alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Blanca Marín Ferreiro

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació
  • Presidència de la Generalitat
  • Cessament: 07/09/2020 DOGV
  • Nomenament: 24/07/2019 DOGV

La Secretaria Autonòmica de Comunicació exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social, intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana, així com el suport per a l'anàlisi de les polítiques del Consell.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUTO VASCO ADMON. PUBLICA-FUND. CANARIA UNIV. LA LAGUNA DOCENCIA/PONENCIA 01/01/2014 31/12/2014 NO
PRINCIPADO ASTURIAS-INST. CANARIO ADMON. PUBLICA DERECHO URBANISTICO DOCENCIA/PONENCIA 01/01/2014 31/12/2014 NO
PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANAS, SLP SOCIA-DIRECTORA Y PROFESIONAL 01/01/1995 31/12/2015 NO
INAP-UV-UPV PROFESORA MASTER POSTGRADO 01/01/2000 31/12/2016 NO
EIGE DIRECTORA GENERAL 03/08/2015 16/09/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 44.118,70 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 50.818,02 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.875,47 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES ACCIONA 10.745,75 €
ACCIONES GAMESA 1.568,70 €
ACCIONES MAPFRE 1.294,06 €
Total: 13.608,52 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
DERECHO COBRO VENTA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES 56.702,76 €
Total: 56.702,76 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ACCIONES BANCO SANTANDER 5.036,65 €
FONDO INVERSION - FONDO NARANJA IBEX 35 4.780,24 €
ACCIONES GAS NATURAL 4.861,62 €
ACCIONES TUBACEX 4.492,50 €
Total: 19.171,02 €
Plans de pensions.
Descripció Import
FONDO PENSIONES - PLAN IBEX 35 83.481,50 €
Total: 83.481,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 919,75 €
Rendiment del treball 52.968,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.368,95 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 4.137,57 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 0,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.