Visualització de contingut web

Absentisme laboral

La incapacitat temporal (IT) és la situació en la qual es troba una persona quan està impossibilitada temporalment per a treballar, a causa de malaltia comuna o professional o per un accident, siga o no laboral, mentre li cal assistència sanitària de la Seguretat Social. 

Duració mitjana en dies d'incapacitat temporal:

Personal funcionari de l'Administració de la Generalitat
2017 2018
52 44


 

Personal funcionari sanitari
2017 2018
57 53


 

Població general
2017 2018
41 39

 

Consulte els indicadors d'incapacitat temporal (IT) del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat dels anys 2017 i 2018 en el següent enllaç (format ODS) (actualitzat 04.03.2020). Les dades anuals que es recullen per província són: processos iniciats, dies de baixa, Incidència mitjana mensual, duració mitjana i index d'absència.

Més informació sobre la incapacitat temporal i l'ús responsable de la baixa laboral en el lloc web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: inspecció de serveis sanitaris
Data d'actualització: març 2020
Periodicitat: semestral
Data de creació: març 2020
Fonament: Disposició addicional 54.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. (BOE núm. 161, de 04/07/2018)