Visualització de contingut web

Accés Informació Pública

SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Conforme a l'article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública. Es realitzarà per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei.

Per a exercir este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

En realitzar la petició el ciutadà rep un número de registre, que li serveix com a referència i com a confirmació de l'enviament de la sol·licitud. Per tant, pot fer seguiment de la tramitació de la petició, sol·licitant-ho per correu electrònic a la Unitat de Transparència de l'òrgan competent per a la seva resolució, o directament fer la consulta a través del portal.

Podeu consultar un resum del procediment de dret d'accés en aquest enllaç.

Podeu consultar el vídeo tutorial sobre el procediment de sol·licitud de dret d'accés a la informació pública.

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública  


A continuació es mostra un esquema dels terminis del procediment administratiu de les sol·licituds que es tramiten davant l'Administració Pública i davant el Consell de Transparència en matèria de dret d'accés a la informació pública.

 

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL

Consulte el procediment específic d'accés a la informació ambiental.

 

SISTEMA D'INFORMACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA AMBULATÒRIA (SIA-GAIA)

Consulte el procediment específic de sol·licitud, tractament i cessió de dades de caràcter sanitari del sistema d'informació de l'assistència ambulatòria (SIA-Gaia) (enllaç a pàgina web externa).

 

ALTRES FORMES DE SOL·LICITAR INFORMACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ

Existeixen altres vies per a sol·licitar informació a l'Administració que no suposen seguir el procediment específic anterior com, per exemple, sol·licitar informació de caràcter general, realitzar un suggeriment o agraïment, presentar una denúncia, queixa o reclamació.

 

Suggeriments i procedimentsDenúncies, Queixes i Reclamacions

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: setembre 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització del text: novembre 2020
Fonament jurídic: art. 15 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 43 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)