Visualització de contingut web

Relació de llocs de treball (RLT)

La relació de llocs de treball (RLT) és un instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal al servei de la Generalitat, en funció de la necessitat dels serveis i dels requisits de cada lloc de treball. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, definix la categoria d'empleat públic com aquella que engloba totes les persones que exerceixen funcions retribuïdes al servei dels interessos generals en les administracions públiques.

El personal empleat públic es classifica en:

  • Personal funcionari de carrera: és personal funcionari de carrera aquell que, en virtut del nomenament legal, s'incorpora a l'Administració per mitjà d'una relació jurídica regulada pel dret administratiu, per a l'exercici dels serveis professionals retribuïts de caràcter permanent.

  • Personal funcionari interí: és personal funcionari interí aquell que, en virtut del nomenament legal i, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, preste serveis en l'Administració per mitjà d'una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret administratiu, per a l'exercici de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.

  • Personal laboral:
    • És personal laboral fix aquell que, superat el procediment selectiu corresponent, en virtut d'un contracte de naturalesa laboral, està vinculat a l'Administració pública per mitjà d'una relació professional de caràcter permanent caracteritzada per les notes d'alienitat, dependència, voluntarietat i retribució.
    • És personal laboral temporal aquell que, en virtut d'un contracte de naturalesa laboral i de duració determinada, manté una relació professional de caràcter temporal caracteritzada per les notes d'alienitat, dependència, voluntarietat i retribució.
  • Personal eventual: és personal eventual qui, en virtut d'un nomenament i amb caràcter no permanent, tot just exerceix funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, i serà retribuït a càrrec dels crèdits pressupostaris consignats a aquest efecte. En tot cas, són personal eventual, donades les funcions d'especial confiança que exerceixen, els conductors al servei directe dels membres del Consell.

Visualització de contingut web

Relació de llocs de treball

1. Relació de llocs de treball de l'Administració al servei del Consell

2. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

3. Relació de llocs de treball de l'Administració de Justícia de la Comunitat

4. Relació de llocs de treball dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

5. Relació de llocs de treball corresponents al Sector Públic Instrumental de la Generalitat

 

Fonts: òrgans competents en matèria de funció pública, personal de l'administració de justícia, personal docent i personal del sector públic instrumental
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: anual
Data d'actualització: desembre 2020
Fonament: art. 31.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa154 i dccaa162 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 4 i 6 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional