Web Content Display

Denúncies, Queixes I Reclamacions

La Generalitat Valenciana, amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics i fer efectiva la consecució de les expectatives i necessitats de la ciutadania, posa a la seua disposició una sèrie d'instruments, regulats en el Decret 41/2016, de 15 d'abril, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, entre els quals es troben la possibilitat de presentar queixes i reclamacions davant de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

 

Font: òrgan competent en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis
Data d'actualització:setembre 2021 
Periodicitat: anual
Data de creació: gener 2016
Fonament jurídic: art. 9.3.2 h) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)