alts càrrecs

<< Ves enrere
  • David Vegara Rodríguez

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
  • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • Cessament: 07/09/2020 DOGV
  • Nomenament: 20/12/2019 DOGV

La Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i anàlisi de la situació de l'habitatge en la Comunitat Valenciana i de les necessitats dels sectors més desfavorits; desenvolupament de mesures per a atendre situacions d'emergència habitacional i, especialment, programes d'intermediació en situacions de desnonament; disseny i execució de plans d'ajudes al lloguer i la promoció d'habitatges socials, i lluita contra la pobresa energètica.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ARQUITECTO 04/09/2017 03/09/2018 NO
PODEMOS PARTIDO POLITICO COORDINADOR DE CAMPAÑA 27/03/2019 28/04/2019 NO
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQ. BIOCLIMATICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASESOR ASUNTOS GENERALES 29/07/2019 20/12/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Consejo autonómico de salud mental Vocal 09/01/2020 Pública
Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimatica Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana Vicepresidente segundo 20/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 30.692,57 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 19.370,62 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 2.502,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.