Visor de contenido web

Actas

Actas de las reuniones del pleno del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Para consultar las actas anteriores véase Actas de 2015 a 2023

 

 El Consell de la Generalitat es el órgano colegiado* de gobierno de la Generalitat y se compone del President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Consellers. Las reuniones o plenos del Consell tienen carácter reservado, pero el contenido de sus acuerdos es público. Además, a sus reuniones también pueden acudir los Secretarios Autonómicos que sean convocados.

*órgano compuesto por una pluralidad de personas

Acta de la reunión

Fecha: 23/01/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Asistentes:

 • Carlos Mazón Guixot - Presidente
 • Susana Camarero Benítez - Secretario
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Justicia e Interior
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justicia e Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanidad
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria de Educación, Universidades y Empleo
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Ausentes:

 • Ruth María Merino Peña - Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

CESES Y NOMBRAMIENTOS

Consell

 1. Decret pel qual es nomena a Raquel Aguado Muñoz, com a directora general de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes.
 2. Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

 3. Decret de cessament de Leticia Sánchez Becquet, com a membre electiu titular del Consell Valencià del Cooperativisme i nomenament de Simón Martínez Ruiz, director general de Producció Agrícola i Ramadera, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 4. Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

 5. Acord pel qual es designa a José Luis Díez Climent i Ester Olivas Cáceres, com a vocals del Consell d’Administració de la Autoritat Portuària de València, en representació de la Generalitat.
 6. Acord pel qual se separa a Rafael Francisco Briet Seguí i Sonia Tirado González, i es designa a Juan José Cortés Vélez i Pablo Ruz Villanueva com a vocals del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant en representació de la Generalitat.

ACUERDOS

Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública

 1. Acord pel qual es deixa sense efecte l'acord de 31 d'octubre de 2018, del Consell, d'aplicació del control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia per al reconeixement de les obligacions derivades d'expedients de rescabalament per enriquiment injust en la conselleria competent en matèria de sanitat.
 2. Autorització de modificació pressupostària exp. 00.005/23-905 (II part), per import de 369.603.475,21 euros.
 3. Conselleria de Sanidad

 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament de NIRSEVIMAB (BEYFORTUS) enfront del virus respiratori Sincitial, per import de 8.259.680 euros.
 5. Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

 6. Autorització a la directora general de Comerç, Artesania i Consum, perquè puga presidir, pertànyer o representar a la Generalitat en diferents consells d'administració i òrgans de govern de diverses entitats jurídiques.
 7. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració, entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Gátova, per al desenvolupament del programa de la xarxa Tourist Info Comunitat Valenciana.

DECRETOS

Conselleria de Justicia e Interior

 1. Decret de modificació del Decret 134/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior.
 2. Conselleria de Sanidad

 3. Decret de regulació en matèria de personal dels efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de Dénia.
 4. Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

 5. Decret pel qual es crea un Institut d'Educació Secundària a Borri-ol, per transformació de la secció d’Educació Secundària (12008296) de l'IES Bovalar (12005799).

INFORMES

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

 1. Informe relatiu al inici del procediment d'elaboració d'un projecte d'Ordre per a l'aprovació de les bases reguladores de les ayudes per al foment d'allotjaments i habitatges ( COHOUSING).

Sin haber más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión a las 10:30 horas.

Pie de página para las Actas del consell

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: enero 2024
Fecha de actualización: según la fecha de realización de las reuniones
Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión
Fundamento jurídico: art. 14.1.c) 2º de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) y el art. 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) y el art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas las actas