Visualització de contingut web

Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos

L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI) elabora anualment l'informe sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i es remet a les Corts, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència.

Aquest document conté informació sobre el nombre de persones obligades a presentar les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials; el nombre de declaracions formulades i les persones a qui corresponen. Inclou també informació sobre el nombre de resolucions en matèria de compatibilitat i incompatibilitat; sobre l'aplicació del règim sancionador; els casos en què no s'ha produït la incoació del procediment sancionador al qual es refereix l'article 48.1 del Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre i qualssevol altres incidències o fets rellevants, com ara comunicacions d'abstenció, inhibició i recusació.

Informe OCCI 2019
Informe OCCI 2018

Consulte  les resolucions de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de càrrec públic en la pestanya "Compatibilitats" que apareix en la fitxa de cada alt càrrec en l'organigrama vigent i les declaracions de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat posterior al cessament en la fitxa corresponent de l'històric d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, des de juny de 2015.

En cas de produir-se alguna infracció greu o molt greu per part dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, l'OCCI informarà del nom de la persona infractora i de la infracció comesa i aquesta informació es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat. Fins a la data de la revisió d'aquesta pàgina no s'hi ha produït cap comunicació.

 

Font: Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data d'actualització: juny 2020
Fonament jurídic: Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes i Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes