Visualització de contingut web

Absentisme laboral

L'absentisme laboral és l'absència d'un treballador en el seu lloc de treball, justificada o no. Una de les principals causes d'aquest absentisme és la incapacitat temporal que es dona quan una persona treballadora està impossibilitada temporalment per a treballar a causa d'una malaltia comuna o professional o per un accident, siga o no laboral, mentre necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

TIPUS IT 
A   Accident de treball i enf. prof. (Seg. Soc) 
B   Accident de treball i enf. prof. (Classes Pasives)  
E   Enfermetat (Seg. Soc.)  
F   Enfermetat  (Classes Pasives)  

 

Duració mitjana en dies d'incapacitat temporal del personal empleat públic de la Generalitat:

         Any        Tipus  IT Nºtotal de IT Nº total de  dies en IT

Mitjana de dies de baixa

de IT per persona

2022 A  3.695   43.978 11,90
2022 B 1.032 14.290 13,80
2022 E 24.616 835.155 33,90
2022 F 23.754 941.870 39,70
TOTALES 53.097 1.835.293 34,56

 

         Any        Tipus  IT Nºtotal de IT Nº total de  dies en IT

Mitjana de dies de baixa

de IT per persona

2021 A 1.844 39.017 21,20
2021 B 756 14.930 19,70
2021 E 17.749 742.904 41,90
2021 F 17.418 919.789 52,80
TOTALES 37.767 1.716.640 45,45

 

         Any       Tipus IT Nºtotal de IT Nº total de  dies en IT

Mitjana de dies de baixa

de IT por persona

2020 A 1.250   29.275 23,40
2020 B 362 10.146 28,00
2020 E 13.629 628.793 46,10
2020 F 13.800 777.436 56,30
TOTALES 29.041 1.445.650 49,78

 

         Any       Tipus  IT Nºtotal de IT Nº total de  dies en IT

Mitjana de dies de baixa

de IT per persona

2019 A  495 20.813 42,00
2019 B 124 11.467 92,50
2019 E 11.671 531.773 45,60
2019 F 12.011 675.285 56,20
TOTALS 24.301 1.239.338 50,99

 

Més informació sobre la incapacitat temporal i l'ús responsable de la baixa laboral en el lloc web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Conselleria d'Hisenda i Model Económic
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: semestral
Data de creació: març 2020
Fonament: Disposició addicional 54.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. (BOE núm. 161, de 04/07/2018)