Visor de contenido web

Actas

Actas de las reuniones del pleno del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Para consultar las actas anteriores véase Actas de 2015 a 2023

 

 El Consell de la Generalitat es el órgano colegiado* de gobierno de la Generalitat y se compone del President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Consellers. Las reuniones o plenos del Consell tienen carácter reservado, pero el contenido de sus acuerdos es público. Además, a sus reuniones también pueden acudir los Secretarios Autonómicos que sean convocados.

*órgano compuesto por una pluralidad de personas

Acta de la reunión

Fecha: 27/02/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Asistentes:

 • Carlos Mazón Guixot - Presidente
 • Susana Camarero Benítez - Secretario
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justicia e Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanidad
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justicia e Interior
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

CESES Y NOMBRAMIENTOS

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

 1. Decret pel qual cessa Jesús Gual Sanz com a titular de la direcció general de Fons Europeus i Sector Públic.
 2. Decret pel qual cessa a María José Mira Veintimilla, i es nomena a Jesús Gual Sanz com a titular de la Secretaria Autonòmica d’Economia.

ACUERDOS

Presidencia

 1. Remissió a les Corts de l’informe de l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos corresponent a l’any 2023, sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes, i en el Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la citada llei.
 2. Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte

 3. Autorització per a que alts càrrecs de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport puguen pertànyer a mès de dos consells d’administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.
 4. Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

 5. Criteri desfavorable sobre la proposició de Llei de per a la reversió de les mesures de protecció enfront del joc i foment de la ludopatia a la Comunitat Valenciana.
 6. Presa de coneixement de la liquidació del Pressupost de la Generalitat de 2023.
 7. Acord pel qual s'autoritza una transferència de crèdit del capítol 5 “Fons de Contingència” del programa 612F00, Despeses Diverses, al capítol 4 dels programes 111G00 “Gabinet d'Organització” de Presidència de la Generalitat i 431C00 “Emergència Residencial i Funció Social” de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge per import global de 3.450.000 euros (Exp.06.002/24).
 8. Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

 9. Autortizació de la subscripció de l'acord comercial entre RENFE i FGV, per a l'establiment d'un títol de transport per a viatgers de trens d'alta velocitat/llarga distancia i el TRAM d'Alacant.
 10. Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

 11. Autorització de subscripció d'addenda de pròrroga del conveni marc de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament d'Elx, per a la realització d’actuacions formatives en matèria turística i la creació del centre col·laborador de la xarxa de centres de turisme de la Comunitat Valenciana com a CDT d'Elx/Escola Municipal d'Hostaleria.
 12. Autorització al secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, perquè puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diferents consells d'administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.

DECRETOS

Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte

 1. Decret pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de monument, l’Alt Forn n.º 2 de la siderúrgica del Port de Sagunt.

ACUERDOS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

 1. Acord del Consell constituït en junta general d’accionistes de la Societat Valenciana Fira València S.A., pel qual s'autoritza l’extinció de la concessió a dita societat, dels terrenys del recinte firal.

Sin haber más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión a las 10:30 horas.

Pie de página para las Actas del consell

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: enero 2024
Fecha de actualización: según la fecha de realización de las reuniones
Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión
Fundamento jurídico: art. 14.1.c) 2º de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) y el art. 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) y el art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas las actas