règim de gaudi de les vacances i dies de permis.
 • RESOLUCIÓ de 7 de març de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica d'Addenda al Pacte d'Acció Sindical en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dona publicitat l'acord de la Mesa General de Negociació I de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenvolupament racional de la negociació i la resta de drets sindicals.
 • ACORD de 28 de setembre de 2012, del Consell, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa General de Negociació I de personal funcionari, estatutari i laboral, sobre drets sindicals, representació, negociació i acció sindical.
 • RESOLUCIÓ de 1 de febrer de 2011, de l'Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economía Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l'Administració Autonòmica (CIVE) sobre adhesió al I Pla d'Igualtat entre dones y homes de l'Administració de la Generalitat (2010-2012).
 • RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2010, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economía Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE), sobre inclusió d'una nova categoria professional.
 • RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economía Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE), sobre els fons d'ajudes socials per al personal laboral de l'Administració del Consell, corresponents als anys 2006 i següents.
 • RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2007, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE), sobre actualització de subgrups i categories professionales.
 • RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE), sobre actualització de subgrups i categories professionales.
 • ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu, en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes.
 • RESOLUCIÓ de 12 de març de 1997 de la Direcció General de Treball, pel qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica de 29 de gener de 1997.