alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Mireia Llobera Vila

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 10/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • llobera_mir@gva.es
 • 961 209 175

Agenda

Agenda abril
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumeix les competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així com les competències en matèria de funció pública, planificació estratègica, qualitat i modernització de l'administració pública, dirigint i coordinant els centres directius i les unitats administratives que se li adscriguen.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència, i els actes de les quals no esgoten la via administrativa.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.065,10 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.557,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PROFESSORA UNIVERSITÀRIA PROFESSORA CONTRACTADA DOCTORA 01/09/2005 06/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN DELEGADA DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS SECRETARÍA AUTONÓMICA DE JUSTICIA-VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBÉS ROBADOS Y A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBÉS ROBADOS Y A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROMOVER EL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA ACTUAR CONTRA LAS ACCIONES VULNERADORES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN LA CV INACTIVA VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO VALENCIANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO VALENCIANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS Y LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE LA CV COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS Y LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE LA CV VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y AP Y EL CONSEJO VALENCIANA DE COLEGIOS DE GRADUADOS SOCIALES COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y AP Y EL CONSEJO VALENCIANA DE COLEGIOS DE GRADUADOS SOCIALES VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y AP Y LA FISCALÍA DEL TSJ DE LA CV COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y AP Y LA FISCALÍA DEL TSJ DE LA CV VOCAL 10/07/2019 Pública
COMISIÓN MIXTA DE SECRETARIOS JUDICIALES Y LA COMUNITAT VALENCIANA ESTABLECER UN CAUCE DE COLABORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FUNCIONES EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA CV MIEMBRO 10/07/2019 Pública
COMISIÓN TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN PRESIDENTA 10/07/2019 Pública
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDACIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA ÓRGANO DE CARÁCTER CONSULTIVO EN MATERIA DE FUNDACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS UNIVERSIDADES DE LA CV PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN/DESARROLLO VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (iI) NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA PRESIDENTA 10/07/2019 Pública
PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA - COMISIÓN PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA - COMISIÓN VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
INSTITUTO VALENCIANA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANO Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS - CONSEJO RECTOR MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANO Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
COMITÉ TÉCNICO DE EXPERTOS PARA LA VALORACIÓN DE LA RETIRADA DE VESTIGIOS RELATIVOS A LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA EN LA CV Y DE LOS SUPUESTOS DETERMINANTES DE EXCEPCIONALIDAD VALORACIÓN DE LA RETIRADA DE VESTIGIOS RELATIVOS A LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA EN LA CV Y DE LOS SUPUESTOS DETERMINANTES DE EXCEPCIONALIDAD PRESIDENTA 10/07/2019 Pública
PREMIO ARTE Y JUSTICIA - JURADO JURADO VICEPRESIDENTA 10/07/2019 Pública
PREMIOS JUSTICIA - JURADO JURADO VOCAL 10/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.456,40 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 48.255,70 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos