alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Carmelina Pla Silvestre

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Directora general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Cessament: 31/03/2021 DOGV
  • Nomenament: 01/12/2020 DOGV

La Direcció General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures i el seu manteniment, gestió de les inversions, logística i subministraments, equipament tecnològic innovador i coordinació dels projectes europeus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Directora de Gestió Sanitària 02/12/2015 22/03/2018 NO
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Directora general de eficiencia y régimen económico 23/03/2018 17/07/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 47.689,70 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 91.943,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.531,94 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CAIXA 4.961,08 €
BANKINTER 113.045,49 €
BANKINTER 17.806,51 €
BANKINTER 33.668,47 €
BBVA PERSONAL 6.253,57 €
BBVA HIPOTECA 93.061,04 €
Total: 268.796,16 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 638,21 €
Total: 638,21 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 55.598,28 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.