Visualització de contingut web

Absentisme laboral

La incapacitat temporal (IT) és la situació en la qual es troba una persona quan està impossibilitat temporalment per a treballar, a causa de malaltia comuna o professional o per un accident, siga o no laboral, mentre li cal assistència sanitària de la Seguretat Social. A continuació es publica la duració mitjana, en dies, de la incapacitat temporal (IT) del personal funcionari dependent de l'Administració de la Generalitat, del personal sanitari i de la població en general, per a posar en context les xifres anteriors.

 

Duració mitjana (en dies) d'IT en el personal funcionari de l'Administració de la Generalitat

2017 2018
52 44

 

Duració mitjana (en dies) d'IT en el personal funcionari sanitari

2017 2018
57 53

 

Duració mitjana (en dies) d'IT en la població general

2017 2018
41 39

 

Consulte les dades d'absentisme laboral de places gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; els indicadors d'incapacitat temporal (IT) del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat i del personal sanitari en el següent enllaç (format ODS) (actualitzat 04.03.2020). Més informació sobre la incapacitat temporal i l'ús responsable de la baixa laboral en el lloc web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: inspecció de serveis sanitaris
Data d'actualització: març 2020
Periodicitat: semestral
Data de creació: març 2020
Fonament: Disposició addicional 54.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. (BOE núm. 161, de 04/07/2018)