alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Pedro Agustín Pernías Peco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general per a l'Avançament de la Societat Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • pernias_ped@gva.es
 • 965 318 520

Agenda

La Direcció General per a l'Avançament de la Societat Digital exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció del sector tecnològic valencià; impuls de la digitalització de l'economia i de la societat valencianes; i foment de la digitalització de les administracions públiques valencianes.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital Llista completa d'obsequis

30/01/2020 - 31/01/2020

Assistència viatge a Barcelona, Centre d'Innovació Cisco

Costs
 • Allotjament
  191,82 €
 • Manutenció
  15,10 €
 • Transport
  275,53 €
 • Total 482,45 €
28/01/2020

Reunió a Madrid, assumpte Observatori de tecnologies del Sector Públic AUTELSI

Costs
 • Transport
  139,65 €
 • Total 139,65 €
22/01/2020 - 24/01/2020

Assistència a la Fira de FITUR a Madrid

Costs
 • Allotjament
  275,51 €
 • Manutenció
  13,40 €
 • Transport
  83,00 €
 • Total 371,91 €
17/12/2019 - 18/12/2019

viatge al Govern de Navarra

Costs
 • Allotjament
  125,65 €
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  255,35 €
 • Total 391,00 €
18/11/2019 - 19/11/2019

Assistència al Smart City Congres a Barcelona

Costs
 • Allotjament
  253,89 €
 • Manutenció
  53,12 €
 • Transport
  152,00 €
 • Total 459,01 €
10/10/2019

Assistència a l'esdeniment Implantació 5G en el Territori, organitzat pel COIT a Madrid.

Costs
 • Manutenció
  7,70 €
 • Transport
  146,10 €
 • Total 153,80 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.903,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.014,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital Llista completa d'obsequis

02/03/2021

Calendari de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Despatx

22/12/2020

1 caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Personal

21/12/2020

1 Capseta de Massapà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa aws

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Direcció General

30/11/2020

1 Botella de vi blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Vectalia

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Direcció General per l'Avançament de la Societat Digital

10/11/2020

1 llibreta i 2 bolígrafs amb l'anagrama del Col·legi d'Enginyers Agrícoles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi d'Enginyers Agrícoles València i Castelló

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Direcció General

04/11/2020

Borsa motxilla contenint 4 samarretes de publicitat i una tassa de publicitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: empresa GG TECH

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: personal

11/09/2020

1 tassa de porcellana i 1samarreta de publicitat: Leading Digital Sumit 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Orange

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Director General per l'avançament de la Societat Digital

06/03/2020

Pen memoria externa 8 GB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Direcció General para el Avançament de la Societat Digital

21/02/2020

Libre Innovació i Intel.ligència Artificial al Servei del Desenvolupament Rural

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Univesitat de València

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

03/12/2019

Paragues

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VERNE GROUP

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Personal

03/12/2019

Llibreta, Cable USB, Recàrrega Memory Stiks 16GB i Botella de cristall

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VERNE GROUP

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Personal

15/11/2019

Caixa de Clementines de 2k

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COGITI

Destinatari de l'obsequi: PEDRO AGUSTÍN PERNIAS PECO

Destinació: Personal

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA CONFERENCIA 26/10/2017 26/10/2017 NO
REVISTA ICE MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD COLABORACIÓN CAPITULO LIBRO REVISTA DE ECONOMIA 01/06/2017 28/11/2017 NO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 25/10/1996 21/12/2017 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 174.527,79 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 7.953,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.353,87 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 12.415,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVENDA1 38.304,50 €
hipoteca2 11.570,15 €
Total: 49.874,65 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
PRESTAMO COCHE 9.027,36 €
Total: 9.027,36 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
PARTICIPACIONES EN LUCENTIA LAB S.L. EBT UNIVERSIDAD ALICANTE (GANANCIALES 50%) 2899 PARTICIPACIONES 1.449,70 €
PARTICIPACIONES EN LAS VOCES DE LA CIUDAD SL (GANANCIALES 50%) 30 PARTICIPACIONES 15,00 €
Total: 1.464,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 63.889,13 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,38 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 67,89 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 120,97 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos