Visualització de contingut web

Deute públic

Informació sobre el deute públic de la Generalitat, amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i l'endeutament relatiu.

Per a sufragar els serveis públics, la Comunitat Valenciana adquireix finançament a través de diferents fórmules, com emissions de deute o préstecs. Aquestes operacions poden contractar-se a curt, mitjà o llarg termini. Així, els períodes d'amortització són variats, podent ser de diversos anys o inclús de lustres. En cada exercici, es pot amortitzar part d'aquestes quantitats, refinançar-ne una altra part i continuar captant finançament en funció de les necessitats.

 

DEUTE FINANCER O DEUTE VIU

El deute financer, o deute viu, és la suma dels imports pendents d'amortitzar a hores d'ara.
L'estoc de deute viu a 30 de setembre de 2020 en la Comunitat Valenciana, és de 49.651 milions d'euros.

 

Evolució del deute viu en la Comunitat Valenciana
(milions d'euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203T
9.420 10.532 11.270 11.906 13.696 16.113 20.119 21.860 30.065 32.459 37.422 42.003 44.663 46.187 47.084 48.440 49.651

 

Gràfica de l'evolució del deute viu en la Comunitat Valenciana 2004-2019 (milions d'euros)

 

Font: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic sobre la base de dades de deute publicats pel Banc d'Espanya. Calculada segons el Protocol de dèficit excessiu.

El deute viu a 30 de setembre de 2020 de la Comunitat Valenciana per instruments financers, es compon de 452 milions d'euros en bons i pagarés (1%); 6.522 en préstecs amb entitats financeres (13%); 42.296 en el fons de finançament de comunitats autònomes (85%); i 381 milions d'euros en altres (1%).

 

Deute de la Comunitat Valenciana a 30 de setembre de 2020 per instruments financers 

(milions d'euros)

Bons i pagarés Préstecs amb entitats financeres residents Préstecs amb entitats financeres no residents Fons de finançament a comunitats autònomes Associacions públic – privades TOTAL
452 3.960 2.562 42.296 381 49.651

 

Gràfica del deute de la Comunitat Valenciana per instruments financers a 31 de desembre de 2019

 

 

Font: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic sobre la base de dades de deute publicats pel Banc d'Espanya. Calculada segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

ENDEUTAMENT PER HABITANT

L'índex relatiu al deute per càpita, o endeutament per habitant, s'obté dividint el deute total existent a una data determinada entre el nombre d'habitants.

Deute per habitant = Volum deute viu / Nombre d'habitants (*)

El deute per habitant corresponent a 30 de setembre de 2020 és de 9.872 €/habitant.

Açò suposa que cada valencià i/o valenciana hauria d'haver destinat 9.872 euros per a poder sufragar completament el deute autonòmic existent a 30 de setembre de 2020.

(*) Xifres oficials de població. Dades provisionals a 01/01/2020.

 

Evolució de l'endeutament per habitant en la Comunitat Valenciana
(euros per habitant)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203T
2.063 2.250 2.347 2.416 2.749 3.229 4.024 4.364 6.029 6.549 7.576 8.516 9.050 9.338 9.464 9.631 9.872

 

Gràfica de l'evolució del deute per habitant en la Comunitat Valenciana (euros per habitant)

 

 

Font: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic sobre la base de dades de deute publicats per Banc d'Espanya i INE.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PIB REGIONAL

Una altra fórmula molt utilitzada per a avaluar l'endeutament consisteix a relacionar-lo amb el Producte Interior Brut, amb l'objecte de comprovar el percentatge que representa el deute sobre el PIB.

Endeutament relatiu respecte al PIB = Deute Total/PIB

L'endeutament relatiu respecte al PIB a 30 de setembre de 2020 de la Comunitat Valenciana és del 46,70%.

Açò suposa que en la Comunitat Valenciana, per amortitzar el deute viu existent a 30 de setembre de 2020, de cada 100 euros que es produeixen en un any, es deurien destinar 46,70 euros a cancel·lar deute.

L'increment notable a 30 de setembre d'aquest ràtio obeeix fonamentalment a la caiguda abrupta estimada del PIB com a conseqüència de la COVID 19.

 

Evolució de l'endeutament respecte al PIB en la Comunitat Valenciana
(percentatge)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203T
11,30% 11,70% 11,50% 11,40% 12,70% 15,80% 19,80% 21,90% 31,60% 34,40% 38,90% 42,00% 43,30% 42,90% 42,40% 42,00% 46,70%

 

Gràfica de l'evolució del deute respecte al PIB en la Comunitat Valenciana (percentatge)

 

Font: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic sobre la base de dades de deute publicats pel Banc d'Espanya. Calculada segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PRESSUPOST

També es pot calcular l'endeutament relatiu posant-ho en relació amb el pressupost de la Comunitat Autònoma.

Endeutament relatiu respecte al pressupost = Deute autonòmic/Pressupost autonòmic (ingressos corrents consolidats liquidats)

L'endeutament relatiu respecte al pressupost d'ingressos corrents consolidats liquidats de la Comunitat Valenciana es del 349% en 2019. Si ho calculem tenint en compte el deute de l'Administració General, el ràtio descendeix al 341%.

Açò suposa que, si la Generalitat haguera destinat íntegrament els seus ingressos corrents en 2019 per a pagar el deute, hauria necessitat multiplicar-los  quasi per tres i mig, només per a aquest fi, o el que és el mateix, necessita els ingressos corrents de pràcticament tres anys i mig per a liquidar la deute.

 

Evolució de l'endeutament respecte al pressupost de la Comunitat Valenciana
(percentatge)

Deute Comunitat Valenciana / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
101% 100% 89% 95% 114% 128% 179% 218% 289% 308% 363% 401% 379% 357% 352% 349%

 

Deute Administració General / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
73% 67% 58% 60% 64% 76% 113% 141% 234% 261% 328% 369% 357% 340% 340% 341%

 

Gràfica de l'evolució del deute respecte al pressupost d'ingressos (percentatge)

 

Font: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Dades d'elaboració pròpia, sobre la base de les dades de deute corresponents a 31 de desembre de cada exercici publicats per Banc d'Espanya i Ministeri d'Hisenda sobre els ingressos corrents dels pressupostos liquidats consolidats de l'exercici.
Periodicitat: anual
Data d'actualització: febrer 2020

 

Consulte la informació sobre el deute públic de la Generalitat en format reutilitzable.

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: trimestral
Data d'actualització: desembre 2020
Fonament jurídic: art. 9.1.j) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 15.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa431, dccaa432, dccaa433, dccaa434 i dccaa435 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 46 i 47 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional