Visor de contenido web

Actas

Actas de las reuniones del pleno del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Para consultar las actas anteriores véase Actas de 2015 a 2023

 

 El Consell de la Generalitat es el órgano colegiado* de gobierno de la Generalitat y se compone del President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Consellers. Las reuniones o plenos del Consell tienen carácter reservado, pero el contenido de sus acuerdos es público. Además, a sus reuniones también pueden acudir los Secretarios Autonómicos que sean convocados.

*órgano compuesto por una pluralidad de personas

Acta de la reunión

Fecha: 12/03/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Asistentes:

 • Carlos Mazón Guixot - Presidente
 • Susana Camarero Benítez - Secretario
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justicia e Interior
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justicia e Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanidad
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria de Educación, Universidades y Empleo
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

ACUERDOS

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0011, per obligacions contretes en 2023 per import de 651.308,42 euros.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R12/0014, per obligacions contretes en 2023 per import de 642.694,88 euros
 3. Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

 4. Autorització de subscripció de l’acord de cooperació amb la Universitat d'Alacant per al desenvolupament del projecte d'investigació de tesi doctoral “Disseny i aplicació d'índexs de precarietat laboral multidimensional per a l'avaluació de polítiques públiques."
 5. Autorització de subscripció de l'acord de cooperació amb la Universitat de València, per al desenvolupament del projecte d'investigació de tesi doctoral “Mecanismes d'avaluació de les polítiques públiques universitàries: el finançament de les universitats públiques valencianes”.
 6. Autorització de subscripció de l’acord de cooperació amb la Universitat de València, per al desenvolupament del projecte d'investigació de tesi doctoral "Avaluació de les ajudes públiques a la innovació a la Comunitat Valenciana”.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 8. Incorporació de l'exercici 2023 a 2024 de crèdits afectes a ingressos finalistes de l'administració de l'Estat, procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència per import total d'1.039.717.938,09 euros.
 9. Conselleria de Justicia e Interior

 10. Autorització de subscripció de la pròrroga del conveni entre el CGPJ i la Generalitat sobre l'accés remot als expedients judicials electrònics dels Jutjats i Tribunals amb seu en el territori de la Comunitat Valenciana.
 11. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació dels servicis d'helicòpters de coordinació i emergències, i d'helicòpters d'urgències sanitàries CNMY24/SEM/EME01.
 12. Conselleria de Sanidad

 13. Presa de raó, de les declaracions d’emergència per a la contractació dels servicis i subministraments necessaris per a garantir la prestació de l’assistència sanitària en el Departament de Salut de Dénia després de la seua reversió.
 14. Autorització de l’expedient de rescabalament 01-2024, per obligacions contretes en els exercicis 2022 i 2023 per import de 25.419.369,44 euros.
 15. Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

 16. aAutorització de subscripció de conveni marc entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i la Universitat d'Alacant, per a establir un marc de col·laboració cultural, educatiu i investigador.
 17. Autorització de subscripció del conveni entre la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, l'ISEACV i les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per a determinar les correspondències entre els títols de tècnic/a superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, els títols universitaris de grau i els títols de grau en ensenyaments artístics superiors, així com el reconeixement de crèdits ECTS entre els títols esmentats .
 18. Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

 19. Presa de coneixement de la declaració d´emergència de la compra de vacunes per a la vacunació obligatòria contra el serotip 4 del virus de la llengua blava d’animals de l’espècie ovina i bovina, i voluntària en els animals de l’espècie caprina, de la província d’Alacant (CMAYOR/2024/16Y03/0011) per import de 30.060 euros.
 20. Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

 21. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/2020-03Y04-146-7 per obligacions contretes en els exercicis 2023 i 2024, per import de 1.489.023,86 euros.
 22. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/2020-03Y04-149-7, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 420.260,24 euros.
 23. Autorització de l'expedient de rescabalament EI/2020-03Y04-151-6, per obligacions contretes en 2023 i 2024, por importe de 948.581,07 euros.

DECRETOS

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

 1. Decret pel qual es regula la intervenció de la comprovació material de la inversió de fons públics.

INFORMES

Presidencia

 1. Informe relatiu a l'activitat i al funcionament del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat durant l'any 2023.
 2. Informe de l'activitat parlamentària del Consell - XI Legislatura (1r període: juliol-desembre de 2023).

Sin haber más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión a las 11:00 horas.

Pie de página para las Actas del consell

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: enero 2024
Fecha de actualización: según la fecha de realización de las reuniones
Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión
Fundamento jurídico: art. 14.1.c) 2º de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) y el art. 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) y el art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas las actas