PERSONAL EVENTUAL DE LA XI LEGISLATURA - CESSATS | CESADOS

PERSONAL EVENTUAL DE LA XI LEGISLATURA - CESSATS | CESADO

CSV

 

DEPARTAMENT

DEPARTAMENTO

FUNCIÓ

FUNCIÓN

CATEGORIA

CATEGORÍA

LLOC

PUESTO

NOM

NOMBRE

NOMENAMENT

NOMBRAMIENTO

EVENTUALITATS

EVENTUALIDADES

CESSAMENT

CESE

Presidència de la Generalitat / Presidencia de la Generalitat Assessor/a de President/a / Asesor/a de President/a C2 27739 Mascarell Ramiro, José

11/08/2023

DOGV

 

29/05/2024

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte Assessor/a d'assumptes parlamentaris de membres del Consell / Asesor/a de asuntos parlamentarios de miembros del Consell C2 28939 Beltrán Esteban, Fernando

04/08/2023

DOGV

 

25/09/2023

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte Assessor/a de premsa de membres del Consell / Asesor/a de prensa de miembros del Consell C2 28841 Gómez Núñez, Manuel

09/08/2023

DOGV

Correcció d'errades
Corrección de errores

19/01/2024

DOGV

Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Assessor/a de premsa de membres del Consell / Asesor/a de prensa de miembros del Consell C2 23766 Aviñó Albi, Maria Dolores

26/07/2023

DOGV

 

31/03/2024

DOGV

Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge / Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Assessor/a de gabinet / Asesor/a de gabinete C2 29152 Ruiz Vela, Miguel

20/11/2023

DOGV

 

25/03/2024

DOGV

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública / Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública Assessor/a de premsa de membres del Consell / Asesor/a de prensa de miembros del Consell C2 23771 Ríos Blazquez, María Belén

20/07/2023

DOGV

 

06/09/2023

DOGV

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública / Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública Assessor/a d'assumptes generals de membres del Consell / Asesor/a de asuntos generales de miembros del Consell C2 23989 Celda Moret, Javier

21/08/2023

DOGV

 

06/09/2023

DOGV

Conselleria de Justícia i Interior / Conselleria de Justicia e Interior Director/a del Gabinet de membres del Consell / Director/a del Gabinete de miembros del Consell C1 25555 Bazán Benítez, Javier Carlos

04/08/2023

DOGV

 

10/01/2024

DOGV

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca / Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca Assessor/a d'assumptes generals de membres del Consell / Asesor/a de asuntos generales de miembros del Consell C2 28838 Martínez Ruiz, Simón

20/09/2023

DOGV

 

06/12/2023

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Assessor/a de premsa de membres del Consell / Asesor/a de prensa de miembros del Consell C2 23774 Nadal Mora, Lourdes

27/07/2023

DOGV

 

31/01/2024

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Director/a del Gabinet de membres del Consell / Director/a del Gabinete de miembros del Consell C2 23776 Martí Vicent, Carlos

01/08/2023

DOGV

 

31/01/2024

DOGV

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda/ Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Directora de gabinet/ Directora de gabinete C1 23762 Bernal Sanchis, Lourdes

12/09/2023

DOGV

 

11/06/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte Assessora d'assumptes generals / Asesora de asuntos generales
 
C2 29004 Aparicio Poveda, Susana

25/09/2023

DOGV

 

27/06/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte Assessor de premsa / Asesor de prensa C2 28841 Lisart Marco, Ángel

20/06/2024

DOGV

 

27/06/2024

DOGV

Conselleria de Justícia i Interior / Conselleria de Justicia e Interior Assessora de premsa / Asesora de prensa C2 25556 Bordils Girona, Mª Belén

10/09/2023

DOGV

 

20/06/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte Director de gabinet/ Director de gabinete C1 28840 Arnau García, José Carlos

04/08/2023

DOGV

Per cessament del vicepresident primer i conseller / Por cese del vicepresidente primero y conseller

11/07/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte
Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 33774 Muñoz Mateu, Vicente

04/08/2023

DOGV

Per cessament del vicepresident primer i conseller / Por cese del vicepresidente primero y conseller

11/07/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte
Assessora d'assumptes parlamentaris
Asesora de asuntos parlamentarios
C2 28939 Sorli Yuste, Alícia

10/10/2023

DOGV

Per cessament del vicepresident primer i conseller / Por cese del vicepresidente primero y conseller

11/07/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte
Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 33689 Gosalvez Moreno, Jorge

04/12/2023

DOGV

Per cessament del vicepresident primer i conseller / Por cese del vicepresidente primero y conseller

11/07/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte Assessora de premsa / Asesora de prensa C2 28841 Aparicio Poveda, Susana

28/06/2024

DOGV

Per cessament del vicepresident primer i conseller / Por cese del vicepresidente primero y conseller

11/07/2024

DOGV

Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport / Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte
Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 29004 Lisart Marco, Ángel

28/06/2024

DOGV

Per cessament del vicepresident primer i conseller / Por cese del vicepresidente primero y conseller

11/07/2024

DOGV

Conselleria de Justícia i Interior / Conselleria de Justicia e Interior Assessor d'assumptes parlamentaris
Asesor de asuntos parlamentarios
C2 25557 Calabuig Rodríguez, Daniel

18/09/2023

DOGV

Per cessament de la consellera / Por cese de la consellera

11/07/2024

DOGV

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca / Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca
Directora de gabinet
Directora de gabinete
C1 28937 Ruiz Cervera, Maria Rosario

08/08/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

11/07/2024

DOGV

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca / Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca
Assessora de premsa
Asesora de prensa
C2 28837 Cabrera Muñoz, Elena 

03/08/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

11/07/2024

DOGV

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca / Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca Assessor d'assumptes parlamentaris
Asesor de asuntos parlamentarios
C2 28839 Cervera López, Egon

15/12/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

11/07/2024

DOGV

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca / Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2 28838 Pareja Cebrián, Rocio

08/01/2024

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

11/07/2024

DOGV

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda/ Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2 30150 Frías Sánchez, Margarita

26/07/2023

DOGV

Per cessament de la vicepresidenta segona i consellera / Por cese de la vicepresidenta segunda y consellera

12/07/2024

DOGV

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda/ Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Assessora d'assumptes parlamentaris
Asesora de asuntos parlamentarios
C2 23765 Franco Pinilla, María

07/08/2023

DOGV

Per cessament de la vicepresidenta segona i consellera / Por cese de la vicepresidenta segunda y consellera

12/07/2024

DOGV

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda/ Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Assessor del gabinet de la vicepresidència / Asesor del gabinete de la vicepresidencia C2 29152 Pérez Rodríguez, José Francisco

02/04/2024

DOGV

Per cessament de la vicepresidenta segona i consellera / Por cese de la vicepresidenta segunda y consellera

12/07/2024

DOGV

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda/ Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Directora del gabinet / Directora del gabinete C1 23762 Felip Paradells, Ester

01/07/2024

DOGV

Per cessament de la vicepresidenta segona i consellera / Por cese de la vicepresidenta segunda y consellera

12/07/2024

DOGV

Conseller d´Universitats, Educació i Ocupació / Conseller de Educación, Universidades y Empleo Director del gabinet / Director del gabinete C1 25560 Fuentes Santamarta, Juan Manuel

28/07/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

12/07/2024

DOGV

Conseller d´Universitats, Educació i Ocupació / Conseller de Educación, Universidades y Empleo Assessora de premsa / Asesora de prensa C2 25563 Alemán Juan, Gladys Isabel

01/08/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

12/07/2024

DOGV

Conseller d´Universitats, Educació i Ocupació / Conseller de Educación, Universidades y Empleo Assessora d'assumptes generals
Asesora de asuntos generales
C2 25561 Ferraro Borona, Mª Amparo

18/09/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

12/07/2024

DOGV

Conseller d´Universitats, Educació i Ocupació / Conseller de Educación, Universidades y Empleo Assessor d'assumptes parlamentaris
Asesor de asuntos parlamentarios
C2 25565 Navarro Hernández, Jorge

18/09/2023

DOGV

Per cessament del conseller / Por cese del conseller

12/07/2024

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Directora del gabinet / Directora del gabinete C1 23776 Nadal Mora, Lourdes

01/02/2024

DOGV

Per cessament de la consellera / Por cese de la consellera

12/07/2024

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 33777 Martí Vicent, Carlos

01/02/2024

DOGV

Per cessament de la consellera / Por cese de la consellera

12/07/2024

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Assessor d'assumptes parlamentaris
Asesor de asuntos parlamentarios
C2 25741 Soler Flores, Francisco Javier

01/08/2023

DOGV

Per cessament de la consellera / Por cese de la consellera

12/07/2024

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Assessor d'assumptes generals
Asesor de asuntos generales
C2 25708 Presa Pasquinucci, Marco

11/09/2023

DOGV

Per cessament de la consellera / Por cese de la consellera

12/07/2024

DOGV

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori/ Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Assessor de premsa / Asesor de prensa C2 23774 Cervellera Corrons, Arturo

12/02/2024

DOGV

Per cessament de la consellera / Por cese de la consellera

12/07/2024

DOGV

 

Información adicional (Personal eventual de la XI Legislatura - cesados))

 

Fuente: unidades de transparencia de cada departamento / organismo de la Generalitat
Fecha de actualización: julio 2024
Periodicidad: la información se actualizará cada vez que se produzca un nombramiento o un cese
Fecha de creación: junio 2024
Fundamento jurídico: art. 14.2.a) 4º de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) y el art. 31.3 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 4 del índice INCAU 2016 de Transparencia Internacional