Visor de contenido web

Actas

Actas de las reuniones del pleno del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Para consultar las actas anteriores véase Actas de 2015 a 2023

 

 El Consell de la Generalitat es el órgano colegiado* de gobierno de la Generalitat y se compone del President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Consellers. Las reuniones o plenos del Consell tienen carácter reservado, pero el contenido de sus acuerdos es público. Además, a sus reuniones también pueden acudir los Secretarios Autonómicos que sean convocados.

*órgano compuesto por una pluralidad de personas

Acta de la reunión

Fecha: 29/04/2024 10:00

Sede: Palau de la Generalitat

Asistentes:

 • Carlos Mazón Guixot - Presidente
 • Susana Camarero Benítez - Secretario
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justicia e Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanidad
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justicia e Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

ACUERDOS

Presidencia

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-6/2024, per obligacions contretes en 2024, per import de 48.057,95 euros.
 2. Vicepresidencia segunda y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

 3. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R10/0044, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 33.790,48 euros.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R08/0048, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 82.329,61 euros.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0003, per obligacions contretes en 2023, per import de - 1.578.671,66 euros.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R12/0050, per obligacions contretes en 2024, per import de 480.299,90 euros.
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R12/0069, per obligacions contretes en 2024, per import de 279.342,64 euros.
 8. Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

 9. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic per import de 50.000 euros.
 10. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat de València, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, per import de 40.000 euros.
 11. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat Politècnica de València, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, per import de 40.000 euros.
 12. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat d’Alacant, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic per import de 40.000 euros.
 13. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, per import de 40.000 euros.
 14. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni subscrit amb el Consell General del Notariat per a l'accés a les seues bases de dades a l'efecte del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 15. Presa de coneixement del Pla d'Actuació de la Inspecció General de Serveis per al període 2024-2025.
 16. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 06.002/24.
 17. Autorització a la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a ampliar el crèdit del capítol 2 del subprograma 412B00 "Atenció Hospitalaria" de la Conselleria de Sanitat.
 18. Conselleria de Justicia e Interior

 19. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València.
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 1/2024 per obligacions contretes entre 2023 i 2024, per import d'1.744.625,53 euros.
 21. Autorització de la contractació per l'AVSRE del servici d'helicòpters d'urgències sanitàries, helicòpters de coordinació i emergències i avió de coordinació, per un preu base de licitació de 14.797.650 euros.
 22. Conselleria de Sanidad

 23. Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, per al finançament de les seues despeses de funcionament en l'exercici 2024, per import de 30.000 euros.
 24. Autorització de licitació de l'acord marc per a la contractació del subministrament de material necessari d'ús en laboratori per a les fundacions d'investigació sanitàries IIS La Fe, INCLIVA, ISABIAL i FISABIO mitjançant procediment obert (AM 01/2024) per un valor estimat de 41.835.300 euros.
 25. Autorització de la celebració del segon contracte basat en l'Acord marc per al subministrament de vacunes de calendari i altres, amb destinació en els centres de l'àmbit de la sanitat pública valenciana per import de 10.066.378,40 euros (IVA inclòs).
 26. Autorització de l'expedient de rescabalament 07-2024, per obligacions contretes en l'exercici 2023, per import de 6.723.898,94 euros.
 27. Autorització de l'expedient de rescabalament 06-2024, per obligacions contretes en l'exercici 2023, per import 2.290.947,45 euros.
 28. Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

 29. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València -Estudi General- per al desenvolupament de la Investigació de la situació dels treballadors i les treballadores de les plataformes digitals i que teletreballen 2024, per import de 55.000 euros.
 30. Autorització de subscripció del conveni per a la realització d'actuacions en matèria de reconeixement de competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació, dirigit a militars amb una relació de servicis de caràcter temporal i reservistes d'especial disponibilitat adscrits en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
 31. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes, subscrit amb la Universitat d'Alacant.
 32. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes curriculars del Màster Universitari en professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes amb la Universitat d'Alacant.
 33. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes curriculars dels graus en mestre/a d'educació infantil i en mestre/a d'educació primària amb la Universitat d'Alacant.
 34. Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

 35. Autorització de subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives subvencionades durant l'any 2024, per import de 7.000 euros.
 36. Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

 37. Autorització d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels Graus a Mestre/a d'Educació Infantil i a Mestre/a d'Educació Primària, amb la Universitat de València, per a adequar-lo a la nova normativa en matèria de Seguretat Social.
 38. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la creació i construcció de la Ciutat Politècnica de la Innovació – Campus d'Alcoi (Parc Científic de les comarques centrals en 2024), per import de 250.000 euros.
 39. Autorització de subscripció d'addenda al conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques acadèmiques externes curriculars del Màster Universitari en professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, amb la Universitat de València, per a adequar-ho a la nova normativa en matèria de Seguretat Social.
 40. Acord d'aprovació dels criteris lingüístics de l'administració de la Generalitat.
 41. Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

 42. Acord del per a la gestió del projecte DesirMED - Demostració i Manteniment de solucions basades en la naturalesa per a una transformació resilient al Mediterrani.
 43. Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

 44. Autorització de subscripció del conveni marc amb diverses comunitats autònomes para el Fomento de las Competencias Digitales de la sociedad.
 45. Ratificació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benidorm per a la execució del Pla de Sostenibilitat Turística en el municipi de Benidorm.
 46. Ratificació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Gandía per a la execució del Plá de Sostenibilitat Turística en el municipi de Gandía.

DECRETOS

Presidencia

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'una subvenció a NEXT BUSINESS EXHIBITIONS, SL, per a la celebració de l'esdeveniment EME-VLC eMOBILITY EXPO WORD CONGRESS.
 2. Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte

 3. Decret per a la declaració de bé d'interés cultural, amb la categoria de ben immaterial, de l'activitat tradicional cultura del cànem de Callosa de Segura.
 4. Vicepresidencia segunda y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

 5. Decret pel qual es modifica el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, els servicis i els programes de servicis socials, i la seua ordenació dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

Sin haber más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión a las 11:00 horas.

Pie de página para las Actas del consell

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: enero 2024
Fecha de actualización: según la fecha de realización de las reuniones
Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión
Fundamento jurídico: art. 14.1.c) 2º de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) y el art. 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) y el art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas las actas